Picodi: Všetky zľavy a cashback na jednom mieste!Cashback, kupóny a zľavové kódy od najobľúbenejších slovenských obchodov a značiek

Podmienky pouzivania

PICODI.COM PODMIENKY POUŽÍVANIA

 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
 1. Tieto Podmienky poskytovania služieb stanovujú zásady poskytovania služieb spoločnosťou Picodi.com S.A. so sídlom v Krakove.
 2. Služby poskytované spoločnosťou Picodi.com S.A. a dostupné funkcie sa môžu v jednotlivých krajinách líšiť. Informácie o službách, funkciách, softvéri alebo inej infraštruktúre sprístupnenej poskytovateľom služieb v inej krajine možno nájsť na stránke.
 3. Ak určitá služba, funkcia, softvér alebo iná infraštruktúra poskytovaná poskytovateľom služieb nie je dostupná v určitej krajine, ustanovenia týkajúce sa týchto služieb v týchto podmienkach sa na používateľov z tejto krajiny nevzťahujú. 
 4. Pre zjednodušenie tohto dokumentu, ak sú podmienky poskytovania služieb spoločné pre všetky produkty a služby sprístupnené poskytovateľom služieb, najmä vrátane stránky, aplikácie, zásuvného modulu, iného softvéru alebo typu infraštruktúry a služieb alebo funkcií, ktoré sú v nich sprístupnené, budú spoločne označované ako: "Picodi".
 5. Kontakt s poskytovateľom služieb je možný prostredníctvom kontaktného formulára dostupného na stránke a prostredníctvom iných komunikačných kanálov uvedených priamo na stránke. 
 6. Tieto Podmienky poskytovania služieb sú Poskytovateľom služieb nepretržite a voľne dostupné na Stránke spôsobom, ktorý umožňuje Používateľom kedykoľvek získať, reprodukovať a zaznamenať ich obsah vytlačením alebo uložením na pamäťové zariadenie prostredníctvom počítačového systému Používateľa. V prípade, že Poskytovateľ služieb v určitej krajine zdieľa iný softvér alebo infraštruktúru ako Stránku, tieto Podmienky služby môžu byť dostupné aj na takýchto miestach. 
 7. Ak nie je uvedené inak, všetky práva k Picodi vrátane služieb, funkcií alebo ich častí sprístupnených poskytovateľom služieb vrátane majetkových autorských práv, práv duševného vlastníctva k jeho názvu, názvu domény, webovej stránke, softvéru alebo inému typu infraštruktúry, ako aj k formulárom, logám a inému obsahu zverejnenému poskytovateľom služieb patria poskytovateľovi služieb a môžu sa používať len spôsobom uvedeným v podmienkach služby a v súlade s nimi a všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 8. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu poskytovateľa služby nesmiete kopírovať, reprodukovať, upravovať, reprodukovať ani distribuovať žiadnu časť služby Picodi, služby, funkcií alebo ich prvkov či častí, s výnimkou prípadov výslovne povolených platnými zákonmi a podmienkami služby. Poskytovateľ služby môže podniknúť kroky vrátane súdnych konaní na ochranu svojich záujmov a záujmov používateľov.
 9. Poskytovateľ služieb môže na Picodi zverejniť alebo inak sprístupniť, najmä na webovej stránke, softvér, infraštruktúru, službu alebo funkcie, reklamný obsah súvisiaci s ponúkanými službami, ako aj tovar a služby tretích strán, a to vo formách používaných na internete. Používanie takýchto ponúk alebo služieb nie je súčasťou Picodi, Služieb alebo funkčnosti a ich pravidlá určujú príslušné tretie strany.
 10. Podmienky poskytovania ďalších služieb, ako aj programov alebo kampaní organizovaných alebo sprístupňovaných poskytovateľom služieb môžu byť uvedené v ďalších pravidlách a predpisoch vrátane dokumentov, ktoré sú prílohami týchto podmienok poskytovania služieb.
 1. DEFINÍCIE

Pojmy použité v tomto dokumente majú nasledujúci význam:

Poskytovateľ služieb - Picodi.com S.A., so sídlom v Krakove (31-701), Przemyslova 12, zapísaná v Obchodnom registri Národného súdneho registra vedeného Okresným súdom pre Krakov-Śródmieście v Krakove, 11. obchodné oddelenie Národného súdneho registra pod číslom KRS: 0000551741, výška základného imania: PLN (splatené v plnej výške), NIP: 6762464586, REGON: 122849330 ;

Webová stránka/stránka - webová stránka dostupná na doméne picodi.com, ktorú vlastní a spravuje Poskytovateľ služieb a na ktorej môžu Používatelia využívať Služby a funkcie ponúkané Poskytovateľom služieb;

Aplikácia/mobilná aplikácia - softvér vyvinutý poskytovateľom služieb a sprístupnený používateľom prostredníctvom prevádzkovateľov alebo poskytovateľov obchodov s mobilnými aplikáciami a podobného softvéru, určený na inštaláciu a na mobilnom zariadení, prostredníctvom ktorého môžu používatelia využívať služby ponúkané poskytovateľom služieb;

Picodi Plugin / Plugin - softvér vytvorený Poskytovateľom služieb a sprístupnený Používateľovi prostredníctvom webových prehliadačov uvedených Používateľom, určený na inštaláciu Používateľom;

Používateľ - fyzická osoba, ktorá vykonáva činnosti, ktoré priamo nesúvisia s jej ekonomickou alebo profesionálnou činnosťou, a ktorá môže používať Picodi;

Služby - služby, ktoré Poskytovateľ služieb poskytuje Používateľom elektronicky;

Zľavový kód - postupnosť číslic, písmen alebo iných znakov, ktorá oprávňuje používateľa zúčastniť sa na propagačných, zľavových alebo iných akciách organizovaných tretími stranami a za podmienok nimi určených;

Účet - časť Webovej lokality, Aplikácie alebo iného typu softvéru alebo infraštruktúry, ktorú Poskytovateľ služieb sprístupnil konkrétnemu Používateľovi podľa informácií uvedených na Webovej lokalite a prostredníctvom ktorej môže Používateľ vykonávať určité činnosti v rámci Picodi;

Zmluva - zmluva o poskytovaní Služieb; 

Podmienky služby - tento dokument.

 1. VŠEOBECNÉ PODMIENKY POUŽÍVANIA SLUŽBY PICODI
 1. Používanie služby Picodi sa môže uskutočňovať len podľa pravidiel a v rozsahu uvedenom v Podmienkach používania služby a v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.
 2. Minimálne technické požiadavky na používanie stránky:
  • zariadenie pripojené k internetu;
  • prístup k e-mailu;
  • najnovšiu verziu webového prehliadača s povoleným JavaScriptom a cookies;
  • softvér na čítanie súborov PDF.
 3. Minimálne technické požiadavky na používanie aplikácie: 
  • operačný systém mobilného zariadenia, ako je uvedené v obchode s aplikáciami, v ktorom Poskytovateľ služieb sprístupňuje svoju Aplikáciu; informácie o obchodoch, v ktorých Poskytovateľ služieb sprístupňuje svoju Aplikáciu, nájdete na Webovej stránke; 
  • inštalácia Aplikácie na kompatibilnom mobilnom zariadení podľa pokynov Poskytovateľa služieb;
  • prístup na internet v mobilnom zariadení, v ktorom je aplikácia nainštalovaná;
  • prístup k e-mailu;
  • aktívna a správne nakonfigurovaná služba prenosu dát v mobilnom zariadení, ktorú sprístupnil telekomunikačný operátor alebo povolené bezdrôtové pripojenie.
 4. Aby mohol používateľ používať aplikáciu, mal by:
  • prečítať si tieto Podmienky poskytovania služieb a informácie o aplikácii, ktoré sú k dispozícii v obchode s aplikáciami, kde poskytovateľ služieb zdieľa svoju aplikáciu;
  • stiahnuť aplikáciu z určeného obchodu s aplikáciami;
  • nainštalovať aplikáciu do kompatibilného mobilného zariadenia podľa pokynov zobrazených na obrazovke mobilného zariadenia počas procesu inštalácie.
 5. Okrem toho môže byť na používanie určitých služieb alebo funkcií mobilnej aplikácie potrebné povoliť lokalizačné služby na používanom mobilnom zariadení a poskytnúť aplikácii prístup k takýmto službám. 
 6. Minimálne technické požiadavky na Používateľa, aby mohol používať Zásuvný modul a jeho funkcie, zahŕňajú:
 1. zariadenie pripojené k internetu,
 2. prístup k prehliadaču, pre ktorý je zásuvný modul k dispozícii - podľa informácií zdieľaných poskytovateľom služieb, najmä vrátane informácií na stránke. 
 1. Používateľ si stiahne a nainštaluje Zásuvný modul podľa pokynov Poskytovateľa služieb, aby ho mohol používať. 
 2. Ďalšie požiadavky na používanie iných produktov, ako sú uvedené vyššie, najmä vrátane iného softvéru poskytovaného poskytovateľom služieb, inej infraštruktúry, ako aj služieb alebo funkcií, ktoré sú v nich dostupné, môžu byť uvedené na stránke alebo priamo v takomto produkte. 
 3. V prípade, že Používateľ používa Aplikáciu, Zásuvný modul alebo akýkoľvek iný softvér alebo podobnú infraštruktúru, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, ustanovenia týchto Podmienok používania predstavujú aj podmienky používania. Ak nie je výslovne uvedené inak, Zmluva o používaní Aplikácie, Pluginu, iného softvéru alebo podobnej infraštruktúry sa uzatvára na dobu neurčitú a zaniká po odinštalovaní zo zariadenia, softvéru alebo prehliadača Používateľa. Používateľ môže kedykoľvek ukončiť používanie Aplikácie, Zásuvného modulu, iného softvéru alebo podobnej infraštruktúry sprístupnenej Poskytovateľom služieb ich odstránením zo zariadenia, prehliadača alebo softvéru Používateľa štandardným spôsobom pre konkrétnu verziu používaného systému alebo softvéru. 
 4. Po stiahnutí aplikácie, zásuvného modulu, iného softvéru alebo podobnej infraštruktúry používateľom udeľuje poskytovateľ služieb používateľovi licenciu na ich používanie. Licencia je nevýhradná, neprenosná a územne neobmedzená. Licencia je bezplatná. Licencia sa udeľuje na dobu neurčitú, nie však dlhšiu, ako je doba používania aplikácie, zásuvného modulu, iného softvéru alebo podobnej infraštruktúry v rámci konkrétneho zariadenia, softvéru alebo prehliadača. Licencia oprávňuje používateľa na ich používanie v rámci zariadení, softvéru alebo prehliadača používateľa bez práva na sublicenciu v nasledujúcich oblastiach využívania:
  • zavedenie do pamäte (vrátane RAM) zariadenia (resp. iného softvéru),
  • uloženie do pamäte zariadenia a zobrazenie iného softvéru v tomto zariadení),
  • dočasná reprodukcia v pamäti zariadenia potrebná na používanie aplikácie, zásuvného modulu, iného softvéru alebo podobnej infraštruktúry.
 5. Poskytovateľ služieb môže pre konkrétny sprístupnený produkt alebo službu stanoviť osobitné pravidlá udeľovania licencií. Ak pre daný produkt Poskytovateľ služby nestanovil osobitné pravidlá, platia primerane ustanovenia týchto Podmienok služby. 
 6. Ak používateľ poruší podmienky vyššie uvedenej licencie, poskytovateľ služieb je oprávnený po neúčinnej výzve na ukončenie porušovania vypovedať zmluvu.
 7. Poskytovateľ služieb uvádza, že využívanie služieb poskytovaných elektronicky môže byť zo strany každého používateľa internetu spojené s rizikom, ktoré môže viesť k inštalácii škodlivého softvéru do systému IKT alebo do zariadenia používateľa a k získaniu a modifikácii jeho údajov neoprávnenými osobami. Aby sa používateľ vyhol riziku uvedených hrozieb, mal by používať vhodné technické prostriedky na minimalizáciu ich výskytu, najmä antivírusový softvér a firewall.
 1.  PRÁVA A POVINNOSTI POUŽÍVATEĽA
 1. Používateľovi je zakázané používať Picodi, služby alebo funkcie spôsobom, ktorý porušuje zákon, dobré mravy, osobné záujmy tretích strán alebo oprávnené záujmy poskytovateľa služieb, najmä poskytovať nezákonný obsah.
 2. Používateľ je povinný:
  1. používať Picodi spôsobom, ktorý je v súlade so zákonom, dobrými mravmi a ustanoveniami Podmienok používania služby, s ohľadom na osobné práva a duševné vlastníctvo tretích strán,
  2. zadávať do systému Picodi a používať vecne správne údaje a bezodkladne oznámiť akékoľvek zmeny údajov poskytnutých poskytovateľovi služieb,
  3. nepoužívať zariadenia, softvér alebo metódy, ktoré by mohli byť v rozpore s Picodi,
  4. neposkytovať nezákonný obsah,
 3. Používateľ nesmie vykonávať činnosti zamerané na preťaženie schránok ostatných používateľov alebo poskytovateľa služieb, najmä nie je povolené zasielanie reklamných správ.
 4. Používateľ má právo odstúpiť od zmluvy (poskytovanie služieb) uzavretej s poskytovateľom služieb do 14 dní bez uvedenia dôvodu.
 5. Na dodržanie lehoty stačí, ak vyhlásenie pošlete vopred.
 6. Lehota na odstúpenie od dohody sa počíta odo dňa jej uzavretia.
 7. Vzor vyhlásenia o odstúpení od zmluvy je uvedený v prílohe 1 k týmto podmienkam služby, ale používateľ nie je povinný ho použiť.
 8. Používateľ má napríklad tieto možnosti využitia mimosúdnych postupov podávania sťažností a reklamácií:
 1. môžu sa prihlásiť v inštitúciách, ako sú: Európske spotrebiteľské centrá, mimovládne spotrebiteľské organizácie a iné inštitúcie na ochranu spotrebiteľa, aby zmierlivo ukončili spor medzi používateľom a poskytovateľom služieb;
 2. môžu podať sťažnosť aj prostredníctvom online platformy EÚ pre riešenie sporov, ktorá je k dispozícii na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Informácie o prístupe k takýmto postupom riešenia sporov možno zvyčajne nájsť na webových stránkach vnútroštátnych orgánov na ochranu spotrebiteľa.

 1. SLUŽBY
 1. Služby poskytované Poskytovateľom služieb na Stránke sa môžu líšiť od Služieb a funkcií poskytovaných v rámci Aplikácie, Zásuvného modulu alebo iného softvéru alebo infraštruktúry poskytovanej Poskytovateľom služieb. 
 2. Ďalšie služby, ktoré sú k dispozícii na Picodi, sa môžu riadiť osobitnými pravidlami a predpismi. 
 3. S výhradou ustanovení časti 4 štandardný rozsah Služieb poskytovaných prostredníctvom Picodi zahŕňa:
  1. Zdieľanie informácií a iného obsahu vrátane propagačných informácií s tretími stranami,
  2. zdieľanie zľavového kódu,
  3. umožňuje zverejňovať a prezentovať názory,
  4. zdieľanie interaktívneho formulára používaného na kontaktovanie poskytovateľa služieb,
  5. vedenie účtu,
  6. zasielanie bulletinu,
  7. zobrazovanie oznámení Používateľom vrátane push oznámení. 
 4. Okrem toho môže Poskytovateľ služieb vo vybraných krajinách sprístupniť ďalšie Služby a funkcie, ako aj ich sprístupniť v rámci Aplikácií, Zásuvných modulov, iného softvéru alebo infraštruktúry. Informácie o dostupných Službách, funkciách alebo konkrétnych produktoch dostupných na konkrétnych trhoch (krajinách) budú vždy uvedené na Webových stránkach. 
 5. Rozsah jednotlivých Služieb a funkcií bude vždy uvedený v Picodi. 
 6. Poskytovateľ služieb v Picodi môže podľa svojho uváženia prezentovať informácie a obsah vrátane informácií o aktuálnych akciách s predajcami produktov alebo služieb tretích strán, ktorí ponúkajú zľavy na produkty alebo služby, ktoré ponúkajú v určitom čase.
 7. Poskytovateľ služieb môže spôsobom uvedeným vo vyššie uvedenom pododseku sprístupniť používateľom aj také zľavové kódy, ktoré im umožnia znížiť cenu výrobkov alebo služieb ponúkaných tretími stranami, ako aj umožniť zobrazenie a kopírovanie zľavového kódu.
 8. Zmluva o poskytovaní Služby, ktorá zahŕňa zobrazovanie informácií o výhodných ponukách a Zľavových kódoch, sa uzatvára na dobu určitú a zaniká, keď Používateľ zatvorí Webovú stránku, Aplikáciu, Zásuvný modul alebo iný softvér alebo podobnú infraštruktúru - spôsobom, ktorý je pre to vhodný.
 9. Používateľ môže na Picodi zverejňovať a prezentovať individuálne a subjektívne názory týkajúce sa napríklad služieb Picodi alebo informácií v nich prezentovaných. Zmluva o poskytovaní Služby zverejňovania a prezentovania názorov sa uzatvára na dobu určitú a zaniká jej odstránením z Picodi.
 10. Pridaním názoru používateľ vyhlasuje a zaručuje, že vlastní všetky práva na tento obsah, najmä autorské práva. Uverejnením takéhoto stanoviska používateľ súhlasí s jeho voľným použitím a zverejnením poskytovateľom služieb na Picodi a iných kanáloch poskytovateľa služieb, ako aj s vypracovaním diel v zmysle príslušných ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov. 
 11. Obsah stanoviska by mal byť v súlade s platnými právnymi predpismi a osvedčenými postupmi.
 12. Používateľ môže posielať správy poskytovateľovi služieb prostredníctvom príslušného kontaktného formulára. Zmluva o Službe zahŕňajúca poskytnutie interaktívneho formulára umožňujúceho Používateľom kontaktovať Poskytovateľa služieb sa uzatvára na dobu určitú a zaniká, keď Poskytovateľ služieb odpovie.
 13. Služba Účet je k dispozícii po registrácii. Registrácia sa uskutoční vyplnením a prijatím registračného formulára poskytnutého v Picodi.
 14. Používateľ si môže zaregistrovať (vytvoriť) účet a používateľ, ktorý ho má, sa môže do účtu v Picodi prihlásiť aj z účtu používateľa na Facebook.com a z účtu Google (Google.com). 
 15. Používateľ, ktorý sa zaregistruje a prihlási pomocou účtu, ktorý má na sociálnej sieti Facebook.com alebo účtu Google (Google.com), zverejní svoje celé meno v Picodi spolu s fotografiou prevzatou z Facebooku alebo Google. Tieto údaje môžu byť uložené na stránke.
 16. Zmluva o poskytovaní Služby zahŕňajúca vedenie Účtu v Picodi sa uzatvára na dobu neurčitú a zaniká po odoslaní žiadosti Používateľa o zrušenie Účtu alebo po jeho zrušení z vlastnej vôle (ak Poskytovateľ služby poskytuje takúto možnosť v konkrétnom produkte).
 17. Ak v určitej krajine Poskytovateľ služieb umožňuje registráciu a vedenie Účtu v rôznych produktoch poskytovaných Poskytovateľom služieb (Stránka, Aplikácia, Zásuvný modul, iný softvér alebo infraštruktúra), ak nie je v danom produkte uvedené inak, Používateľ môže byť v Picodi zaregistrovaný iba raz, čo znamená, že ten istý Používateľ môže mať iba jeden Účet; ak však nie je pri Účte v jednom produkte výslovne uvedené inak, Používateľ sa môže prihlásiť v inom produkte Picodi - rovnaký, spoločný Účet pre všetky produkty Picodi. 
 18. Svoje konto nesmiete zdieľať s tretími stranami.
 19. Používateľ súhlasí so šírením svojho obrázku nahraného v rámci konta.
 20. Používateľ súhlasí s tým, že poskytovateľ služieb môže použiť jeho obrázok, ktorý zverejnil na účte, a sprístupniť ho verejnosti na účely a poskytovanie funkcií účtu a služby Picodi. 
 21. Účastník udeľuje tento súhlas bezplatne.
 22. Aby mohol účastník používať účet, môže byť požiadaný o dodatočnú aktiváciu svojho účtu prostredníctvom ním uvedenej e-mailovej adresy. 
 23. Účet obsahuje údaje účastníka, ktoré uviedol počas registrácie. V prípade akýchkoľvek zmien údajov na účte je účastník povinný ich bezodkladne aktualizovať pomocou nástrojov dostupných na účte. 
 24. Používateľ môže dostávať obchodné informácie od poskytovateľa služieb vo forme správ zasielaných na e-mailovú adresu, ktorú poskytol (služba Newsletter). Na tento účel zadajte platnú e-mailovú adresu alebo aktivujte príslušné pole v Picodi. Používateľ môže svoj súhlas so zasielaním obchodných informácií kedykoľvek odvolať. Zmluva o poskytovaní služby Newsletter sa uzatvára na dobu neurčitú a zaniká po odoslaní žiadosti Používateľa o odstránenie jeho e-mailovej adresy zo služby Newsletter alebo po odhlásení sa z odberu pomocou odkazu obsiahnutého v správe zasielanej v rámci služby Newsletter.
 25. Poskytovateľ služieb môže používateľom Picodi zobrazovať aj oznámenia vrátane push oznámení. Push oznámenia sa zobrazujú len takým Používateľom, ktorí s tým súhlasili prijatím príslušnej výzvy v Picodi alebo výberom príslušných možností v nastaveniach svojho zariadenia alebo prehliadača. 
 1. SŤAŽNOSTI
 1. Používateľ môže podávať sťažnosti týkajúce sa služieb poskytovaných v rámci Picodi, najmä ich nefunkčnosti alebo nesprávneho fungovania.
 2. Sťažnosti je možné podávať písomne formou doporučeného listu na túto adresu: Przemysłowa 12, 31-701 Kraków, alebo zaslaním e-mailu na nasledujúcu adresu: support@picodi.com.
 3. Sťažnosť by mala obsahovať meno sťažovateľa (celé meno alebo názov spoločnosti, adresu bydliska alebo sídla, e-mailovú adresu) a opis udalosti, ktorá je dôvodom sťažnosti.
 4. Poskytovateľ služieb sa zaväzuje posúdiť každú sťažnosť do 30 dní, a ak to nie je možné, v tejto lehote informovať používateľa, kedy bude sťažnosť posúdená. V prípade nedostatkov v reklamácii vyzve Poskytovateľ služieb Používateľa na jej doplnenie v potrebnom rozsahu do 7 dní odo dňa doručenia výzvy Používateľovi.
 1.  OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zásady ochrany osobných údajov sú definované v Zásadách ochrany osobných údajov.

 1.  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
 1. Zdrojom povinností poskytovateľa služieb sú tieto podmienky poskytovania služieb a všeobecne záväzné právne predpisy.
 2. Poskytovateľ služieb nie je organizátorom, spoluorganizátorom ani vykonávateľom propagačných, zľavových a iných akcií organizovaných tretími stranami.
 3. Za ich fungovanie, pravidlá a využívanie jednotlivých propagačných, zľavových a iných kampaní zodpovedajú tretie strany, ktoré ich organizujú.
 4. Poskytovateľ služieb prezentuje v Picodi informácie o propagačných, zľavových a iných kampaniach, ktoré pripravujú a poskytujú tretie strany, ktoré ich organizujú a sú za ne zodpovedné.
 5. Podmienky služby sú platné na území Slovenskej Republiky.
 6. Ak nie je v kogentných ustanoveniach zákona stanovené inak, rozhodným právom pre riešenie akýchkoľvek sporov vyplývajúcich z týchto Podmienok služby je právo Slovenskej Republiky.
 7. V prípade, že kogentné ustanovenia právnych predpisov krajiny obvyklého pobytu Účastníka alebo iné ustanovenia, vzťahujúce sa na Používateľa, stanovujú pre Používateľa priaznivejšie podmienky ako ustanovenia právnych predpisov Slovenskej Republiky a ustanovenia týchto Podmienok poskytovania služieb, platia pre Spotrebiteľa priaznivejšie ustanovenia.
 8. Ak všeobecne záväzné právne predpisy neustanovujú inak, všetky spory, ktoré vzniknú medzi poskytovateľom služieb a účastníkom, riešia príslušné súdy Slovenskej Republiky. 
 9. V záležitostiach, ktoré neupravujú tieto Podmienky služby, sa uplatňujú ustanovenia všeobecne platných právnych predpisov.
 10. Obsah týchto podmienok poskytovania služieb sa môže zmeniť. Akékoľvek zmeny a doplnenia budú oznámené každému používateľovi prostredníctvom informácií sprístupnených najmä na webovej stránke, ktoré budú obsahovať súhrn zmien a dátum ich účinnosti. Dátum účinnosti takýchto zmien nebude kratší ako 14 dní od dátumu ich oznámenia. 
 11. Ak Používateľ účtu nesúhlasí s novým obsahom Podmienok služby, je povinný o tejto skutočnosti informovať Poskytovateľa služby do 14 dní odo dňa oznámenia o zmene Podmienok služby, a to zaslaním príslušných informácií na e-mailovú adresu Poskytovateľa služby. Neakceptovanie má za následok ukončenie Zmluvy. 

Dodatok k podmienkam: Podmienky používania cashbacku