Picodi: Všetky zľavy a cashback na jednom mieste!Cashback, kupóny a zľavové kódy od najobľúbenejších slovenských obchodov a značiek

Ochrana osobnych udajov

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Tento dokument stanovuje Zásady ochrany osobných údajov pre lokalitu picodi.com (ďalej len "webová lokalita"/"stránka"). Vzhľadom na skutočnosť, že Poskytovateľ služieb môže v závislosti od krajiny, v ktorej je Stránka dostupná, ponúkať rôzne Služby a funkcie a môže poskytovať iný softvér alebo infraštruktúru ako Stránka, najmä vrátane mobilnej aplikácie alebo zásuvného modulu - pokiaľ nie sú výslovne stanovené osobitné pravidlá pre konkrétny softvér alebo inú infraštruktúru - platí tento dokument a všetky tieto produkty sprístupnené Poskytovateľom služieb sú ďalej spoločne označované ako "Picodi".

V prípade, že určitý softvér, iná infraštruktúra alebo produkt, Služba alebo funkcia nie sú dostupné pre určitý trh (krajinu), ustanovenia tohto dokumentu týkajúce sa týchto produktov sa na Používateľa nevzťahujú. 

Správcom spoločnosti Picodi je spoločnosť Picodi.com S.A., so sídlom v Krakove (31-701), ulica Przemysłowa 12, zapísaná v obchodnom registri Národného súdneho registra vedeného Okresným súdom pre Krakov-Śródmieście v Krakove, 11. obchodné oddelenie Národného súdneho registra pod číslom KRS: 0000551741, výška základného imania: PLN (splatené v plnej výške), NIP: 6762464586, REGON: 122849330 (ďalej len: "prevádzkovateľ"/"správca osobných údajov"). 

Pojmy začínajúce veľkým písmenom majú význam uvedený v Podmienkach používania služby Picodi. 

Osobné údaje zhromažďované Prevádzkovateľom sa spracúvajú v súlade s ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Úradný vestník EÚ L 119, s. 1), ďalej len "Nariadenie": VŠEOBECNÉ NARIADENIE O OCHRANE ÚDAJOV (GDPR).

Správca vynakladá osobitné úsilie na ochranu súkromia a informácií, ktoré mu boli poskytnuté v súvislosti s používateľmi Picodi. Prevádzkovateľ vynakladá náležitú starostlivosť pri výbere a používaní vhodných technických opatrení vrátane softvérových a organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany spracúvaných údajov, najmä na ochranu týchto údajov pred neoprávneným prístupom, zverejnením, stratou a zničením, neoprávnenou úpravou, ako aj pred ich spracovaním v rozpore s platnými právnymi predpismi. Služby dostupné v Picodi nie sú určené pre deti mladšie ako 16 rokov. Správca osobných údajov nezabezpečuje zámerné zhromažďovanie údajov týkajúcich sa detí mladších ako 16 rokov.

Picodi môže používať doplnky označované ako pluginy a iné nástroje sociálnych sietí, najmä tie, ktoré umožňujú Používateľovi registrovať sa a prihlásiť sa do Účtu v Picodi pomocou účtov v sociálnych sieťach a podobných službách, ako napr: Facebook.com alebo Google.com, ako aj umožňujúce Používateľovi zdieľať alebo odporúčať obsah s ostatnými používateľmi týchto stránok v rámci jeho účtu u poskytovateľa príslušnej stránky. Títo poskytovatelia služieb môžu spracúvať vaše osobné údaje aj ako nezávislí prevádzkovatelia. V takom prípade sú Prevádzkovateľ a poskytovateľ doplnkov spoločnými správcami osobných údajov.

Osobné údaje

Správca osobných údajov

Správcom vašich osobných údajov je:

Picodi.com S.A., so sídlom v Krakove (31-701), ulica Przemysłowa 12, NIP: 6762464586, REGON: 122849330, zapísaná v registri podnikateľov Národného súdneho registra vedeného Okresným súdom pre Krakov-Śródmieście v Krakove, 11. obchodné oddelenie Národného súdneho registra pod číslom KRS: 0000551741.

V súvislosti s vašimi osobnými údajmi môžete kontaktovať správcu údajov prostredníctvom:

 1. e-mail: gdpr@picodi.com,
 2. pošta: Przemysłowa 12, 31-701 Krakov.

Účely a právny základ spracovania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva vaše osobné údaje na tieto účely a v tomto rozsahu:

 1. na vykonanie úkonov na vašu žiadosť, najmä pri registrácii na Picodi (zriadenie konta na Picodi), t. j. údaje, ktoré uvediete v registračnom formulári na Picodi, t. j. vaša e-mailová adresa a heslo, pohlavie, dátum narodenia, celé meno; ak si zaregistrujete konto prostredníctvom externej overovacej služby (napr. Google, Facebook), zhromažďujeme vaše celé meno; 
 2. na poskytovanie Služieb súvisiacich s účasťou na kampaniach alebo programoch sprístupnených Správcom, najmä vrátane Cashback programu, aby sme vám umožnili využívať tento program, ako aj na účtovanie účasti v programe, spracúvame najmä údaje súvisiace s vašou aktivitou v ňom, ako aj vaše údaje uvedené v Účte;
 3. na poskytovanie ďalších Služieb, t. j. prehliadanie webových stránok, obsahu dostupného na Picodi, vyhľadávanie takéhoto obsahu alebo Služieb, generovanie zľavového kódu, spracúvame osobné údaje súvisiace s vašou aktivitou na Picodi, t. j. údaje týkajúce sa obsahu alebo Služieb, ktoré ste si prezreli, údaje týkajúce sa relácie vášho zariadenia, operačného systému, prehliadača, polohy a jedinečného ID, IP adresy;
 4. na vypracovanie štatistík o používaní rôznych funkcií dostupných v Picodi, na uľahčenie používania Picodi a na zabezpečenie IT bezpečnosti Picodi spracúvame osobné údaje týkajúce sa vašej aktivity v Picodi a času stráveného na jednotlivých webových stránkach, histórie vyhľadávania, polohy, IP adresy, ID zariadenia, údajov o prehliadači a operačnom systéme;
 5. na účely zistenia, vyšetrenia a vymáhania nárokov a obrany proti nárokom v súdnych konaniach a iných exekučných orgánoch môžeme spracúvať osobné údaje, ktoré ste poskytli pri registrácii účtu v Picodi, a ďalšie údaje potrebné na preukázanie existencie nároku alebo ktoré vyplývajú zo zákonnej požiadavky, súdneho príkazu alebo iného právneho postupu;
 6. na spracovanie vašich sťažností, reklamácií a žiadostí a na zodpovedanie vašich otázok spracúvame osobné údaje, ktoré ste poskytli v kontaktnom formulári, sťažnostiach a žiadostiach alebo na zodpovedanie vašich otázok v inej forme, ako aj niektoré osobné údaje, ktoré ste poskytli vo svojom konte (ak ste sa zaregistrovali a máte takéto konto), ako aj údaje týkajúce sa nami poskytovaných služieb, ktoré sú dôvodom sťažnosti, reklamácie alebo žiadosti, a údaje obsiahnuté v dokumentoch priložených k sťažnosti, reklamácii alebo žiadosti;
 7. na marketing našich služieb a služieb našich partnerov vrátane remarketingu, pričom na tento účel spracúvame osobné údaje, ktoré ste poskytli pri registrácii svojho konta, vrátane údajov, ktoré ste poskytli v rámci svojho konta a jeho aktualizácií, údaje o vašej aktivite na Picodi vrátane aktivity, ktorá sa zaznamenáva a ukladá prostredníctvom súborov cookie, najmä história aktivít, história vyhľadávania, kliknutia na Picodi, dátumy prihlásenia a registrácie, história a vaša aktivita súvisiaca s našou komunikáciou s vami. V prípade remarketingu používame údaje o vašej aktivite na to, aby sme vás oslovili s našimi marketingovými správami mimo Picodi, a na tento účel využívame poskytovateľov tretích strán. Tieto služby spočívajú v zobrazovaní našich správ mimo Picodi. Podrobnosti o tom nájdete v Zásadách používania súborov cookie;
 8. na organizovanie rôznych typov súťaží a vernostných programov, na oznamovanie výhier a na propagáciu našej ponuky služieb používame osobné údaje, ktoré ste poskytli vo svojom konte (ak ste si konto zaregistrovali) a pri registrácii do súťaže alebo vernostného programu. Podrobné informácie v tejto súvislosti sú uvedené v podmienkach účasti v jednotlivých súťažiach alebo vernostných programoch;
 9. na prieskum trhu a názorov nami alebo našimi partnermi, t. j. informácie o službách, vaše údaje uvedené vo vašom účte (ak ste si účet zaregistrovali) alebo pri používaní služieb, vaša e-mailová adresa. Údaje získané prostredníctvom prieskumu trhu a prieskumu názorov nepoužívame na reklamné účely. Presné pokyny sú uvedené v informáciách o konkrétnom prieskume alebo tam, kde zadávate svoje údaje.

Personalizované reklamy a sociálne pluginy

Upozorňujeme, že správca môže používať vaše osobné údaje na prípravu a prezentáciu personalizovanej reklamy, a to aj prostredníctvom nástrojov a súborov cookie tretích strán, ako je ďalej uvedené v tomto dokumente týkajúcom sa súborov cookie.

Vzhľadom na skutočnosť, že Picodi môže používať doplnky označované ako sociálne pluginy, najmä tie, ktoré umožňujú Používateľovi registrovať sa a prihlásiť sa do Účtu v Picodi pomocou účtov v sociálnych sieťach a podobných službách, ako napr: Facebook.com alebo Google.com, ako aj zdieľať alebo odporúčať obsah s ostatnými používateľmi týchto stránok v rámci ich účtu u poskytovateľa príslušnej stránky; poskytovatelia služieb takýchto stránok môžu tiež spracúvať vaše osobné údaje ako nezávislí prevádzkovatelia. Keď navštívite Picodi, prehliadač, ktorý používate, môže nadviazať priame spojenie so servermi poskytovateľov týchto pluginov/nástrojov, pričom títo poskytovatelia získajú informácie o vašom používaní našej webovej stránky a okrem iného aj vašu IP adresu. Takéto informácie sa môžu prenášať bez ohľadu na to, či máte alebo nemáte účet u takéhoto subjektu a či ste v ňom práve prihlásení. Ak máte účet u takéhoto subjektu a ste doň prihlásení, dodatočne môžu byť tieto informácie prepojené a priradené k vášmu účtu na sociálnej sieti. Ak používate zásuvný modul, okrem iného vrátane použitia účtu služby tretej strany na registráciu alebo prihlásenie do svojho konta, vaše informácie môžu byť odoslané aj priamo tejto tretej strane. Určitý obsah môže byť zverejnený aj ako súčasť vášho profilu na stránkach sociálnych sietí a viditeľný pre iných používateľov týchto stránok, najmä vrátane tých, s ktorými máte vzťahy.

Ak nechcete, aby poskytovatelia doplnkov/nástrojov/sociálnych sietí spájali vaše údaje zhromaždené počas návštevy Picodi s vaším profilom u daného poskytovateľa, uistite sa, že ste sa pred návštevou Picodi odhlásili z danej sociálnej siete. Nezabudnite, že načítavaniu zásuvných modulov na webovej lokalite môžete zabrániť aj použitím príslušných mechanizmov v rámci používaného prehliadača podľa jeho nastavení. Prevádzkovateľ sa snaží postupovať s náležitou starostlivosťou, aby vyberal len softvér vrátane uvedených zásuvných modulov od renomovaných subjektov, ktoré široko definujú svoje zásady ochrany osobných údajov. Účel, rozsah a zásady zhromažďovania a ďalšieho spracúvania osobných údajov týmito subjektmi nájdete v ich zásadách ochrany osobných údajov. Radi by sme vám odporučili, aby ste si ich pozreli, pretože ich nájdete napríklad na nasledujúcich adresách:

http://www.facebook.com/policy.php;https://policies.google.com/privacy;

Kategórie dotknutých osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva tieto kategórie príslušných osobných údajov:

 1. kontaktné informácie;
 2. Údaje o činnosti Picodi;
 3. údaje týkajúce sa poskytovaných služieb; 
 4. údaje týkajúce sa účasti na programe Cashback;
 5. údaje týkajúce sa sťažností a žiadostí;
 6. údaje týkajúce sa marketingových služieb.

Dobrovoľné poskytovanie osobných údajov

Poskytnutie požadovaných osobných údajov je dobrovoľné a je podmienkou poskytovania služieb a funkcií zo strany správcu údajov prostredníctvom Picodi.

Čas spracovania údajov

Osobné údaje sa spracúvajú po dobu nevyhnutnú na poskytovanie Služieb vrátane účasti Používateľa na Cashback programe, marketingových aktivít a ďalších Služieb poskytovaných Používateľovi. Osobné údaje budú vymazané v nasledujúcich prípadoch:

 1. keď dotknutá osoba požiada o vymazanie údajov alebo odvolá udelený súhlas;
 2. ak dotknutá osoba nevykoná žiadnu činnosť viac ako 10 rokov (neaktívny kontakt);
 3. po zistení, že uložené údaje sú neaktuálne alebo nepresné.

Niektoré údaje v rozsahu: e-mailová adresa, meno a priezvisko, adresa môžu byť uchovávané po dobu, kým nedôjde k premlčaniu nárokov - na účely dokazovania, spracovania sťažností a nárokov súvisiacich so službami poskytovanými spoločnosťou Picodi. Tieto údaje nebudú použité na marketingové účely.

Údaje týkajúce sa zúčtovania, súťaží a vernostných programov vrátane programu Cashback v rozsahu údajov potrebných na vedenie účtovníctva a zúčtovania sa uchovávajú po dobu, ktorú vyžadujú všeobecne platné účtovné a daňové predpisy. 

Údaje týkajúce sa neprihlásených používateľov sa uchovávajú počas obdobia zodpovedajúceho životnému cyklu súborov cookie uložených v zariadeniach alebo dovtedy, kým ich používateľ zo svojho zariadenia nevymaže.

Vaše osobné údaje o vašich preferenciách, správaní a výbere marketingového obsahu sa môžu použiť ako základ pre automatizované rozhodnutia na určenie predajných príležitostí spoločnosti Picodi.

Príjemcovia osobných údajov

Vaše osobné údaje môžeme preniesť nasledujúcim kategóriám príjemcov:

 1. štátnym orgánom, napr. prokuratúre, polícii, Úradu na ochranu osobných údajov, predsedovi Úradu pre hospodársku súťaž a ochranu spotrebiteľa, ak nás o to požiadajú;
 2. poskytovateľov služieb, ktorých využívame na prevádzku Picodi, napr. na poskytovanie Služieb, najmä poskytovateľov IT a technických služieb alebo infraštruktúry na podporu Služieb a funkcií, poskytovateľov online reklamy v najširšom zmysle slova, subjekty, ktoré podporujú alebo vykonávajú fakturáciu alebo účtovníctvo. V závislosti od zmluvných dojednaní a okolností tieto subjekty buď konajú v našom mene, alebo nezávisle určujú účely a prostriedky spracovania. Podrobný zoznam takýchto dodávateľov je možné získať od správcu. 

Keďže naši dodávatelia sídlia najmä v Poľsku a v iných krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), ako aj mimo EHP, vaše osobné údaje prenášané mimo EHP budú chránené príslušnými právnymi zárukami, aby naši dodávatelia mohli zaručiť vysokú úroveň ochrany vašich osobných údajov. Tieto záruky vyplývajú najmä z povinnosti používať štandardné zmluvné doložky;

 1. osobné údaje sa môžu prenášať aj iným subjektom - poskytovateľom nástrojov, ktorých súbory cookie používame. Tieto údaje môžu byť použité najmä na prípravu a prezentáciu personalizovaných reklám. Informácie o týchto subjektoch a účeloch používania súborov cookie nájdete v časti o súboroch cookie ďalej v tomto dokumente;
 2. okrem toho môžeme zdieľať anonymizované údaje (ktoré nemožno použiť na vašu identifikáciu) s tretími stranami.

Práva dotknutej osoby

Podľa GDPR máte právo na:

 1. prístup k vašim osobným údajom (čl. 15 GDPR) - od prevádzkovateľa môžete získať informácie o tom, či sa vaše údaje spracúvajú, a ak áno, máte právo:
 1. opraviť svoje osobné údaje (čl. 16 GDPR) - ak sú vaše osobné údaje nesprávne, môžete požiadať správcu o ich okamžitú opravu. Môžete tiež požiadať, aby Prevádzkovateľ tieto údaje doplnil. Ak máte účet v Picodi, môžete svoje osobné údaje opraviť a doplniť aj sami po prihlásení sa do svojho účtu.
 2. vymazať svoje osobné údaje, čo sa označuje ako "právo byť zabudnutý" (článok 17 GDPR) - môžete o to požiadať, keď:

Napriek vašej žiadosti o vymazanie vašich osobných údajov môže správca naďalej spracúvať vaše údaje na účely preukázania, uplatnenia alebo obhajoby nárokov, o čom budete informovaní.

 1. požiadať o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov (čl. 18 GDPR) - môžete o to požiadať, keď:
 1. namietate proti spracúvaniu vašich osobných údajov (čl. 21 GDPR) - kedykoľvek môžete namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov vrátane profilovania v súvislosti s:
 1. žiadosť o prenosnosť osobných údajov (čl. 20 GDPR) - máte právo získať svoje osobné údaje od prevádzkovateľa v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a poslať ich inému prevádzkovateľovi alebo požiadať, aby prevádzkovateľ poslal vaše osobné údaje priamo inému prevádzkovateľovi (ak je to technicky možné).
 2. odvolanie súhlasu so spracovaním vašich osobných údajov - môžete tak urobiť kedykoľvek. Nemá to vplyv na zákonnosť spracovania vykonaného na základe vášho predchádzajúceho súhlasu.
 3. sťažnosť dozornému orgánu - ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov je v rozpore s GDPR, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte vášho obvyklého pobytu, vášho pracoviska alebo miesta, kde došlo k údajnému porušeniu.

Všetky svoje práva môžete uplatniť tak, že kontaktujete správcu na kontaktných adresách uvedených v tomto dokumente.Správca vás bude bez zbytočného odkladu a v každom prípade do jedného mesiaca od prijatia vašej žiadosti informovať o opatreniach prijatých v súvislosti s vašou žiadosťou. V prípade potreby sa jednomesačná lehota môže predĺžiť o ďalšie dva mesiace z dôvodu zložitosti žiadosti alebo jej počtu. V každom prípade vás správca bude o takomto predĺžení informovať do jedného mesiaca od prijatia žiadosti s uvedením dôvodov omeškania.

ZÁSADY UCHOVÁVANIA

Cookies

Všeobecné informácie

Počas prehliadania Picodi používame "cookies", ďalej len "cookies", čo sú malé textové súbory uložené vo vašom koncovom zariadení v súvislosti s používaním Picodi. Ich použitie je určené na správne fungovanie Picodi. Tieto súbory cookie nám umožňujú identifikovať softvér, ktorý používate, a prispôsobiť Picodi vašim individuálnym potrebám. Súbory cookie zvyčajne obsahujú názov domény, z ktorej pochádzajú, čas ich uloženia vo vašom zariadení a hodnotu, ktorá im bola priradená.

Zabezpečenie

Súbory cookie, ktoré používame, sú pre vaše zariadenia bezpečné. Najmä nie je možné, aby sa prostredníctvom nich do vašich zariadení dostali vírusy alebo iný nežiaduci softvér či škodlivý softvér.

Typy súborov cookie

Používame dva typy súborov cookie:

 1. Súbory cookie relácie: ukladajú sa do vášho zariadenia a zostávajú tam až do ukončenia relácie prehliadača. Uložené informácie sa potom z pamäte vášho zariadenia natrvalo vymažú. Mechanizmus súborov cookie relácie neumožňuje zhromažďovať z vášho zariadenia žiadne osobné údaje ani žiadne dôverné informácie.
 2. Trvalé súbory cookie: ukladajú sa vo vašom zariadení a zostávajú tam, kým ich neodstránite. Ukončenie relácie prehliadača alebo vypnutie zariadenia ich zo zariadenia neodstráni. Mechanizmus trvalých súborov cookie neumožňuje zhromažďovať z vášho zariadenia žiadne osobné údaje ani žiadne dôverné informácie.

Ciele

Používame aj súbory cookie od tretích strán. Hlavné účely, na ktoré používame súbory cookie, sú technické (základné súbory cookie), analytické, marketingové/reklamné a sociálne siete. Nižšie podrobne uvádzame, na aké účely sa používajú a ktoré subjekty ich používajú. Každý z týchto subjektov si stanovuje aj vlastné zásady ochrany osobných údajov - odkazy na zásady jednotlivých poskytovateľov nájdete tiež nižšie. Radi by sme vás vyzvali, aby ste sa o nich dozvedeli viac.  

 1. na konfiguráciu a optimalizáciu Picodi (technické účely - základné súbory cookie);
 2. vytváranie štatistík, ktoré nám pomáhajú pochopiť, ako sa používatelia Picodi pohybujú po Picodi, čo nám umožňuje zlepšovať ich štruktúru a obsah pomocou analytických nástrojov Google Analytics, ktorých správcom je spoločnosť Google Inc. so sídlom v USA, resp. spoločnosť Google Ireland Ltd. so sídlom v Írsku, pričom zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Google sú k dispozícii na týchto odkazoch: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/, http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/;
 3. na určenie profilu Používateľa s cieľom zobrazovať mu prispôsobené materiály v reklamných sieťach a presnejšie prispôsobiť reklamné oznámenie polohe a správaniu Používateľa pomocou nástroja internetovej reklamy Google Ads, ktorého správcom je spoločnosť Google Inc. so sídlom v USA alebo spoločnosť Google Ireland Ltd. so sídlom v Írsku, zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Google sú k dispozícii na týchto odkazoch: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/, http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/;
 4. propagovať Picodi prostredníctvom stránky YouTube.com, ktorej správcom je spoločnosť Google Ireland Ltd. so sídlom v Írsku, Zásady ochrany osobných údajov YouTube sú k dispozícii na tomto odkaze: www.google.com/intl/pl/policies/privacy/,www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/;
 5. na propagáciu Picodi prostredníctvom sociálnej siete Facebook.com, ako aj na účely registrácie a prihlásenia sa do účtu v Picodi pomocou účtu na Facebook.com, ktorého správcom je spoločnosť Facebook Inc. so sídlom v USA alebo Facebook Ireland so sídlom v Írsku, Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook sú dostupné na tomto odkaze: odkaz: https: //www.facebook.com/help/cookies/;
 6. propagovať Picodi prostredníctvom sociálnej siete Instagram.com, ktorej správcom je spoločnosť Facebook Inc. so sídlom v USA alebo Facebook Ireland so sídlom v Írsku, Zásady ochrany osobných údajov Instagram sú k dispozícii na tomto odkaze: https://help.instagram.com/155833707900388;
 7. propagovať Picodi prostredníctvom sociálnej siete Pinterest.com, ktorej správcom je spoločnosť Pinterest Inc. so sídlom v USA, Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Pinterest sú k dispozícii na tomto odkaze: https://about.pinterest.com/pl/privacy-policy;
 8. na propagáciu Picodi prostredníctvom sociálnej siete twitter.com, ktorej správcom je spoločnosť Twitter Inc. so sídlom v USA, Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Twitter sú k dispozícii na tejto adrese: https://twitter.com/en/privacy;
 9. na propagáciu Picodi prostredníctvom stránky google.com, ako aj na účely registrácie a prihlásenia sa do účtu v Picodi pomocou účtu na stránke google.com, ktorej správcom je spoločnosť Google Inc. so sídlom v USA alebo spoločnosť Google Ireland Ltd. so sídlom v Írsku, Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Google sú k dispozícii na tomto odkaze: odkaz: https: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/.

Personalizované reklamy

Súbory cookie môžu používať reklamné siete, najmä sieť Google, na zobrazovanie reklám prispôsobených vašim preferenciám vrátane zobrazovania personalizovaných reklám. S týmto cieľom sa môžu ukladať informácie, najmä o tom, ako sa pohybujete na webe, aké vyhľadávacie výrazy používate a kedy používate webové stránky alebo iný softvér alebo infraštruktúru.

Personalizovaná reklama (niekedy označovaná ako reklama založená na záujmoch) je nástroj na zvýšenie relevantnosti reklamy podľa vašich preferencií a záujmov. 

Upraviť, povoliť, uzamknúť

Ak chcete zobraziť a upraviť informácie o svojich preferenciách zhromaždené reklamnou sieťou spoločnosti Google, môžete použiť nástroj na adrese https://www.google.com/ads/preferences/ a https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

Nastavením svojho webového prehliadača alebo služby môžete nezávisle a kedykoľvek zmeniť konfiguráciu súborov cookie a určiť podmienky ich ukladania a prístupu súborov cookie do vášho zariadenia. Tieto nastavenia môžete zmeniť tak, že zablokujete automatické spracovanie súborov cookie v nastaveniach svojho webového prehliadača alebo zakaždým uvediete ich umiestnenie vo svojom zariadení. Podrobné informácie o možnostiach a spôsoboch používania súborov Cookies sú k dispozícii v nastaveniach vášho softvéru (webového prehliadača).

Zároveň môžete deaktivovať alebo odvolať svoj súhlas s používaním súborov cookie od externých poskytovateľov, ako aj remarketingových pixelov pomocou sieťovej reklamy na adrese: https://optout.networkadvertising.org/?c=1.

Všeobecné informácie o miestnom úložisku / úložisku relácie

Počas prístupu používateľa k určitým službám alebo funkciám v softvéri sprístupnenom správcom alebo v inej infraštruktúre, najmä vrátane mobilných aplikácií, môže poskytovateľ služieb používať technológie Local Storage a Session Storage, ktoré umožňujú ukladanie súborov vytvorených používateľom v zariadení, čo uľahčuje a urýchľuje správne fungovanie tohto softvéru. Súbory Používateľa uložené v lokálnom úložisku umožňujú najmä: identifikáciu softvéru používaného v zariadení Používateľa, prispôsobenie systému potrebám Používateľa v súvislosti so službami/funkciami ponúkanými v softvéri alebo inej infraštruktúre, udržiavanie relácie prihlásenia, používanie služieb a funkcií, ako aj vedenie štatistík o používaní softvéru alebo inej infraštruktúry na jej ďalší rozvoj.

Zabezpečenie a technológia miestneho ukladania a ukladania relácií

Technológie Local Storage a/alebo Session Storage používané v Picodi sú pre vaše zariadenia bezpečné. Najmä nie je možné, aby sa prostredníctvom nich do vašich zariadení dostali vírusy alebo iný nežiaduci softvér či škodlivý softvér.

Miestne úložisko a úložisko relácie je technológia podobná súborom cookie. Súbory v rámci týchto technológií sa však ukladajú do vnútornej pamäte a/alebo vyrovnávacej pamäte softvéru a/alebo internetového prehliadača (ak sa používa na zobrazenie určitých prvkov softvéru) a nie inde v zariadení.

Účely používania miestneho úložiska a úložiska relácie

Miestne úložisko a/alebo úložisko relácií používame najmä na prispôsobenie nášho softvéru alebo inej infraštruktúry vrátane obsahu, ktorý sa v nich zobrazuje (vrátane reklamy), vášmu zariadeniu, preferenciám a potrebám. Na tento účel sa môžu ukladať informácie o tom, ako sa pohybujete v sieti, softvéri alebo inej infraštruktúre alebo kedy ich používate.

Úprava uložených súborov v miestnom úložisku/úložisku relácie

Prostredníctvom nastavení vášho zariadenia, softvéru alebo inej infraštruktúry alebo prostredníctvom konfigurácie Služby môžete nezávisle a kedykoľvek zmeniť nastavenia pre lokálne úložisko a/alebo úložisko relácie, pričom určíte podmienky ich ukladania a prístupu k vášmu zariadeniu/softvéru. Tieto nastavenia môžete zmeniť tak, že v nastaveniach svojho softvéru alebo inej infraštruktúry zakážete automatické ukladanie lokálnych úložísk a/alebo úložísk relácií, ale môže to znemožniť používanie alebo využívanie niektorých nami ponúkaných Služieb a funkcií. Podrobné informácie o možnostiach a zaobchádzaní s Local Storage a/alebo Session Storage môžu byť k dispozícii v nastaveniach vášho softvéru alebo inej infraštruktúry.