Picodi: Wszystkie zniżki i cashback w jednym miejscu!Cashback, kody rabatowe i kupony do wszystkich sklepów w Polsce.

Regulamin - Cashback

Regulamin - Cashback

ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG PICODI

REGULAMIN PROGRAMU CASHBACK

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania oraz warunki uczestnictwa w programie CASHBACK (dalej jako ,,Program”/,,Program Cashback”), organizowanym przez Picodi.com S.A. z siedzibą w Krakowie (31-701), ul. Przemysłowa 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000551741, wysokość kapitału zakładowego 157 089,00 zł (wpłacony w całości), NIP: 6762464586, REGON: 122849330, e-mail: cashback@picodi.com (dalej jako ,,Organizator”).
 2. We wszystkich kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się Regulamin Picodi dostępny w Serwisie. W przypadku gdy dla danego kraju Organizator udostępnia inne produkty w których umożliwia korzystanie z Programu, w tym w szczególności takie jak Aplikacja, Wtyczka, inne oprogramowanie czy innego typu infrastruktura, to Regulamin taki dostępny może być również w tych miejscach.
 3. Przystąpienie do uczestnictwa w Programie jest dobrowolne.
 4. Program jest adresowany wyłącznie do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Program nie jest adresowany do przedsiębiorców.
 5. Program umożliwia jego Uczestnikom otrzymanie za zamówienie u Partnera wskazanego w Promocji Cashback produktu lub usługi (dalej jako: ,,Zakup”), określonej liczby Punktów Cashback, które mogą następnie zostać wymienione na kwotę pieniężną, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 6. Jeśli tak wskazano w Picodi, Organizator może przyznawać też Punkty Cashback za inne niż Zakup aktywności Uczestników, w tym podejmowanie wskazanych działań zarówno w Picodi jak i u Partnerów czy w innych miejscach. W takim przypadku warunki uzyskania Punktów będą wskazane bezpośrednio w Picodi, a w zakresie niewskazanym w Picodi do nabycia Punktów za takie (inne niż Zakup) aktywności zastosowanie znajduje niniejszy Regulamin oraz zasady określone dla nabycia Punktów za Zakupy. Jednocześnie jednak Organizator wskazuje, że akcje w ramach których można otrzymać Punkty za takie aktywności mają charakter czasowy, a Punkty otrzymane za takie aktywności mogą mieć inne niż wskazane w Regulaminie lub Picodi dla Punktów otrzymanych za Zakupy warunki np. inny termin ważności czy inny minimalny próg uprawniający do ich wypłaty.
 7. Do usług świadczonych przez Organizatora w ramach Programu stosuje się przepisy ustawy
  z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). 
 8. Publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Uczestników przez osoby nieuprawnione, dlatego Uczestnicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, a w szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

II. DEFINICJE

Pojęcia zapisane dużą literą mają znaczenia nadane im w regulaminie Picodi, natomiast pojęcia określone poniżej mają następujące znaczenie:

Regulamin – niniejszy dokument;

Serwis Internetowy/Serwis - serwis internetowy dostępny w domenie picodi.com, którego właścicielem i administratorem jest Organizator, w ramach którego Uczestnik udostępniany jest Program Cashback;

Picodi – łączne określenie udostępnianych przez Organizatora Serwisu internetowego, Aplikacji, Wtyczki oraz innego oprogramowania czy innej infrastruktury, jeśli w danym kraju Organizator umożliwia uczestnictwo w Programie Cashback z wykorzystaniem takiego oprogramowania – zgodnie z informacją w Serwisie oraz w takim produkcie. W przypadku gdy w kraju danego Uczestnika Organizator nie udostępnia danego produktu, odniesienia do niego nie znajdują do tego Uczestnika zastosowania;

Uczestnik – pełnoletni i posiadający pełną zdolność do czynności prawnych użytkownik Picodi, który uczestniczy w Programie Cashback na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie; 

Konsument - Uczestnik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego tj. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Punkty/Punkty Cashback – punkty otrzymywane przez Uczestnika w ramach Programu. Punkty mogą być oznaczane również walutą Uczestnika; 

Partner/Partner Organizatora - wskazany w Picodi podmiot lub osoba, będący niezależnym od Organizatora przedsiębiorcą, u którego Zakup uprawnia Uczestnika do otrzymania Punktów Cashback, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

Promocja/Promocja Cashback – prezentowana w Picodi treść o charakterze promocyjnym lub podobnym stanowiąca informacje o możliwości otrzymania przez Uczestnika Punktów Cashback w zamian za dokonanie przez tego Uczestnika Zakupu określonego towaru lub usługi bezpośrednio u Partnera wskazanego w takiej Promocji;

Program Poleceń/Polecenia – funkcjonujący w ramach Cashback program o charakterze promocyjnym, w ramach którego Uczestnik Cashback może otrzymać dodatkowe Punkty za określone działania w ramach Programu.

III. OGÓLNE ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE, KONTO CASHBACK

 1. Uczestnictwo w Programie jest dla Uczestnika bezpłatne i możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Uczestnik, następujących minimalnych wymagań technicznych:
 1. W przypadku korzystania z Programu w Serwisie:
 1. W przypadku korzystania z Programu w innych produktach udostępnianych przez Organizatora, takich jak Aplikacja, Wtyczka czy innego typu oprogramowanie czy infrastruktur (w przypadku gdy w danym kraju takiego produkty są udostępniane):
 1. Uczestnikiem Programu może być osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:
 1. ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 2. jest Konsumentem,
 3. nie istnieją prawne ani faktyczne przeszkody w jej uczestnictwie w Programie.
 1. Uczestnikiem Programu nie może być osoba będąca pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora, a także pracownicy lub współpracownicy podmiotów będących stroną umów cywilnoprawnych zawieranych z Organizatorem, lub pracownicy lub współpracownicy podmiotów zależnych od Organizatora, a także osoby najbliższe wobec osób wymienionych powyżej, przez które rozumie się małżonków, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, powinowatych do drugiego stopnia, osoby pozostające w stosunku przysposobienia lub ich małżonków. 
 2. Uczestnik w celu uczestnictwa w Programie musi zarejestrować Konto w Picodi oraz zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 3. Ten sam Uczestnik może uczestniczyć w Programie tylko raz w jednym czasie, co oznacza, że ten sam Uczestnik może posiadać wyłącznie 1 (jedno) Konto w Picodi w ramach, którego naliczać się będą Punkty Cashback. O ile inaczej nie wskazano w Picodi dla danego kraju gdzie Organizator udostępnia swoje produkty, Uczestnik, który zarejestrował Konto Cashback z wykorzystaniem Serwisu lub innego produktu Picodi może zalogować się na swoje Konto w innym produkcie Picodi, wykorzystując te same dane logowania.
 4. Jeśli nie wskazano inaczej, Uczestnik przystępuje do Programu z chwilą skutecznego zarejestrowania przez niego Konta w Picodi. W celu uczestnictwa w Programie Cashback Uczestnik powinien podać w ramach Konta swoje dane wskazane w Picodi jako obowiązkowe. W przypadku zmiany tych danych Uczestnik jest zobowiązany do ich niezwłocznego poprawienia. W przypadku danych, których Uczestnik nie może edytować samodzielnie w ramach posiadanego Konta, proszony jest o kontakt z Organizatorem. W przypadkach gdy jest to uzasadnione szczególnymi względami, w tym przede wszystkim względami bezpieczeństwa Uczestników oraz Picodi, Organizator może poprosić Uczestnika w celu zmiany jego danych o ich dodatkowe potwierdzenie (np. z wykorzystaniem innych danych czy dokumentów) lub inną wskazaną autoryzację.
 5. Każdy Uczestnik zobowiązany jest w szczególności do:
 1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 2. korzystania z Konta, Picodi oraz samego Programu czy jakichkolwiek ich elementów w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 3. korzystania z Konta, Picodi oraz samego Programu czy jakichkolwiek ich elementów w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. NABYCIE PUNKTÓW CASHBACK

 1. W ramach Programu Cashback, Uczestnik może nabywać Punkty za dokonywanie wskazanych w Promocji Cashback Zakupów towarów lub usług u Partnerów Organizatora. Jeśli tak wskazano w Picodi, Organizator może przyznawać też Punkty Cashback za inne niż Zakup aktywności Uczestników, zgodnie z pkt. I ppkt. 6 Regulaminu. W takim przypadku informacja o takich aktywnościach może być też wskazana w Promocjach Cashback lub w innym miejscu w Picodi. Zasady nabycia Punktów za inne niż Zakup aktywności, jak również zasady i warunki dotyczące Punktów nabytych w zamian za ich realizację mogą również się od zasad dotyczących standardowych Punktów za Zakup, w tym mogą one mieć inny termin ważności – co zostanie każdorazowo wskazane Uczestnikowi. W pozostałym zakresie zastosowanie do nich mają zapisy niniejszego Regulaminu.
 2. Z zastrzeżeniem ppkt. 1 powyżej oraz pozostałych zapisów niniejszego Regulaminu, do nabycia Punktów uprawnia wyłącznie Zakup produktów albo usług określonych w aktywnych Promocjach prezentowanych w Picodi. Czas trwania danej Promocji Cashback określony jest każdorazowo w samej Promocji.
 3. Informacja o liczbie Punktów jaką Uczestnik może otrzymać za dokonanie Zakupu określonego w Promocji Cashback znajduje się każdorazowo w opisie tej Promocji. Informacja o liczbie Punktów może być prezentowana w szczególności jako procent od wartości ceny Zakupu bądź jako stała liczba Punktów przyznawana za dokonanie Zakupu, z zastrzeżeniem jednak dalszych zapisów Regulaminu.
 4. W celu otrzymania Punktów, Uczestnik:
 1. musi zalogować się do swojego Konta w Picodi,
 2. wybiera z listy prezentowanej w Picodi interesującą go aktywną Promocję Cashback,
 3. przechodzi do strony www Partnera bezpośrednio poprzez link umieszczony w i przekierowujący z Promocji Cashback do strony www danego Partnera,
 4. dokonuje bezpośrednio u Partnera Zakupu wskazanego w Promocji Cashback produktu lub usługi.
 1. Zasady realizacji określonego w Promocji Zakupu towaru albo usługi u danego Partnera określa każdorazowo sam Parter.
 2. Uczestnik realizując Zakup u Partnera zawiera umowę w zakresie tego Zakupu bezpośrednio z takim Partnerem. Organizator nie jest stroną takiego stosunku, w tym w szczególności nie jest sprzedawcą towaru czy podmiotem świadczącym usługi zamówione przez Uczestnika.
 3. Uczestnik dokonując Zakupu, powinien każdorazowo zapoznać się bezpośrednio na stronie www Partnera z zasadami realizacji przez Partnera zamówienia na towar czy usługę, w tym w szczególności z udostępnianymi przez Partnera ogólnymi warunkami świadczenia usług, regulaminami czy podobnymi dokumentami.
 4. O ile Partner lub sam Organizator nie wskażą odrębnie inaczej, skorzystanie z Programu w ramach danego Zakupu u Partnera nie łączy się z rabatami, promocjami, programami lojalnościowymi lub podobnymi akcjami organizowanymi przez podmioty inne niż Organizator, w tym też przez samego Partnera.
 5. W celu poprawnego naliczenia Punktów, Uczestnik powinien zastosować się również do poniższych warunków technicznych, związanych z konieczności powiązania Zakupu danego Uczestnika z Zakupem w ramach Programu realizowanych zgodnie z Promocją. Uczestnik każdorazowo powinien:
 1. Utrzymywać na urządzeniu z którego korzysta w ramach Programu włączoną obsługę plików Cookies oraz JavaScript;
 2. Przechodzić do strony www Partnera gdzie będzie dokonywał Zakupu wyłącznie za pośrednictwem linku przekierowującego do tej strony - dostępnego w Promocji Cashback;
 3. Nie korzystać z mechanizmów, programów czy innej infrastruktury blokującej lub uniemożliwiającej przekierowanie Uczestnika z Promocji Cashback do bezpośrednio strony www Partnera jak również uniemożliwiających możliwość śledzenia przez Organizatora przekierowania z linku w Promocji do strony www Partnera;
 4. Korzystać z komunikatów i instrukcji wyświetlanych w Picodi.
 1. Niespełnienie przez Uczestnika warunków, o których mowa w ppkt. 9 powyżej w tym w szczególności przerwanie przekierowania przykładowo w wyniku zamknięcia czy odświeżenia strony Partnera, przejście do innych stron, skorzystanie z oprogramowania lub infrastruktury podmiotów trzecich przerywających przekierowanie może spowodować niepoprawne naliczenie Punktów lub zupełnie uniemożliwić ich naliczenie, nawet w przypadku gdy Uczestnik spełnił wszystkie pozostałe warunki otrzymania Punktów, w tym dokonał Zakupu.
 2. Z zastrzeżeniem warunków otrzymania Punktów, o których mowa w powyższych postanowieniach, Uczestnik otrzymuje Punkty Cashback w przypadku spełnienia następujących warunków:
 1. Dokonania Zakupu – przez co rozumie się prawidłowe złożenie u Partnera zamówienia na towar lub usługę wskazaną w Promocji Cashback, dokonane po przejściu na stronę www Partnera bezpośrednio za pomocą linku przekierowującego do tej strony. Link przekierowujący z Promocji Cashback do strony Partnera jest każdorazowo prezentowany w Promocji;
 2. Zapłacenia za Zakup – przez co rozumie się zaksięgowanie u Partnera pełnej kwoty zapłaty za Zakupiony przez Uczestnika produkt lub usługę wraz z kosztami dostawy, czy innymi kosztami związanymi z Zakupem i zgodnie z zamówieniem dokonywanym u Partnera. W przypadku gdy Uczestnik dokonując Zakupu wybrał inną niż przelew bezpośrednio na rachunek Partnera formę zapłaty, w tym w szczególności płatność przy odbiorze – za moment zapłaty uznaje się moment otrzymania od Partnera informacji o dokonaniu przez Uczestnika zapłaty od operatora przyjmującego lub obsługującego płatność za Zakup Uczestnika;
 3. Braku skorzystania przez Uczestnika z ustawowego lub umownego prawa do odstąpienia od umowy lub wystąpienia innych przypadków gdy do nabycia towaru lub usługi faktycznie nie dojdzie.
 1. W celu uniknięcia wątpliwości, Organizator wskazuje, że Uczestnik aby otrzymać Punkty musi poprawnie spełnić wszystkie warunki ich otrzymania wskazane w niniejszym Regulaminie, w tym w szczególności te o charakterze technicznym w ppkt. 9 jak i organizacyjne z ppkt. 11.
 2. Otrzymywane przez Uczestnika Punkty są zapisywane i widoczne jako saldo po zalogowaniu się przez Uczestnika do Konta.
 3. Organizator po dokonaniu przez Uczestnika Zakupu potwierdza z Partnerem prawidłową realizację przez Uczestnika warunków otrzymania Punktów, w tym w szczególności warunków o których mowa w ppkt. 11 i informuje o tym Uczestnika w formie przypisania do jego salda Punktów albo przypisania do danego Zakupu określonego statusu bądź zmianie tego statusu, zgodnie z zapisami poniżej. Zmiany statusów Zakupu odbywają się w terminach określonych w Picodi.
 4. W ramach Programu Punkty przyznawane są odrębnie – za każdy prawidłowo zrealizowany Zakup.
 5. Uczestnik nabywa Punkty w momencie uzyskania przez Zakup za który mają one przypaść statusu ,,Zatwierdzone” lub ,,Zaakceptowany”. Statusy Zakupów i Punktów widoczne są w Koncie Uczestnika.
 6. Zakupy otrzymują następujące statusy:
 1. ,,Oczekujący” – status taki otrzymuje Zakup, za który Punkty nie zostały jeszcze przyznane Uczestnikowi, z uwagi na to, że nie zostały przez niego spełnione wszystkie warunki otrzymania Punktów, o których mowa powyżej, lub Partner nie dokonał jeszcze potwierdzenia spełnienia przez Uczestnika wszystkich warunków organizacyjnych (ppkt. 11) otrzymania Punktów;
 2. ,,Zatwierdzony” lub ,,Zaakceptowany” – status taki otrzymuje Zakup po otrzymaniu przez Organizatora od Partnera potwierdzenia spełnienia przez Uczestnika wszystkich warunków organizacyjnych (ppkt. 11) otrzymania Punktów, o których mowa powyżej oraz po zweryfikowaniu przez Organizatora spełnienia przez Uczestnika pozostałych warunków. Od momentu otrzymania przez Zakup statusu ,,Zatwierdzony” lub ,,Zaakceptowany”, Punkty należne za ten Zakup zostają przypisane do jego salda i mogą być przez Uczestnika wykorzystane zgodnie z dalszymi zapisami Regulaminu (z zastrzeżeniami tam wskazanymi). Organizator zwraca uwagę, że Zakup może otrzymać Status ,,Zatwierdzony” lub ,,Zaakceptowany” nie wcześniej niż po upływie ustawowego terminu do odstąpienia od umowy Zakupu, a w przypadku, gdy Partner w ramach swojej działalności wydłuża ustawowy termin odstąpienia od umowy lub wprowadza umowny termin odstąpienia od umowy – nie wcześniej niż po upływie najpóźniejszego z tych terminów i potwierdzeniu przez Partnera, że Uczestnik z prawa odstąpienia w stosunku do Zakupionych towarów czy usług nie skorzystał;
 3. ,,Odrzucony” – status taki otrzymuje Zakup, który otrzymał wcześniej status ,,Oczekujący”, a który nie może zostać zatwierdzony i powodować przyznania Punktów Uczestnikowi z uwagi na brak spełnienia przez niego wszystkich warunków Programu.
 1. Uczestnik nabywa prawo do Punktów w momencie zmiany statusu Zakupu, za który są one należne na ,,Zatwierdzony” lub ,,Zaakceptowany. Wyłącznie Punkty za Zakup o statusie ,,Zatwierdzony” zostają przypisane do salda Uczestnika i stanowią Punkty prawidłowo nabyte przez Uczestnika oraz mogą podlegać wymianie na środki pieniężne, zgodnie z pkt. V Regulaminu (z zastrzeżeniami tam wskazanymi).
 2. Punkty otrzymane przez Uczestnika w Programie do dnia 02.11.2023 roku są ważne przez 730 dni (co stanowi okres około 2 lat) od dnia, w którym zostały przypisane do salda Uczestnika po otrzymaniu przez Zakup za który są przyznawane statusu ,,Zatwierdzony” lub ,,Zaakceptowany”, zgodnie z ppkt. 18 powyżej. Punkty otrzymane przez Uczestnika w Programie od dnia 03.11.2023 są ważne przez okres 1 (jednego) roku od dnia, w którym zostały przypisane do salda Uczestnika, po otrzymaniu przez Zakup za który są przyznawane statusu ,,Zatwierdzony” lub ,,Zaakceptowany zgodnie z zapisami powyżej. Punkty mogą być wymieniane na środki pieniężne zgodnie z pkt. V Regulaminu wyłącznie w czasie ich ważności. Uczestnik proszony jest o dokonanie wymiany Punktów przed upływem terminu ich ważności. Po upływie terminu ważności Punkty przepadają bez możliwości ich przywrócenia.
 3. Informacja o terminie ważności Punktów w odniesieniu do każdego Zatwierdzonego/Zaakceptowanego Zakupu za który zostały przypisane widoczna jest w Koncie Uczestnika.
 4. Informacja o Punktach wymienionych przez Uczestnika na środki pieniężne widoczna jest w saldzie Uczestnika wraz ze statusem ,,Wypłacone”.
 5. Uczestnik nabywa Punkty w liczbie wskazanej każdorazowo w Promocji Cashback. W przypadku, gdy w Promocji Punkty wskazane są jako procent od wartości Zakupu, to o ile nie wskazano wyraźnie inaczej w samej Promocji, Punkty przysługują od wartości wyłącznie ceny netto towaru lub usługi objętej Zakupem, bez ceny dostawy czy dodatkowych kosztów. O ile nie wskazano inaczej, Punkty przysługują od ceny netto faktycznie zapłaconej przez Uczestnika za towar lub usługę. W przypadku, gdy Uczestnik w ramach Zakupu korzysta z kodów rabatowych, akcji promocyjnych, programów, zniżek, które łączą się z Programem – jako podstawę do naliczenia mu określonej liczby Punktów przyjmuje się cenę faktycznie zapłaconą przez Uczestnika. O ile nie wskazano inaczej, w przypadku opłacenia przez Uczestnika ceny Zakupu za pomocą kart podarunkowych, punktów nabytych w programach lojalnościowych czy partnerskich, voucherów i podobnych mechanizmów, Punkty za Zakup nie zostają Uczestnikowi przyznane. Jeżeli Uczestnik opłaca z wykorzystaniem takich mechanizmów wyłącznie część ceny Zakupu towaru lub usługi, Punkty zostają przyznane wyłącznie od tej części ceny netto towaru lub usługi, która została opłacona przez Uczestnika w inny sposób niż przy wykorzystaniu takich mechanizmów – zgodnie ze standardowymi sposobami zapłaty udostępnianymi przez Partnera.
 6. Punkty prezentowane są w saldzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

V. WYMIANA PUNKTÓW CASHBACK

 1. W ramach niniejszego Programu Uczestnik może dokonywać wymiany Punktów, które zostały przypisane do jego salda w wyniku otrzymania przez Zakup status ,,Zatwierdzony” lub ,,Zaakceptowany” na środki pieniężne.
 2. Uczestnik może wymienić Punkty na środki pieniężne w stosunku Punkt do określonej wartości wyrażonej w walucie, zgodnie z przelicznikiem wskazanym w Koncie.
 3. Uczestnik może dokonać wymiany Punktów, w przypadku osiągnięcia w jego saldzie minimalnego progu Punktów przypisanych za Zakupy, które otrzymały status ,,Zatwierdzony” lub ,,Zaakceptowany”. Liczba Punktów stanowiąca minimalny próg Punktów uprawniający do wypłaty, o którym mowa w zdaniu poprzednim stanowi:
 1. dla Punktów, które zostały nabyte przez Uczestnika (otrzymały status ,,Zatwierdzony” lub ,,Zaakceptowany”) od dnia 03.11.2023 roku – minimalny i indywidualny próg Punktowy dla każdego Uczestnika wskazany będzie w Koncie takiego Uczestnika w Picodi. Ewentualne zmiany tego progu będą również komunikowane poprzez informację w tym Koncie Uczestnika;
 2. dla Punktów, które zostały nabyte przez Uczestnika (otrzymały status ,,Zatwierdzony” lub ,,Zaakceptowany”) do dnia 02.11.2023 roku (włączając ten dzień) – pozostaje (bez uszczerbku dla jakichkolwiek uprawnień Uczestników) - w wysokości jaki był wskazany Uczestnikom w tym czasie;
 3. Organizator może przewidywać czasowe akcje, w tym o charakterze promocyjnym, w ramach których dokona obniżenia ww. minimalnego progu Punktów uprawniającego Uczestnika do dokonania wypłaty, o czym będzie informował w drodze stosownych komunikatów.
 1. W celu dokonania wymiany Punktów na środki pieniężne Uczestnik dokonuje zlecenia zamiany Punktów na środki pieniężne oraz ich wypłaty, korzystając w tym celu z formularza dostępnego po zalogowaniu się do Konta. Uczestnik w tym celu poproszony będzie o podanie oznaczonych jako obowiązkowe danych, w tym w szczególności należącego do niego numeru rachunku bankowego, na który Organizator ma przekazać wypłacane środki pieniężne, a w przypadku, gdy Uczestnik zleca wypłatę z wykorzystaniem zewnętrznego serwisu pośredniczącego w płatnościach Uczestnik proszony jest o wybór tego systemu spośród dostępnych w Picodi. Dodatkowo Organizator przed przekazaniem (wypłatą) Uczestnikowi środków pieniężnych może poprosić Uczestnika o potwierdzenie czy inną autoryzację – przykładowo z wykorzystaniem poczty elektronicznej (e-mail) lub wiadomości SMS jak również potwierdzenie jego danych, przykładowo poprzez przesłanie określonych dokumentów czy podanie dodatkowych informacji bądź danych – zgodnie z komunikatami przekazywanymi przez Organizatora.
 2. Organizator dokonuje wypłaty wymienionych przez Uczestnika środków pieniężnych poprzez dokonanie przelewu środków na wskazany przez Uczestnika rachunek bankowy lub przekazania ich z wykorzystaniem zewnętrznego serwisu pośredniczącego w płatnościach, w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni kalendarzowych, przy czym termin ten liczony jest od dnia spełnienia przez Uczestnika wszystkich warunków wypłaty tych środków, zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 3. W przypadku gdy Uczestnik chce dokonać wymiany Punktów na środki pieniężne oraz ich wypłaty, każdorazowo określa ile Punktów chce wymienić na środki pieniężne i wypłacić, przy czym w ramach każdej wymiany i wypłaty Punktów może wymienić i wypłacić jednorazowo maksymalnie wyłącznie liczbę Punktów odpowiadającą kwocie 2 000 (dwa tysiące) złotych polskich – co oznacza, że wypłata środków powyżej tej kwoty jednorazowo nie jest możliwa. Uczestnik po dokonaniu wymiany Punktów na środki pieniężne oraz ich wypłaty może zlecić kolejną wymianę Punktów na środki pieniężne oraz ich wypłatę nie wcześniej niż po upływie 3 (trzech) dni od dnia otrzymania przez niego środków pieniężnych z poprzedniej.
 4. Uczestnik może przeznaczyć otrzymane przez niego Punkty wyłącznie na wymianę ich na środki pieniężne i wypłatę, zgodnie z zasadami powyżej.
 5. Uczestnik nie może przenieść otrzymanych przez siebie Punktów na inne osoby, jak również Uczestnik nie może zlecić wypłaty środków w ramach Programu Cashback na konto innej osoby lub podmiotu (co dotyczy zarówno konta bankowego jak i konta w ramach zewnętrznego podmiotu obsługującego czy pośredniczącego w płatnościach lub podobnych). Dodatkowo dane podane przez Uczestnika do wypłaty muszą być zgodne z danymi tego Uczestnika wskazanymi w ramach Konta.
 6. Organizator może odmówić Uczestnikowi wymiany Punktów na środki pieniężne oraz ich wypłaty jak również anulować Punkty, które zostały już przypisane do salda Uczestnika z ważnych przyczyn przez które rozumie się:
 1. uzasadnione podejrzenie naruszenia przez Uczestnika przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności w przypadku podejrzenia usiłowania popełnienia z wykorzystaniem Programu, Picodi lub ich elementów czynu zabronionego przez prawo,
 2. próby obejścia przez Uczestnika mechanizmów i zasad Programu, jak również naruszenie lub próby obejścia niniejszego Regulaminu,
 3. wątpliwości Organizatora co do tożsamości danego Uczestnika lub podanych przez niego danych.
 1. W przypadku gdy kwota wypłacanych przez Uczestnika zgodnie z podpunktami powyżej środków pieniężnych przekracza kwotę powyżej której zgodnie z przepisami danego kraju konieczna jest zapłata podatku lub innej podobnej daniny (np. kwotę zwolnienia z podatku dochodowego), o ile przepisy danego kraju nie stanowią inaczej, Organizator pomniejszy kwotę wypłacanych środków pieniężnych o kwotę konieczną do pokrycia kwoty takiego podatku. Oznacza to, że Organizator jako płatnik takiego podatku potrąci kwotę należnego podatku z wypłacanej Uczestnikowi kwoty oraz wpłaci ją do właściwego organu podatkowego.
 2. Uczestnik zobowiązany jest do podania Organizatorowi danych niezbędnych do uregulowania takiego podatku.

VI. ZAKOŃCZENIE UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

 1. Uczestnik może w każdej chwili wypowiedzieć umowę uczestnictwa w Programie ze skutkiem natychmiastowym składając oświadczenie na piśmie na adres siedziby Organizatora lub w formie wiadomości e-mail na adres e-mail: cashback@picodi.com.
 2. Usunięcie Konta w Picodi jest równoznacznie z wypowiedzeniem umowy uczestnictwa w Programie przez Uczestnika, o którym mowa w ppkt. 1.
 3. Z ważnych powodów, Organizator może wypowiedzieć umowę Uczestnikowi z 14-dniowym terminem wypowiedzenia. Za ważne powody, o których mowa w zdaniu poprzednim, uznaje się:
 1. naruszenie przez Uczestnika postanowień Regulaminu,
 2. naruszenie przez Uczestnika obowiązujących przepisów prawa w związku z Programem,
 3. podejmowanie przez Uczestnika działań, stanowiących próby obejścia Regulaminu lub zabezpieczenia i zasady funkcjonowania Programu.
 1. W przypadku wypowiedzenia umowy, Organizator wskazuje Uczestnikowi przyczyny wypowiedzenia.
 2. Zakończenie uczestnictwa w Programie (w tym zarówno wypowiedzenie umowy przez samego Uczestnika, w o którym mowa w ppkt. 1 i 2, jak i wypowiedzenie jej przez Organizatora z powodów wskazanych w ppkt. 3 powyżej prowadzi do utraty możliwości wymiany Punktów na środki pieniężne.
 3. Uczestnik, który zamierza wypowiedzieć umowę uczestnictwa w Programie, powinien w miarę możliwości uprzednio dokonać wymiany naliczonych mu Punktów na środki pieniężne i wypłaty, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Jeżeli Uczestnik wypowie umowę bez uprzedniej wymiany Punktów na środki pieniężne i ich wypłaty, niewykorzystane Punkty zostają skasowane - przepadają bez możliwości ich przywrócenia.
 4. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Organizatora, zgodnie z ppkt. 3 powyżej, Uczestnik proszony jest o dokonanie wymiany naliczonych mu Punktów na środki pieniężne i wypłaty w terminie wypowiedzenia, o którym mowa w ppkt. 3. Jeżeli Uczestnik nie dokona wymiany Punktów na środki pieniężne i ich wypłaty w terminie wypowiedzenia, niewykorzystane Punkty zostają skasowane - przepadają bez możliwości ich przywrócenia.
 5. W przypadku wypowiedzenia przez Organizatora umowy Uczestnikowi w trybie, o którym mowa w ppkt. 3 powyżej, w okresie wypowiedzenia Konto Uczestnika oraz uczestnictwo w Programie pozostaje zawieszone, co oznacza, że Uczestnik nie będzie otrzymywał nowych Punktów za Zakupy dokonane od dnia wypowiedzenia.
 6. Organizator może zakończyć prowadzenie Programu. O takiej decyzji Uczestnicy zostaną powiadomieni nie później niż z 30-dniowym wyprzedzeniem. W tym czasie Uczestnicy mogą dokonać wymiany Punktów na środki pieniężne i ich wypłaty, zgodnie z Regulaminem. Po zakończeniu trwania Programu niewykorzystane przez Uczestnika Punkty zostaną skasowane - przepadają bez możliwości ich przywrócenia.
 7. Uczestnik może odstąpić od umowy uczestnictwa w Programu bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (przystąpienia do Programu). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Uczestnik może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 8. Termin 14-dniowy liczy się od dnia zawarcia umowy.
 9. Organizator z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Uczestnika prześle na adres poczty elektronicznej Uczestnika potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

VII. PROGRAM POLECEŃ

 1. W ramach Programu Cashback Organizator może udostępniać Program Poleceń w ramach, którego Uczestnik Cashbacku może nabywać dodatkowe Punkty Cashback za określone działania w ramach Programu, w tym w szczególności działania opierające się na polecaniu Zakupu u Partnerów w ramach Programu Cashback innym użytkownikom – Program Poleceń. Organizator może udostępniać Program Poleceń w Programie wyłącznie na wybranych rynkach (krajach) – o czym każdorazowo będzie informował w Picodi. W ramach Programu Poleceń, Organizator udostępnia czasowe akcje o zmiennych warunkach, każdorazowo wskazanych w Picodi. Szczegółowe warunki aktualnie obowiązującej w Programie Poleceń Cashback akcji, w tym czas trwania danej akcji czy liczbę Punktów jakie Uczestnik może otrzymać Organizator każdorazowo wskazuje w Picodi, przy czym o ile Organizator nie wskazał odrębnie inaczej, do każdego Programu Poleceń zastosowanie mają ogólne warunki Programu Poleceń, o których mowa w niniejszym punkcie.
 2. W ramach Programu Poleceń, każdy Uczestnik posługuje się przypisanym dla niego linkiem (dalej jako: ,,Link Referencyjny”, stanowiącym indywidualny dla danego Uczestnika link, za pomocą którego identyfikowany jest w Programie Poleceń.
 3. Organizator umieszcza Link Referencyjny w Koncie każdego Uczestnika.
 4. Uczestnik rozpoczyna korzystanie z Programu Poleceń w momencie pierwszego pobrania Linku Referencyjnego.
 5. Uczestnik może przekazywać swój Link Referencyjny dowolnie wybranym przez siebie osobom. W przypadku gdy osoba (dalej jako ,,Uczestnik Polecony”), której Uczestnik udostępnił swój Link Referencyjny, przejdzie z niego do Promocji Cashback i dokona Zakupu, Uczestnik otrzyma z tego tytułu Punkty Cashback.
 6. Jeśli tak wskazano w Picodi dla danej akcji w ramach Programu Poleceń, Uczestnik Polecony dokonując Zakupu z wykorzystaniem Linku Referencyjnego również może otrzymać dodatkowe Punkty – w liczbie wskazanej w Picodi. W szczególności Organizator może w Picodi wskazywać dla danej czasowej akcji:
 1. liczbę Punktów jakie Uczestnik może otrzymać w Programie Poleceń – w tym zarówno jako liczba Punktów lub % od określonej wartości dotyczącej tego Zakupu lub Punktów należnych za niego Uczestnikowi Poleconemu;
 2. termin w jakim Uczestnik może skorzystać z danej czasowej akcji w Programie Poleceń;
 3. ewentualne warunki dodatkowe uczestnictwa w Programie Poleceń lub czasowej akcji w ramach Programu Poleceń, w tym w szczególności:
 1. Uczestnik Programu Poleceń otrzymuje Punkty z tytułu prawidłowego skorzystania z Programu Poleceń nie wcześniej niż w momencie naliczenia Punktów za dany Zakup z wykorzystaniem Linku Referencyjnego Uczestnikowi Poleconemu, zgodnie z zasadami Programu Cashback.
 2. Punkty Cashback otrzymane przez Uczestnika w ramach Programu Poleceń podlegają tym samym zasadom co pozostałe Punkty Cashback, o których mowa w niniejszym Regulaminie. Punkty otrzymane przez Uczestnika w ramach Programu Poleceń mogą być wykorzystane wyłącznie w ramach Cashback tj. wymienione na środki pieniężne i wypłacone, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.
 3. Uczestnik Programu Poleceń może zrezygnować z uczestnictwa w tym Programie Poleceń w każdym czasie poprzez zaprzestanie udostepnienia Linku Referencyjnego innym osobom.
 4. Z ważnych powodów, Organizator może odmówić Uczestnikowi przyznania Punktów za uczestnictwo w Programie Poleceń a nawet wykluczyć Uczestnika z uczestnictwa w Programie Poleceń. Za ważne przyczyny rozumie się uzasadnione podejrzenie naruszenia przez Uczestnika przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności w przypadku podejrzenia usiłowania popełnienia z wykorzystaniem Programu, Picodi lub ich elementów czynu zabronionego przez prawo, próby obejścia przez Uczestnika mechanizmów i zasad Programu lub Programu Poleceń, jak również wątpliwości Organizatora co do tożsamości danego Uczestnika lub podanych przez niego danych.
 5. Organizator może zakończyć prowadzenie Programu Poleceń lub danej czasowej akcji w ramach Programu Poleceń. O takiej decyzji Uczestnicy zostaną powiadomieni nie później niż z 30-dniowym wyprzedzeniem. 
 6. W przypadkach wykluczenia Uczestnika z Programu Poleceń oraz zakończenia prowadzenia Programu, o których mowa powyżej, Link Referencyjny w Koncie Uczestnika przestaje być aktywny oraz nie będą przyznawane Punkty za skorzystanie z niego przez Uczestnika Poleconego.
 7. Uczestnik może odstąpić od umowy uczestnictwa w Programie Poleceń bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.
 8. W ramach uczestnictwa w Programie Poleceń każdy Uczestnik udostępnia Link Referencyjny innym osobom w sposób przez siebie wybrany, jednak z poszanowaniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz dobrych obyczajów.
 9. W celu otrzymania przez Uczestnika Punktów w Programie Poleceń, Uczestnik Polecony musi przystąpić do Programu Cashback oraz przejść do Promocji Cashback kierującej do Zakupu przechodząc bezpośrednio z aktywnego Linku Referencyjnego udostępnionego przez Uczestnika oraz dokonać prawidłowego Zakupu uprawniającego go do otrzymania w Punktów Cashback zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 10. Polecony Klient w celu skorzystania z Linku Referencyjnego powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz informacjami prezentowanymi bezpośrednio w Picodi.
 11. Uczestnik zobowiązany jest do uczestnictwa w Programie Poleceń zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym, dobrymi obyczajami, postanowieniami niniejszego Regulaminu, jak również posiadania wszelkich praw do treści jakimi posługuje się uczestnicząc w Programie.
 12. Informacje dotyczące Programu będą przekazywane Uczestnikom za pomocą komunikatów w ramach Picodi lub przesyłane w formie wiadomości e-mail na adres e-mail podany przez Uczestnika w Koncie.
 13. Niedozwolone jest podejmowanie działań wprowadzających w błąd, stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji lub nieuczciwą praktykę rynkową, a w szczególności:

VIII. REKLAMACJE I POZASĄDOWE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA SPORÓW

 1. Każdy Uczestnik Programu może składać reklamacje dotyczące Programu. Uczestnik może składać reklamacje w wybranej przez siebie formie, a w szczególności może kierować je na adres Usługodawcy: Picodi.com S.A. ul. Przemysłowa 12, 31-701 Kraków, na adres poczty elektronicznej (e-mail): cashback@picodi.com lub za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Picodi.
 2. W reklamacji Uczestnik proszony jest o podanie danych takich jak: imię, nazwisko, adres podmiotu składającego reklamację, numer telefonu oraz adres e-mail, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Organizator rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni od daty jej otrzymania. 
 4. Organizator poinformuje zgłaszającego reklamację o rozpatrzeniu reklamacji we wskazanym wyżej terminie w formie pisemnej lub w wiadomości e-mail na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 5. Uczestnik może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z zasadami określonymi na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. W szczególności Uczestnik może:
 1. uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Uczestnikiem
  a Organizatorem, korzystając z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;
 2. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Informacje dotyczące Programu będą przekazywane Uczestnikom za pomocą komunikatów na stronie picodi.com lub przesyłane na adres korespondencyjny, w formie wiadomości e-mail na adres e-mail podany przez Uczestnika w Koncie.
 2. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie - Usługodawca może wprowadzać zmiany Regulaminu w procedurze, o której mowa poniżej oraz w następujących przypadkach: zmiany przepisów prawa mające bezpośredni lub pośredni wpływ na treść Regulaminu, nałożenie określonych obowiązków przez organy państwa, usprawnienie działania Picodi/Programu i obsługi Uczestników, poprawa ochrony prywatności Uczestników, zapobieganie nadużyciom, względy bezpieczeństwa, zmiany w zakresie świadczonych usług, w tym wprowadzanie nowych, zmiany redakcyjne.
 3. O zmianach Regulaminu Uczestnik zostanie poinformowany poprzez informacje w Serwisie zawierającą zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Uczestnik nie akceptuje nowej treści Regulaminu, obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Organizatora w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Organizatora o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem umowy uczestnictwa w Programie. W takim przypadku Uczestnik jest zobowiązany do dokonania wymiany posiadanych przez siebie Punktów na środki pieniężne oraz ich wypłaty zgodnie z pkt. V Regulaminu w terminie 14 dni od dnia wypowiedzenia Umowy. Jeżeli Uczestnik nie dokona wymiany Punktów na środki pieniężne i ich wypłaty w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, niewykorzystane Punkty zostają skasowane - przepadają bez możliwości ich przywrócenia.
 4. W przypadku gdy Organizator udostępnia dla danego kraju możliwość korzystania z Programu również w innych swoich produktach, w tym w szczególności Aplikacji, Wtyczce, innym oprogramowaniu czy infrastrukturze, informacja o zmianach w Regulaminie może być przekazywana również w tych produktach lub za ich pośrednictwem.
 5. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 6. W przypadku, gdy regulacje bezwzględnie obowiązującego prawa kraju zwykłego pobytu Uczestnika lub inne przepisy właściwe dla Konsumenta przewidują dla Konsumenta korzystniejsze warunki niż przepisy prawa polskiego oraz zapisy niniejszego Regulaminu, zastosowanie znajdą przepisy dla Konsumenta korzystniejsze.
 7. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem, zostaje poddane właściwym sądom polskim.Picodi.com S.A. 

ul. Przemysłowa 12

31-701 Kraków 

e-mail: cashback@picodi.com 

....................................., dnia .....................................

Imię i nazwisko konsumenta (-ów):

....................................................................................................................

Adres konsumenta (-ów)

....................................................................................................................Formularz odstąpienia od umowy 

(należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy uczestnictwa w Programie Cashback realizowanym przez Picodi S.A. z siedzibą w Krakowie. 

Data zawarcia umowy:

......................................................................................................................................................................
Z poważaniem.....................................