Picodi: Všetky zľavy a cashback na jednom mieste!Cashback, kupóny a zľavové kódy od najobľúbenejších slovenských obchodov a značiek

Podmienky pouzivania cashback

DODATOK K PODMIENKAM SLUŽBY PICODI

PODMIENKY SLUŽBY CASHBACK

    

 1.  VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
 1. Tieto Podmienky poskytovania služieb obsahujú pravidlá a podmienky účasti v Programe CASHBACK (ďalej len "Program"/"Cashback Program") organizovanom spoločnosťou Picodi.com S.A., so sídlom v Krakove (31-701), Przemysłowa 12, zapísanou v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom pre Krakov-Śródmieście v Krakove, 11. obchodné oddelenie Národného súdneho registra pod číslom KRS: 0000551741, výška základného kapitálu: PLN (zaplatené v plnej výške), NIP: 157 089,00 PLN (zaplatené v plnej výške): (ďalej len "organizátor"), IČO: 6762464586, REGON: 122849330; e-mail: cashback@picodi.com.
 2. Pokiaľ ide o všetky záležitosti, na ktoré sa nevzťahujú Podmienky služby, primerane sa uplatňujú Pravidlá a predpisy spoločnosti Picodi, ktoré sú k dispozícii na stránke. V prípade, že Organizátor sprístupní v určitej krajine iné produkty umožňujúce používanie Programu, vrátane, bez obmedzenia, takých produktov, ako je Aplikácia, Zásuvný modul, iný softvér alebo infraštruktúra, môžu byť tieto Podmienky služby dostupné aj v týchto lokalitách. 
 3. Účasť na programe je dobrovoľná. 
 4. Program je určený len pre fyzické osoby nepodnikateľov. Program nie je určený pre podniky. 
 5. Program umožňuje svojim účastníkom získať určitý počet Cashback bodov za objednanie produktu alebo služby od partnera uvedeného v Cashback akcii (ďalej len "nákup"), ktoré môžu byť následne vymenené za hotovosť v súlade s pravidlami stanovenými v týchto Podmienkach služby. 
 6. Ak je to v Picodi uvedené, Organizátor môže udeliť Cashback body aj za iné aktivity Účastníkov ako nákupy, vrátane vykonania uvedených akcií v Picodi, ako aj u Partnerov alebo inde. V takom prípade budú podmienky získavania bodov stanovené priamo v Picodi a v rozsahu, v akom nie sú stanovené v Picodi, podlieha získavanie bodov za takúto (nenakupnú) činnosť týmto Podmienkam služby a pravidlám stanoveným pre získavanie bodov za nákupy.
 7. Verejný charakter internetu a využívanie služieb poskytovaných elektronickými prostriedkami môže predstavovať riziko, že neoprávnené osoby získajú a zmenia údaje účastníkov; účastníci by preto mali prijať vhodné technické opatrenia na minimalizáciu uvedených rizík, najmä používanie antivírusového softvéru a softvéru zameraného na ochranu identity osôb používajúcich internet.

II. DEFINÍCIA 

Pojmy s veľkým začiatočným písmenom majú význam uvedený v Podmienkach používania služby Picodi, zatiaľ čo pojmy definované nižšie majú nasledujúci význam:

Podmienky služby - tento dokument;

Webová stránka/stránka - webová stránka dostupná na adrese picodi.com, ktorú vlastní a prevádzkuje Organizátor a na ktorej má Účastník prístup k Programu Cashback;

Picodi - súhrnný pojem pre poskytovanie Webového sídla, Aplikácie, Zásuvného modulu a iného softvéru alebo infraštruktúry Organizátorom; ak Poskytovateľ v konkrétnej krajine umožňuje účasť na Programe Cashback pomocou takéhoto softvéru - ako je uvedené na Webovom sídle a v takomto produkte. V prípade, že produkt Organizátora nie je v krajine Účastníka dostupný, odkazy na tento produkt sa na daného Účastníka nevzťahujú;

Účastník - plnoletý a spôsobilý na právne úkony používateľ Picodi, ktorý sa zúčastňuje programu Cashback v súlade s týmito Podmienkami služby;

Spotrebiteľ - Účastník, ktorý je spotrebiteľom v zmysle príslušných ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov;

Body/Cashback Points - body, ktoré Účastník získa v rámci Programu. Body môžu byť označené aj menou účastníka; 

Partner/Partner Organizátora - subjekt alebo osoba uvedená v Picodi, ktorá je podnikom nezávislým od Organizátora a ktorej nákup oprávňuje Účastníka na získanie Cashback bodov v súlade s pravidlami stanovenými v tomto dokumente;

Propagačná akcia/Propagačná akcia Cashback - propagačný alebo podobný obsah prezentovaný na Picodi, ktorý informuje Účastníka o možnosti získať Cashback body výmenou za nákup určitého tovaru alebo služieb priamo od Partnera uvedeného v takejto propagačnej akcii;

Odporúčací program/Referrals - akcia Cashback, v rámci ktorej môže účastník programu Cashback za určité akcie v rámci programu získať dodatočné body Cashback.

III. VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ ÚČASTI V PROGRAME, CASHBACK ÚČET

 1. Účasť na programe je pre účastníka bezplatná a je možná za predpokladu, že systém IKT, ktorý účastník používa, spĺňa tieto minimálne technické požiadavky:
 1. Ak používate Program na Stránke: 

             - Počítač alebo mobilné zariadenie s prístupom na internet,

- prístup k e-mailu,

- najnovšiu verziu webového prehliadača s povoleným JavaScriptom a cookies,

- Softvér na čítanie PDF;

 1. Ak používate Program v iných produktoch Organizera, ako je aplikácia, zásuvný modul alebo iný typ softvéru alebo infraštruktúry (ak sú takéto produkty dostupné vo vašej krajine):

- Správna inštalácia na kompatibilné zariadenie, systém alebo podobný prístroj, ako je uvedené v Picodi a ak je k dispozícii;

- Prístup na internet;

- prístup k e-mailu;

- aktívna a správne nakonfigurovaná služba prenosu dát, ktorú sprístupnil telekomunikačný operátor, alebo spustené bezdrôtové pripojenie v zariadení, systéme alebo podobnom prístroji.

 1. Účastníkom programu môže byť osoba, ktorá spĺňa všetky nasledujúce podmienky: 
 1. Vek najmenej 18 rokov a plná spôsobilosť na právne úkony, 
 2. stav spotrebiteľa,
 3. žiadna právna alebo faktická prekážka, ktorá by im bránila v účasti na programe.
 1. Účastníkmi nemôžu byť zamestnanci alebo spoločníci organizátora, zamestnanci alebo spoločníci subjektov, ktoré sú zmluvnými stranami občianskoprávnych zmlúv s organizátorom, zamestnanci alebo spoločníci subjektov, ktoré sú závislé od organizátora, alebo osoby blízke vyššie uvedeným osobám, za ktoré sa považujú manželia, príbuzní v priamom rade, potomkovia, súrodenci, príbuzní v druhom stupni, osoby v osvojiteľskom vzťahu alebo ich manželia. 
 2. Ak sa chce Účastník zúčastniť na Programe, musí si zaregistrovať účet na Picodi a prečítať si tieto Podmienky služby.
 3. Ten istý Účastník sa môže Programu zúčastniť len raz, čo znamená, že môže mať len 1 (jeden) Picodi účet, na ktorý sa mu pripisujú Cashback body. Ak nie je v Picodi pre konkrétnu krajinu, v ktorej Organizátor sprístupňuje svoje produkty, uvedené inak, Účastník, ktorý si zaregistroval účet Cashback prostredníctvom Webovej stránky alebo iného produktu Picodi, sa môže prihlásiť do svojho účtu v inom produkte Picodi s použitím rovnakých prihlasovacích údajov. 
 4. Ak nie je uvedené inak, Účastník sa pripojí k Programu, keď úspešne zaregistruje svoj účet v Picodi. 
 5. Každý účastník najmä:
 1. neposkytovať ani neprenášať obsah zakázaný zákonom, napríklad obsah, ktorý propaguje násilie, hanobí niekoho alebo porušuje jeho osobnostné práva alebo iné práva tretích strán,
 2. používať Účet, Picodi a samotný Program alebo ich prvky spôsobom, ktorý nenarušuje ich fungovanie, najmä používaním špecifického softvéru alebo zariadení,
 3. používať Konto, Picodi a samotný Program alebo jeho prvky v súlade s platnými zákonmi, ustanoveniami Podmienok služby a všeobecnými pravidlami používania internetu.

IV. ZÍSKAVANIE CASHBACK BODOV

 1. V rámci programu Cashback môžu účastníci získať body za nákupy tovaru alebo služieb uvedených v akcii Cashback u partnerov organizátora. Ak je to uvedené v Picodos, Usporiadateľ môže udeliť Cashback body aj za iné aktivity Účastníkov ako nákupy v súlade s článkom I ods. 6 Podmienok služby. V takom prípade môžu byť informácie o týchto aktivitách zahrnuté aj v akciách Cashback alebo na inom mieste v Picodi. 
 2. S výhradou vyššie uvedeného pododdielu 1 a ostatných ustanovení týchto Podmienok služby, iba nákupy produktov alebo služieb uvedených v aktívnych propagačných akciách prezentovaných na Picodi oprávňujú Účastníka na získanie bodov. Trvanie konkrétnej akcie Cashback je vždy definované v samotnej akcii. 
 3. Informácie o počte bodov, ktoré môže Účastník získať za nákup uvedený v Akcii Cashback, sú uvedené v popise každej Akcie. Informácia o počte bodov môže byť uvedená najmä ako percentuálny podiel z hodnoty Nákupu alebo ako pevný počet bodov udelených za uskutočnenie Nákupu, avšak v súlade s ostatnými ustanoveniami týchto Obchodných podmienok. 
 4. Na získanie týchto bodov musí účastník:
 1. prihlásiť sa do svojho konta Picodi,
 2. vybrať aktívnu akciu Cashback, o ktorú majú záujem, zo zoznamu zobrazeného v Picodi,
 3. prejsť priamo na webovú stránku partnera prostredníctvom odkazu uvedeného v akcii Cashback a presmerovať sa z tejto akcie na webovú stránku partnera,
 4. zakúpiť si priamo od partnera výrobok alebo službu uvedenú v akcii Cashback. 
 1. Pravidlá nákupu tovaru alebo služieb uvedených v Akcii u Partnera určuje vždy Partner. 
 2. Pri nákupe od partnera uzavrie účastník zmluvu o takomto nákupe priamo s partnerom. Organizátor nie je účastníkom takéhoto vzťahu, najmä nie je predajcom tovaru alebo poskytovateľom služieb, ktoré si účastník objednal. 
 3. Pri nákupe je Účastník povinný oboznámiť sa s podmienkami poskytovania služieb Partnera priamo na jeho webovej stránke, najmä so všeobecnými podmienkami poskytovania služieb, pravidlami a predpismi Partnera alebo podobnými dokumentmi. 
 4. Ak Partner alebo Organizátor neurčí inak, využitie programu v rámci konkrétneho nákupu u Partnera sa nekumuluje so zľavami, akciami, vernostnými programami alebo podobnými akciami organizovanými inými subjektmi ako Organizátorom vrátane samotného Partnera. 
 5. Aby boli body správne pripísané, mal by Účastník dodržiavať aj nasledujúce technické podmienky, ktoré sa týkajú potreby priradenia konkrétneho nákupu Účastníka k nákupu v rámci Programu uskutočnenému v súlade s Akciou. Účastník by mal zakaždým: 
 1. mať v zariadení používanom v rámci programu povolené súbory cookie a JavaScript; 
 2. Prejsť na webovú stránku partnera a uskutočniť nákup výlučne prostredníctvom odkazu presmerovaného na túto webovú stránku - k dispozícii v rámci akcie Cashback;
 3. nepoužívať mechanizmy, programy alebo inú infraštruktúru, ktoré blokujú alebo bránia presmerovaniu Účastníka z Akcie Cashback priamo na webovú stránku Partnera alebo bránia Organizátorovi sledovať presmerovanie z odkazu v Akcii na webovú stránku Partnera; 
 4. Používajte správy a pokyny zobrazené v aplikácii Picodi. 
 1. Nedodržanie podmienok uvedených v bode 9 vyššie, najmä prerušenie presmerovania, napríklad zatvorením alebo obnovením webovej stránky partnera, prechodom na inú stránku, použitím softvéru tretej strany alebo infraštruktúry, ktorá prerušuje presmerovanie, môže mať za následok nesprávne nahromadenie bodov alebo ich úplné znehodnotenie, a to aj v prípade, že účastník splnil všetky ostatné podmienky na získanie týchto bodov vrátane nákupu. 
 2. V súlade s podmienkami získavania bodov uvedenými vo vyššie uvedených ustanoveniach získa účastník Cashback body, ak sú splnené tieto podmienky: 
 1. Uskutočnenie nákupu - znamená správne objednanie tovaru alebo služieb uvedených v akcii Cashback u partnera priamym prechodom na webovú stránku partnera prostredníctvom odkazu presmerovaného na túto stránku. Odkaz presmerujúci z akcie Cashback na webovú stránku partnera je vždy uvedený v rámci akcie;
 2. Platba za nákup - znamená, že na účet partnera je pripísaná celá platba za produkt alebo službu, ktorú si účastník zakúpil, spolu s akýmikoľvek nákladmi na doručenie alebo inými nákladmi spojenými s nákupom a v súlade s objednávkou zadanou partnerovi. Ak si Účastník zvolil iný spôsob platby ako priamy prevod na účet Partnera, okrem iného vrátane dobierky, za okamih platby sa považuje okamih prijatia informácie od Partnera, že Účastník uskutočnil platbu od prevádzkovateľa, ktorý prijíma alebo spracováva platby za nákup Účastníka;
 3. Nevyužitie zákonného alebo zmluvného práva účastníka na zrušenie alebo iné prípady, keď k nákupu tovaru alebo služieb v skutočnosti nedôjde.
 1. Aby sa predišlo akýmkoľvek pochybnostiam, Organizátor uvádza, že na získanie bodov musí Účastník riadne splniť všetky podmienky na ich získanie stanovené v týchto Podmienkach služby, najmä technické podmienky v pododdiele 9 a organizačné podmienky v pododdiele 11. 
 2. Body, ktoré účastník získa, budú zaznamenané a viditeľné ako zostatok po prihlásení do jeho účtu. 
 3. Po uskutočnení nákupu Účastníkom Organizátor potvrdí Partnerovi, že Účastník riadne splnil podmienky na získanie bodov, okrem iného vrátane podmienok uvedených v pododdiele 11, a informuje o tom Účastníka pridelením týchto bodov na jeho zostatok alebo pridelením konkrétneho zostatku na tento nákup alebo zmenou tohto zostatku v súlade s ustanoveniami uvedenými nižšie. Zmeny stavu Nákupov sa vykonávajú v termínoch stanovených v Picodos. 
 4. Body sa v rámci Programu udeľujú samostatne za každý správne uskutočnený nákup. 
 5. Účastník získa body, keď nákup, za ktorý sa majú body pripísať, dosiahne stav "Schválený". Stav nákupov a bodov je viditeľný na účte účastníka. 
 6. Nákupy majú nasledujúce stavy:
 1. "Čakajúci" - nákup, za ktorý Účastníkovi ešte neboli pripísané body, pretože Účastník nesplnil všetky vyššie uvedené podmienky na získanie bodov alebo Partner ešte nepotvrdil, že Účastník splnil všetky organizačné podmienky (pododdiel 11) na získanie bodov; 
 2. "Schválený" - tento štatút je Nákupu udelený po tom, ako Organizátor obdrží od Partnera potvrdenie, že Účastník splnil všetky organizačné podmienky (Pododdiel 11) týkajúce sa získania bodov, ako je uvedené vyššie, a po tom, ako Organizátor overí, že Účastník splnil ostatné podmienky. Od okamihu, keď nákup získa status "schválený", sa body splatné za tento nákup pripočítajú k zostatku Účastníka a Účastník ich môže použiť v súlade s ostatnými ustanoveniami Podmienok služby. Organizátor uvádza, že nákup môže získať status "Schválený" najskôr po uplynutí zákonnej lehoty na odstúpenie od zmluvy a v prípade, že Partner predĺži zákonnú lehotu na odstúpenie od zmluvy alebo zavedie zmluvnú lehotu na odstúpenie od zmluvy - najskôr po uplynutí poslednej z týchto lehôt a potvrdení Partnera, že Účastník neuplatnil právo na odstúpenie od zmluvy vo vzťahu k zakúpenému tovaru alebo službám;
 3. "Zamietnutý" - nákup, ktorý bol predtým v stave "Čaká na vybavenie" a ktorý nemôže byť potvrdený a bodovo ohodnotený z dôvodu nesplnenia všetkých požiadaviek programu.
 1. Účastník získa nárok na body, keď sa stav nákupu, na ktorý má nárok, zmení na "schválený". Do zostatku Účastníka sa započítavajú iba body za nákupy so statusom "Schválené", ktoré predstavujú body riadne získané Účastníkom a ktoré možno vymeniť za hotovosť v súlade s oddielom V Podmienok služby. 
 2.  Body, ktoré účastník získal v rámci programu, sú platné 730 dní (približne 2 roky) odo dňa ich pripísania na účet účastníka po tom, čo nákup, za ktorý boli udelené, dosiahol status "schválený" v súlade s pododdielom 18 vyššie. Tieto body je možné vymeniť za hotovosť len v súlade s oddielom V Podmienok služby počas obdobia platnosti. Účastník je povinný uplatniť body pred uplynutím doby ich platnosti. Po uplynutí platnosti body prepadnú bez náhrady.
 3. Informácie o dátume uplynutia platnosti bodov za každý schválený nákup, na ktorý boli pridelené, sú viditeľné na účte účastníka. 
 4. Informácie o bodoch vymenených za hotovosť sú viditeľné na zostatku účastníka so stavom "Zaplatené". 
 5. Účastník získa zakaždým uvedený počet bodov v rámci akcie Cashback. Ak je v Akcii uvedený počet bodov ako percento z hodnoty Nákupu, potom, ak nie je v samotnej Akcii výslovne uvedené inak, sa body udeľujú len za čistú cenu tovaru alebo služieb zahrnutých do Nákupu, bez poplatkov za doručenie alebo iných nákladov. Ak nie je uvedené inak, body sa získavajú za čistú cenu, ktorú účastník skutočne zaplatil za tovar alebo služby. V prípade, že Účastník využije zľavové kódy, akcie, programy, zľavy súvisiace s Programom, ako základ pre výpočet uvedeného počtu takýchto bodov sa použije cena, ktorú Účastník skutočne zaplatil. Ak nie je uvedené inak, ak Účastník zaplatí za Nákup darčekovými kartami, bodmi získanými vo vernostných alebo partnerských programoch, poukážkami a podobnými mechanizmami, nebudú mu za Nákup pridelené žiadne body. Ak Účastník zaplatí iba časť kúpnej ceny tovaru alebo služieb prostredníctvom takýchto mechanizmov, body sa mu udelia iba za tú časť čistej ceny tovaru alebo služieb, ktorú Účastník zaplatil inak ako prostredníctvom takýchto mechanizmov, v súlade so štandardnými spôsobmi platby, ktoré sprístupnil Partner. 
 6. Body sa v súvahe uvádzajú na dve desatinné miesta. 

V. VÝMENA CASHBACK BODOV

 1. V rámci tohto programu môže účastník vymeniť body, ktoré mu boli pridelené za nákup, ktorý získal status "schválený", za hotovosť. 
 2. Účastník môže vymeniť body za hotovosť v pomere bodov k určitej hodnote vyjadrenej v mene podľa konverzného kurzu uvedeného na účte. . 
 3. Účastník môže uplatniť body po dosiahnutí minimálnej hranice bodov pridelených za nákupy, ktoré dosiahli status "schválené". Počet týchto bodov, ktorý predstavuje minimálnu hranicu oprávnenosti na platbu podľa predchádzajúcej vety, je uvedený v Picodi po prihlásení na účet.
 4. Ak chce účastník previesť body na hotovosť, musí podať príkaz na prevod bodov na hotovosť a vybrať ich prostredníctvom formulára, ktorý je k dispozícii po prihlásení sa na účet. Na tento účel bude účastník požiadaný o poskytnutie údajov označených ako povinné, vrátane najmä čísla svojho bankového účtu, na ktorý má organizátor previesť zaplatené finančné prostriedky, a ak účastník zadá platobný príkaz prostredníctvom externej služby sprostredkovania platieb, bude požiadaný o výber tohto systému z tých, ktoré sú k dispozícii v Picodi. 
 5. Organizátor vyplatí finančné prostriedky určené Účastníkom prevodom na bankový účet určený Účastníkom alebo prevodom prostredníctvom externej služby sprostredkovania platieb v lehote nepresahujúcej 1 mesiac odo dňa, keď Účastník dostal finančné prostriedky. 
 6. Účastník je oprávnený vymeniť celý počet bodov na svojom účte za hotovosť a vybrať si ju len v súlade s ostatnými ustanoveniami uvedenými v Podmienkach služby. Čiastočná výmena bodov na účte Účastníka za hotovosť a ich výber nie sú povolené.
 7. Účastník môže získané body použiť len na výmenu za hotovosť a vybrať ich, ako je uvedené vyššie. 
 8. Účastník nemôže získané body previesť na iné osoby.
 9. Organizátor môže odmietnuť výmenu bodov za hotovosť a ich vyplatenie, ako aj zrušenie bodov už pripísaných na účet Účastníka, a to zo závažných dôvodov, ktoré sa považujú za dôvodné podozrenie z porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov zo strany Účastníka, vrátane najmä podozrenia z pokusu o spáchanie činu zakázaného zákonom prostredníctvom Programu, Picodi alebo jeho prvkov, pokusu o obchádzanie mechanizmov a pravidiel Programu zo strany Účastníka, ako aj pochybností Organizátora o totožnosti Účastníka alebo o údajoch poskytnutých Účastníkom.
 10. S cieľom poskytnúť Účastníkovi istotu, pokiaľ ide o podmienky Programu, zmeny týkajúce sa:
 1. prevodný kurz bodov na menu stanovený v pododdiele 2 vyššie a
 2. minimálna bodová hranica pre odkúpenie stanovená v pododdiele 3 vyššie, 

- zmeny, ktoré sa Účastníkovi zobrazia v Picodi po prihlásení sa do Účtu, sa budú vždy riadiť postupom platným pre zmeny Podmienok služby, t. j. Organizátor bude Účastníka informovať prostredníctvom informácií v Picodi o týchto zmenách a dátume ich účinnosti, ktorý nesmie byť kratší ako 14 dní. Ak Účastník so zmenou nesúhlasí, je povinný o tom informovať Organizátora do 14 dní odo dňa oznámenia zmeny. Oznámenie Organizátora o neakceptovaní zmeny bude mať za následok ukončenie Zmluvy o účasti na programe. V takom prípade je účastník povinný vymeniť svoje body za hotovosť a uplatniť ich v súlade s oddielom V. V. Podmienky služby do 14 dní od dátumu ukončenia (neakceptovania zmeny). Ak predplatiteľ nevymení body za hotovosť a neuplatní ich v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete, nevyužité body sa vymažú - prepadnú bez možnosti ich obnovenia. 

V rámci tohto programu môže účastník vymeniť body, ktoré mu boli pridelené za nákup, ktorý získal status "schválený", za hotovosť. 

Účastník môže vymeniť body za hotovosť v pomere bodov k určitej hodnote vyjadrenej v mene podľa konverzného kurzu uvedeného na účte. . 

Účastník môže uplatniť body po dosiahnutí minimálnej hranice bodov pridelených za nákupy, ktoré dosiahli status "schválené". Počet týchto bodov, ktorý predstavuje minimálnu hranicu oprávnenosti na platbu podľa predchádzajúcej vety, je uvedený v Picodi po prihlásení na účet.

Ak chce účastník previesť body na hotovosť, musí podať príkaz na prevod bodov na hotovosť a vybrať ich prostredníctvom formulára, ktorý je k dispozícii po prihlásení sa na účet. Na tento účel bude účastník požiadaný o poskytnutie údajov označených ako povinné, vrátane najmä čísla svojho bankového účtu, na ktorý má organizátor previesť zaplatené finančné prostriedky, a ak účastník zadá platobný príkaz prostredníctvom externej služby sprostredkovania platieb, bude požiadaný o výber tohto systému z tých, ktoré sú k dispozícii v Picodi. 

Organizátor vyplatí finančné prostriedky určené Účastníkom prevodom na bankový účet určený Účastníkom alebo prevodom prostredníctvom externej služby sprostredkovania platieb v lehote nepresahujúcej 1 mesiac odo dňa, keď Účastník dostal finančné prostriedky. 

Účastník je oprávnený vymeniť celý počet bodov na svojom účte za hotovosť a vybrať si ju len v súlade s ostatnými ustanoveniami uvedenými v Podmienkach služby. Čiastočná výmena bodov na účte Účastníka za hotovosť a ich výber nie sú povolené.

Účastník môže získané body použiť len na výmenu za hotovosť a vybrať ich, ako je uvedené vyššie. 

Účastník nemôže získané body previesť na iné osoby.

Organizátor môže odmietnuť výmenu bodov za hotovosť a ich vyplatenie, ako aj zrušenie bodov už pripísaných na účet Účastníka, a to zo závažných dôvodov, ktoré sa považujú za dôvodné podozrenie z porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov zo strany Účastníka, vrátane najmä podozrenia z pokusu o spáchanie činu zakázaného zákonom prostredníctvom Programu, Picodi alebo jeho prvkov, pokusu o obchádzanie mechanizmov a pravidiel Programu zo strany Účastníka, ako aj pochybností Organizátora o totožnosti Účastníka alebo o údajoch poskytnutých Účastníkom.

S cieľom poskytnúť Účastníkovi istotu, pokiaľ ide o podmienky Programu, zmeny týkajúce sa:

prevodný kurz bodov na menu stanovený v pododdiele 2 vyššie a

Minimálna bodová hranica pre odkúpenie stanovená v pododdiele 3 vyššie, 

- zmeny, ktoré sa Účastníkovi zobrazia v Picodi po prihlásení sa do Účtu, sa budú vždy riadiť postupom platným pre zmeny Podmienok služby, t. j. Organizátor bude Účastníka informovať prostredníctvom informácií v Picodi o týchto zmenách a dátume ich účinnosti, ktorý nesmie byť kratší ako 14 dní. Ak Účastník so zmenou nesúhlasí, je povinný o tom informovať Organizátora do 14 dní odo dňa oznámenia zmeny. Oznámenie Organizátora o neakceptovaní zmeny bude mať za následok ukončenie Zmluvy o účasti na programe. V takom prípade je účastník povinný vymeniť svoje body za hotovosť a uplatniť ich v súlade s oddielom V. V. Podmienky služby do 14 dní od dátumu ukončenia (neakceptovania zmeny). Ak predplatiteľ nevymení body za hotovosť a neuplatní ich v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete, nevyužité body sa vymažú - prepadnú bez možnosti ich obnovenia. 

VI. UKONČENIE ÚČASTI NA PROGRAME

 1. Účastník môže kedykoľvek s okamžitou platnosťou vypovedať zmluvu o účasti v Programe písomným vyhlásením zaslaným na adresu sídla Usporiadateľa alebo e-mailom na túto e-mailovú adresu: cashback@picodi.com. 
 2. Zrušenie účtu Picodi sa rovná ukončeniu účastníckej zmluvy účastníka uvedenej v pododdiele 1. 
 3. Usporiadateľ môže vypovedať zmluvu s účastníkom z oprávneného dôvodu so 14-dňovou výpovednou lehotou. Za závažné dôvody uvedené v predchádzajúcej vete sa považujú tieto dôvody:
 1. Porušenie ustanovení Podmienok služby zo strany Účastníka,
 2. porušenie platných zákonov zo strany Účastníka v súvislosti s Programom,
 3. správanie Účastníka, ktoré predstavuje pokus o obchádzanie Podmienok služby alebo ochranných opatrení a pravidiel Programu. 
 1. V prípade ukončenia Zmluvy Organizátor informuje Účastníka o dôvodoch ukončenia.
 2. Ukončenie účasti v Programe (vrátane ukončenia zo strany Účastníka, ako je uvedené v pododdieloch 1 a 2 vyššie, ako aj ukončenie zo strany Organizátora z dôvodov uvedených v pododdiele 3 vyššie bude mať za následok stratu možnosti výmeny bodov za hotovosť. 
 3. Účastník, ktorý má v úmysle ukončiť svoju účasť v Programe, by mal, ak je to možné, najprv premeniť svoje nahromadené body na hotovosť a vybrať ich v súlade s týmito Podmienkami služby. Ak účastník vypovie zmluvu bez toho, aby si predtým vymenil body za hotovosť a vybral ich, nevyužité body sa vymažú - prepadnú bez možnosti ich obnovenia. 
 4. V prípade vypovedania zmluvy zo strany organizátora podľa pododdielu 3 vyššie účastník prevedie nazbierané body na hotovosť a vyplatí ich vo výpovednej lehote uvedenej v pododdiele 3. Ak účastník v rámci výpovednej lehoty neprevedie body na hotovosť a nezaplatí ich, nevyužité body sa vymažú, pretože prepadnú bez možnosti obnovenia. 
 5. V prípade výpovede zo strany Organizátora Účastníkovi, ako je uvedené v pododdiele 3 vyššie, zostane účet Účastníka a jeho účasť v Programe počas výpovednej lehoty pozastavená, čo znamená, že Účastník nedostane nové body za nákupy uskutočnené od dátumu výpovede. 
 6. Organizátor môže Program ukončiť. Účastníkom bude takéto rozhodnutie oznámené najmenej 30 dní vopred. Počas tohto obdobia môžu účastníci vymeniť body za hotovosť a uplatniť ich v súlade s podmienkami služby. Po ukončení programu sa nevyužité body účastníkovi vymažú, pretože sa strácajú bez možnosti ich obnovenia.
 7. Účastník môže odstúpiť od dohody o účasti na programe bez uvedenia dôvodu zaslaním príslušného vyhlásenia do 14 dní odo dňa uzavretia dohody (pristúpenia k programu). Na dodržanie tejto lehoty stačí zaslať vyhlásenie pred jej uplynutím. Účastník môže vyhlásenie formulovať sám alebo použiť vzor vyhlásenia o odstúpení od programu, ktorý je pripojený ako príloha 1 k podmienkam poskytovania služieb.
 8. Lehota 14 dní sa počíta odo dňa uzavretia zmluvy.
 9. Po prijatí vyhlásenia Účastníka o odstúpení od Zmluvy pošle Usporiadateľ na e-mailovú adresu Účastníka potvrdenie o prijatí vyhlásenia o odstúpení od Zmluvy.
 10. Právo účastníka na odstúpenie od zmluvy je vylúčené v prípade poskytnutia služby, ak organizátor vykonal službu v plnom rozsahu s výslovným súhlasom spotrebiteľa, ktorý bol pred vykonaním služby informovaný o tom, že po vykonaní služby stráca právo na odstúpenie od zmluvy. 

VII. DOPORUČOVACÍ PROGRAM

 1. V rámci Programu Cashback môže Organizátor poskytovať Program odporúčaní, v rámci ktorého môže Účastník programu Cashback získať ďalšie body Cashback za určité aktivity v rámci Programu, najmä odporúčaním nákupov u Partnerov Programu Cashback iným používateľom - Program odporúčaní. Organizátor môže poskytovať Program odporúčaní dostupný v rámci Programu len na vybraných trhoch (krajinách), ktoré budú vždy oznámené v Picodi.  V rámci programu odporúčaní organizátor poskytuje dočasné propagačné akcie s premenlivými podmienkami, ktoré sú vždy oznámené v Picodi. Podrobné podmienky aktuálneho programu odporúčaní, vrátane trvania akcie alebo počtu bodov, ktoré môže člen získať, sú vždy uvedené v Picodi a pokiaľ Organizátor neurčí inak, na každý program odporúčaní sa vzťahujú všeobecné podmienky programu odporúčaní uvedené v tejto časti. 
 2. V rámci programu odporúčaní každý účastník používa odkaz, ktorý mu bol pridelený ("odkaz na odporúčanie"), čo je individuálny odkaz pre konkrétneho účastníka, ktorým je identifikovaný v rámci programu odporúčaní. 
 3. Organizátor umiestni odkaz na odporúčanie na účet každého účastníka. 
 4. Účastník začne využívať program odporúčaní v okamihu prvého stiahnutia odkazu na odporúčanie. 
 5. Účastník môže poskytnúť svoje odporúčacie prepojenie akejkoľvek osobe podľa vlastného výberu. V prípade, že osoba ("odporúčaný účastník"), ktorej účastník poskytol svoj odkaz, nasleduje túto osobu na podujatie Cashback a uskutoční nákup, získa účastník za tento nákup body Cashback.
 6. Ak je to uvedené v Picodi pre konkrétnu odporúčanú akciu, môže odporúčaný účastník, ktorý uskutoční nákup pomocou odporúčacieho odkazu, získať aj ďalšie body v počte uvedenom v Picodi. Organizátor môže v Picodi pre danú dočasnú podporu uviesť najmä:
 1.  počet takýchto bodov, ktoré môže Účastník odporúčania získať v rámci Programu odporúčania, a to ako počet takýchto bodov a ako % určenej hodnoty spojenej s daným nákupom alebo bodov, ktoré Účastníkovi odporúčania prináležia za daný nákup;
 2.  obdobie, počas ktorého môže Účastník využiť konkrétnu dočasnú podporu v rámci Programu odporúčaní;
 3.  akékoľvek ďalšie podmienky účasti na programe odporúčaní alebo dočasnej akcii programu odporúčaní vrátane, ale nie výlučne:
 1. Odporúčaný účastník získa body za správne využitie Programu odporúčaní najskôr po tom, čo mu boli pripísané body za konkrétny nákup prostredníctvom Odkazu na odporúčanie v súlade s Pravidlami programu Cashback. 
 2. Na Cashback body, ktoré Účastník získa v rámci Programu odporúčaní, sa vzťahujú rovnaké pravidlá ako na ostatné Cashback body uvedené v týchto Podmienkach služby. Body, ktoré Účastník získa v rámci Programu odporúčaní, môže použiť len na Cashback, t. j. vymeniť ich za hotovosť a vyplatiť v súlade s pravidlami stanovenými v Podmienkach služby. 
 3. Účastník odporúčacieho programu môže kedykoľvek zrušiť svoju účasť v odporúčacom programe tým, že prestane poskytovať odkaz na odporúčanie iným osobám. 
 4. Organizátor môže odmietnuť priznať Účastníkovi body za účasť v Programe odporúčaní alebo môže Účastníka z účasti v Programe odporúčaní z oprávnených dôvodov dokonca vylúčiť. Dôvodným podozrením je aj dôvodné podozrenie z porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov Účastníkom, najmä podozrenie z pokusu o spáchanie zákonom zakázaného konania prostredníctvom Programu, Picodi alebo ich prvkov, pokus Účastníka o obchádzanie mechanizmov a pravidiel Programu alebo Programu odporúčaní, ako aj pochybnosti Organizátora o totožnosti Účastníka alebo o údajoch poskytnutých Účastníkom. 
 5. Organizátor môže ukončiť program odporúčaní alebo konkrétnu dočasnú akciu v rámci programu odporúčaní. Účastníkom bude takéto rozhodnutie oznámené najmenej 30 dní vopred. 
 6. V prípade, že je Účastník vylúčený z Programu odporúčaní a Program odporúčaní je ukončený, ako je uvedené vyššie, Odkaz na odporúčanie prestane byť na Účte Účastníka aktívny a za používanie Odkazu na odporúčanie Účastníkom nebudú pridelené žiadne body. 
 7. Účastník môže odstúpiť od Zmluvy o odporúčacom programe bez udania dôvodu predložením vyhlásenia v tomto zmysle do 14 dní odo dňa uzavretia Zmluvy o odporúčacom programe. 
 8. V rámci účasti v Programe odporúčaní každý Účastník poskytne Odkaz na odporúčanie iným osobám spôsobom, ktorý si sám zvolí, avšak s výhradou ustanovení všeobecne platných právnych predpisov a dobrých mravov. 
 9. Aby mohol Účastník získať body Programu odporúčaní, musí sa odporučený Účastník zapojiť do Programu cashback a vstúpiť do Akcie cashback, ktorá ho nasmeruje na Nákup priamo z aktívneho odkazu na odporúčanie, ktorý Účastník poskytol, a vykonať správny Nákup, ktorý ho oprávňuje získať body Cashback v súlade s týmito Podmienkami služby. 
 10. Odkázaný zákazník by si mal prečítať tieto Podmienky používania služby a informácie uvedené priamo na stránke Picodi, aby mohol použiť prepojenie. 
 11. Účastník je povinný zúčastniť sa na odporúčacom programe v súlade s platnými právnymi predpismi, dobrými mravmi, ustanoveniami týchto Podmienok služby, ako aj všetkými právami k obsahu použitému pri účasti v programe.
 12. Informácie týkajúce sa programu budú účastníkom poskytované prostredníctvom správ v systéme Picodi alebo zasielané e-mailom na e-mailovú adresu uvedenú účastníkom v účte.
 13. Je zakázané dopúšťať sa klamlivého konania, ktoré predstavuje nekalú hospodársku súťaž alebo nekalé trhové praktiky, najmä

VIII. SŤAŽNOSTI A MIMOSÚDNE RIEŠENIE SPOROV

 1. Sťažnosti týkajúce sa programu je potrebné zasielať organizátorovi písomne na adresu: Kraków (31-701), Przemysłowa 12, e-mailom na adresu: cashback@picodi.com alebo prostredníctvom kontaktného formulára na stránke Picodi.
 2. Sťažnosť by mala obsahovať: celé meno, adresu sťažovateľa, telefónne číslo a e-mailovú adresu, ako aj presný opis a dôvod sťažnosti.
 3. Organizátor vybaví sťažnosť bezodkladne, najneskôr do tridsiatich (30) dní od jej doručenia. 
 4. Organizátor oznámi sťažovateľovi riešenie sťažnosti v uvedenej lehote písomne alebo e-mailom na adresu uvedenú v sťažnosti.
 5. Účastník môže využiť mimosúdne postupy podávania sťažností a nápravy v súlade s pravidlami uvedenými na stránke www.uokik.gov.pl v záložke "Riešenie spotrebiteľských sporov". Účastník môže najmä:

Informácie o prístupe k týmto metódam a postupom riešenia sporov možno zvyčajne nájsť na webových stránkach vnútroštátnych orgánov na ochranu spotrebiteľa.

IX. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Organizátor spracúva osobné údaje účastníkov v súlade s platnými právnymi predpismi a zásadami ochrany osobných údajov.

X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Informácie týkajúce sa Programu budú Účastníkom poskytované prostredníctvom správ na stránke picodi.com alebo zasielané na poštovú adresu prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu, ktorú Účastník uviedol v účte. 
 2. V prípade zmien podmienok poskytovania služieb bude účastník o všetkých zmenách informovaný prostredníctvom informácií na webovej stránke, ktoré budú obsahovať zhrnutie zmien a dátum ich účinnosti. Dátum účinnosti takýchto zmien nesmie byť kratší ako 14 dní od dátumu zverejnenia. Ak Odberateľ nesúhlasí s novým obsahom Podmienok služby, je povinný o tejto skutočnosti informovať Organizátora do 14 dní odo dňa oznámenia zmeny Podmienok služby. Oznámenie Organizátora o neakceptovaní nového obsahu Podmienok služby bude mať za následok ukončenie zmluvy o účasti v Programe. V takom prípade je účastník povinný vymeniť svoje body za hotovosť a uplatniť ich v súlade s oddielom V. V Podmienok služby do 14 dní od dátumu ukončenia Zmluvy. Ak účastník nevymení body za hotovosť a neuplatní ich v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete, nevyužité body sa vymažú - prepadnú bez možnosti ich obnovenia. 
 3. V prípade, že Organizátor sprístupní Program pre danú krajinu vo svojich ďalších produktoch, okrem iného v aplikácii, zásuvnom module, inom softvéri alebo infraštruktúre, informácie o zmenách Podmienok služby môžu byť oznámené aj v týchto produktoch alebo ich prostredníctvom. 
 4. Pokiaľ nie je v kogentných ustanoveniach zákona stanovené inak, rozhodným právom pre spory vyplývajúce z týchto Podmienok služby je právo Slovenskej republiky.
 5. V prípade, že kogentné ustanovenia právneho poriadku krajiny obvyklého pobytu Odberateľa alebo iné ustanovenia vzťahujúce sa na Spotrebiteľa stanovujú pre Spotrebiteľa priaznivejšie podmienky ako ustanovenia právneho poriadku Slovenskej republiky a ustanovenia týchto Podmienok poskytovania služieb, uplatnia sa na Spotrebiteľa priaznivejšie ustanovenia.
 6. Ak všeobecne záväzné právne predpisy neustanovujú inak, všetky spory, ktoré vzniknú medzi Organizátorom a Účastníkom, budú riešiť príslušné súdy Slovenskej republiky. 
Picodi.com S.A. Ulice Przemysłowa 1231-701 Krakov e-mail:  cashback@picodi.com ....................................., na .....................................
Celé jméno spotrebiteľa (spotrebiteľov):....................................................................................................................
Adresa spotřebitele (spotřebitelů)....................................................................................................................

Formulář pro odstoupení od smlouvy 

(vyplňte a vraťte pouze v případě, že si přejete odstoupit od smlouvy)

Odstupuji tímto od smlouvy o účasti v programu Cashback, který provádí společnost Picodi S.A. se sídlem v Krakově. 

Datum uzavření dohody:

...................................................................................................................................................................... S pozdravem.....................................