Picodi: Wszystkie zniżki i cashback w jednym miejscu!Cashback, kody rabatowe i kupony do wszystkich sklepów w Polsce.

Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PICODI.COM

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług przez Picodi.com S.A. z siedzibą w Krakowie.
 2. Usługi świadczone przez Picodi.com S.A. oraz dostępne funkcjonalności w zależności od kraju mogą się różnić. Informacje o dostępnych w danym kraju usługach, funkcjonalnościach, oprogramowaniu czy innego typu infrastrukturze udostępnianej przez Usługodawcę w innym kraju można każdorazowo znaleźć na stronach Serwisu.
 3. W przypadku gdy dane Usługa, funkcjonalność, oprogramowanie czy innego typu infrastruktura pochodząca od Usługodawcy nie jest dostępna w danym kraju, zapisy odnoszące się do nich w poniższym Regulaminie nie będą miały zastosowania do Użytkowników z tego kraju.
 4. W celu uproszenia niniejszego dokumentu, wszędzie gdzie zasady Regulaminu są wspólne do wszystkich produktów i Usług udostępnianych przez Usługodawcę, w tym w szczególności Serwisu, Aplikacji, Wtyczki, innego oprogramowania czy innego typu infrastruktury oraz udostępnianych w nich Usług czy funkcjonalności – wspólnie będą one zwane jako: ,,Picodi”.
 5. Kontakt z Usługodawcą może odbywać się przez formularz kontaktowy dostępny w Serwisie oraz za pomocą:
 1. poczty tradycyjnej kierowanej na adres: ul. Przemysłowa 12, 30-701 Kraków,
 2. poczty elektronicznej (e-mail), pod adresem: contact@picodi.com.
 1. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w witrynie Serwisu, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik. W przypadku gdy w danym kraju Usługodawca udostępnia inne niż Serwis oprogramowanie lub innego typu infrastrukturę, niniejszy Regulamin może być dostępny również w takich miejscach.
 2. O ile nie wskazano inaczej, wszelkie prawa do Picodi, w tym Usług, funkcjonalności lub ich części udostępnianych przez Usługodawcę, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej, oprogramowania, czy innego typu infrastruktury, a także do formularzy, logotypów, i innych zamieszczonych przez Usługodawcę treści należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Zabronione jest kopiowanie, powielanie, modyfikowanie, zwielokrotnianie czy rozpowszechnianie jakiejkolwiek części Picodi, Usługi, funkcjonalności lub ich elementów czy części bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy, poza przypadkami wyraźnie dozwolonymi przez przepisy obowiązującego prawa i Regulaminu. Usługodawca może podjąć kroki, w tym na drodze postępowania sądowego, w celu ochrony interesów swoich i Użytkowników.
 4. Usługodawca może zamieszczać lub w inny sposób udostępniać w Picodi, w tym w szczególności na stronie internetowej Serwisu, w oprogramowaniu, infrastrukturze, Usłudze czy funkcjonalności treści reklamowe dotyczące oferowanych Usług, jak i towarów i usług podmiotów trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet. Korzystanie z takich ofert lub usług nie jest elementem Picodi, Usług czy funkcjonalności, a ich zasady określają odpowiednie podmioty trzecie.
 5. Zasady świadczenia z innych Usług, jak również organizowanych czy udostępnianych przez Usługodawcę programów czy akcji mogą określać dodatkowe regulaminy, w tym dokumenty stanowiące załączniki do niniejszego Regulaminu.

II. DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

Usługodawca – Picodi.com S.A. z siedzibą w Krakowie (31-701), ul. Przemysłowa 12, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000551741, wysokość kapitału zakładowego 157 089,00 zł (wpłacony w całości), NIP: 6762464586, REGON: 122849330;

Serwis Internetowy/Serwis - serwis internetowy dostępny w domenie picodi.com, którego właścicielem i administratorem jest Usługodawca, w ramach którego Użytkownicy mogą korzystać z Usług i funkcjonalności oferowanych przez Usługodawcę;

Aplikacja/Aplikacja mobilna - oprogramowanie stworzone przez Usługodawcę i udostępniane Użytkownikom za pośrednictwem operatorów lub dostawców sklepów z aplikacjami mobilnymi i podobnym oprogramowaniem, przeznaczone do instalacji i na urządzeniu mobilnym, w ramach którego Użytkownicy mogą korzystać z Usług oferowanych przez Usługodawcę;

Wtyczka Picodi/Wtyczka - oprogramowanie stworzone przez Usługodawcę i udostępniane Użytkownikowi za pośrednictwem wskazanych Użytkownikowi przeglądarek internetowych, przeznaczone do instalacji przez Użytkownika;

Użytkownik – osoba fizyczna dokonująca czynności w sposób niezwiązany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, która może korzystać z Picodi;

Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W przypadku gdy realizacja danej Usługi/dostarczanie funkcjonalności w Picodi może zostać uznane za dostarczenie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązującego prawa, do takich Usług lub funkcjonalności zastosowanie znajdują zapisy tego Regulaminu odnoszące się do Usługi cyfrowej oraz Treści cyfrowej oraz regulujące je przepisy powszechnie obowiązującego prawa. W pozostałym zakresie do Treści cyfrowych i Usług cyfrowych znajdują zastosowanie wszystkie zapisy niniejszego Regulaminu dotyczące Usług – chyba że wyraźnie wskazano inaczej, w szczególności przewidując odrębne zapisy/zasady dla Treści i Usług cyfrowych;

Kod rabatowy – ciąg cyfr, liter lub innych znaków, uprawniający do wzięcia udziału w akcjach promocyjnych, rabatowych lub innych organizowanych przez podmioty trzecie i na zasadach przez nie określonych;

Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi część Serwisu, Aplikacji lub innego typu oprogramowania czy infrastruktury udostępnianej przez Usługodawcę – zgodnie z informacją prezentowaną w Serwisie, za pomocą której Użytkownik dokonywać określonych działań w ramach Picodi;

Umowa – w zależności od przypadku rozumie się przez nią umową o świadczenie Usług/dostarczenie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej;

Treść cyfrowa – treść cyfrowa w rozumieniu określonym w Ustawie o prawach konsumenta; 

Trwały nośnik – trwały nośnik w rozumieniu nadanym przez Ustawę o prawach konsumenta; 

Usługi cyfrowe – usługa cyfrowa w rozumieniu nadanym przez Ustawę o prawach konsumenta;

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Regulamin – niniejszy dokument.

III. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z PICODI

 1. Korzystanie z Picodi może odbywać się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie oraz zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu:
 1. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Aplikacji:
 1. W celu korzystania z Aplikacji Użytkownik powinien:
 1. Ponadto w celu korzystania z niektórych Usług lub funkcjonalności Aplikacji mobilnej, konieczne może być włączenie w urządzeniu mobilnym z którego Użytkownik usług lokalizacji oraz zapewnienie dostępu Aplikacji do tych usług.
 2. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Wtyczki i jej funkcjonalności przez Użytkownika obejmują:
 1. urządzenie z dostępem do Internetu,
 2. dostęp do przeglądarki dla którego dostępna jest Wtyczka – zgodnie z informacjami udostępnianymi przez Usługodawcę, w tym w szczególności w Serwisie.
 1. W celu korzystania z Wtyczki, Użytkownik pobiera i instaluje Wtyczkę, zgodnie z wytycznymi Usługodawcy.
 2. Dodatkowe wymagania dotyczące korzystania z innych niż wskazane wyżej produktów, w tym w szczególności innego udostępnianego przez Usługodawcę oprogramowania, innej infrastruktury, jak również udostępnianych w nich Usług czy funkcjonalności mogą być wskazane w Serwisie lub bezpośrednio w takim produkcie.
 3. W przypadku korzystania przez Użytkownika z Aplikacji, Wtyczki czy innego oprogramowania czy podobnej infrastruktury, jeśli nie wskazano wyraźnie inaczej, postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią jednocześnie treść warunków korzystania z niego. Jeśli nie wskazano wyraźnie inaczej, Umowa o korzystanie z Aplikacji, Wtyczki, innego oprogramowania czy podobnej infrastruktury, zawarta jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu wraz z momentem odinstalowania ich z urządzenia, oprogramowania czy przeglądarki Użytkownika. Użytkownik może w dowolnym czasie zaprzestać korzystania z Aplikacji, Wtyczki, innego oprogramowania czy podobnej infrastruktury udostępnianej przez Usługodawcę, poprzez jej usunięcie z urządzenia, przeglądarki czy też oprogramowania Użytkownika w sposób standardowy dla danej wersji systemu lub oprogramowania z którego korzysta.
 4. Z chwilą pobrania Aplikacji, Wtyczki, innego oprogramowania czy podobnej infrastruktury przez Użytkownika, Usługodawca udziela Użytkownikowi licencji na korzystanie z nich. Licencja ma charakter niewyłączny, nieprzenoszalny i nieograniczony terytorialnie. Licencja jest bezpłatna. Licencja udzielana jest na czas nieoznaczony, nie dłuższy jednak niż okres korzystania z Aplikacji, Wtyczki, innego oprogramowania czy podobnej infrastruktury w ramach danego urządzenia, oprogramowania czy przeglądarki. Licencja upoważnia do korzystania z nich na urządzeniach, oprogramowaniu lub w przeglądarce Użytkownika bez prawa do udzielania sublicencji, na następujących polach eksploatacji:
 1. Dla konkretnego udostępnianego produktu, Usługi, Usługi cyfrowej lub Treści cyfrowej, Usługodawca może przewidzieć odrębne zasady licencyjne. W przypadku gdy dla danego produktu, Usługi, Usługi cyfrowej lub Treści cyfrowej Usługodawca nie przewidział odrębnych zasad, zastosowanie znajdują zapisy niniejszego Regulaminu.
 2. Naruszenie przez Użytkownika warunków licencji, o której mowa powyżej, uprawnia Usługodawcę do rozwiązania Umowy po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania naruszeń.
 3. Usługodawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego lub urządzenia Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

 1. Zabronione jest korzystanie przez Użytkownika z Picodi lub Usług czy funkcjonalności w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy, a w szczególności dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do:
 1. korzystania z Picodi w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami, a także postanowieniami Regulaminu, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich,
 2. wprowadzania w Picodi i posługiwania się danymi zgodnymi ze stanem faktycznym oraz informowania niezwłocznie o jakichkolwiek zmianach dotyczących przekazanych Usługodawcy danych.
 3. niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie Picodi,
 4. niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 1. Użytkownik nie może prowadzić działań zmierzających do obciążania skrzynek odbiorczych innych Użytkowników czy Usługodawcy, a w szczególności nie jest dopuszczalne wysyłanie wiadomości reklamowych.
 2. Użytkownik na podstawie Ustawy o prawach konsumenta ma prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny.
 3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. Termin na odstąpienie od Umowy liczony jest od dnia jej zawarcia.
 5. Użytkownik może sformułować oświadczenie o odstąpieniu od umowy samodzielnie bądź skorzystać z wzoru oświadczenia udostępnionego przez Usługodawcę, wzór takiego oświadczenia określa załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 6. Usługodawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Użytkownika drogą elektroniczną prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 7. Prawo do odstąpienia od Umowy jest wyłączone w przypadkach o których mowa w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta.
 8. W przypadku odstąpienia od Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, Użytkownik jest zobowiązany zaprzestać korzystania z tej Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.
 9. W przypadku odstąpienia od Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej Usługodawca od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od Umowy nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Użytkownika w trakcie korzystania z Treści cyfrowych lub Usługi cyfrowej dostarczonych przez Usługodawcę, z wyjątkiem treści, które:
 1. są użyteczne wyłącznie w związku z Treścią cyfrową lub Usługą cyfrową, które stanowiły przedmiot Umowy;
 2. dotyczą wyłącznie aktywności Użytkownika w trakcie korzystania z Treści cyfrowych lub Usługi cyfrowej dostarczonych przez Usługodawcę;
 3. zostały połączone przez Usługodawcę z innymi danymi i nie mogą zostać z nich wydzielone lub mogą zostać wydzielone jedynie przy nakładzie niewspółmiernych wysiłków;
 4. zostały wytworzone przez Użytkownika wspólnie z innymi konsumentami, którzy nadal mogą z nich korzystać.
 1. Z wyjątkiem przypadków, o których mowa w ppkt. 11 lit. a-c, Usługodawca na żądanie Użytkownika udostępnia mu treści inne niż dane osobowe, które zostały dostarczone lub wytworzone przez Użytkownika w trakcie korzystania z Treści cyfrowych lub Usługi cyfrowej dostarczonych przez Usługodawcę.
 2. Użytkownik ma prawo odzyskać Treści cyfrowe od Usługodawcy nieodpłatnie, bez przeszkód ze strony Usługodawcy, w rozsądnym terminie i powszechnie używanym formacie przeznaczonym do odczytu maszynowego.
 3. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, w przypadku odstąpienia od Umowy Usługodawca może uniemożliwić Użytkownikowi dalsze korzystanie z Treści cyfrowych lub Usługi cyfrowej, w szczególności przez uniemożliwienie Użytkownikowi dostępu do Treści cyfrowych lub Usługi cyfrowej lub zablokowanie Konta Użytkownika. Uprawnienie to nie ma wpływu na uprawnienia Użytkownika, o których mowa powyżej.
 4. Użytkownik posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 1. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą;
 2. może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

V. USŁUGI

 1. Usługi udostępniane przez Usługodawcę w Serwisie mogą różnić się od Usług i funkcjonalności dostarczanych w ramach Aplikacji, Wtyczki, czy innego udostępnianego przez Usługodawcę oprogramowania lub infrastruktury.
 2. Dodatkowe Usługi udostępniane w Picodi mogą być regulowane również odrębnymi regulaminami.
 3. Z zastrzeżeniem ppkt. 4, standardowy zakres Usług świadczonych za pośrednictwem Picodi obejmuje:
 1. Udostępnianie informacji oraz innych treści, w tym informacji o promocjach u podmiotów trzecich,
 2. udostępnienie Kodu rabatowego,
 3. umożliwienie zamieszczania i prezentowania opinii,
 4. udostępnianie interaktywnego formularza umożliwiającego kontakt z Usługodawcą,
 5. prowadzenie Konta,
 6. przesyłanie Newslettera,
 7. wyświetlanie Użytkownikom powiadomień, w tym powiadomień push.
 1. Dodatkowo Usługodawca w wybranych krajach może udostępniać inne Usługi i funkcjonalności, jak również udostępniać je w ramach Aplikacji, Wtyczkach, innego oprogramowania czy infrastruktury. Informacja o dostępnych Usługach, funkcjonalnościach czy konkretnych udostępnianych na danych rynkach (krajach) produktach, będzie wskazana każdorazowo w Serwisie.
 2. Zakres poszczególnych Usług i funkcjonalności będzie każdorazowo wskazana w Picodi.
 3. Usługodawca w Picodi może prezentować wybrane przez sobie informacje i treści, w tym informacje o aktualnie obowiązujących promocjach u podmiotów trzecich prowadzących sprzedaż produktów lub usług, oferujących w określonym czasie zniżki na oferowane przez siebie produkty lub usługi.
 4. Usługodawca w sposób wskazany w ppkt. powyżej może udostępniać również Użytkownikom Kody rabatowe, umożliwiające obniżenie ceny produktów lub usług oferowanych przez podmioty trzecie, a także umożliwiać wyświetlenie i skopiowanie Kodu rabatowego.
 5. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu informacji o promocjach oraz Kodach rabatowych zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu, zamknięcia Aplikacji, Wtyczki lub innego oprogramowania czy podobnej infrastruktury – w sposób dla niej właściwy.
 6. Użytkownik może mieć udostępnioną możliwość zamieszczania i prezentowania w Picodi indywidualnych i subiektywnych opinii odnoszących się m.in. do Usług Picodi czy prezentowanych w Picodi informacji. Umowa o świadczenie Usługi zamieszczania i prezentowania opinii zawierana jest na czas określony i ulega rozwiązaniu w chwili jej usunięcia z Picodi.
 7. Użytkownik dodając opinię oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe. Poprzez zamieszczenie takiej wypowiedzi Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z niej oraz jej publikowanie przez Usługodawcę w Picodi oraz innych kanałach Usługodawcy, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).
 8. Treść opinii powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami. Usługodawca nie dokonuje weryfikacji dodawanych przez Użytkowników wypowiedzi (opinii, komentarzy czy jakichkolwiek innych wypowiedzi), w szczególności nie weryfikuje ich pod kątem tego czy pochodzą one od osób, które nabyły oraz korzystały z Usług/funkcjonalności/Treści cyfrowych/Usług cyfrowych czy innych usług. W Picodi mogą być również prezentowane opinie/inne wypowiedzi zamieszczone na zewnętrznych platformach np. Google lub z nich pochodzące. Usługodawca nie zbiera samodzielnie tych opinii ani nimi nie zarządza, podmiotem odpowiedzialnym za te opinie jest każdorazowo platforma zewnętrzna, na której zostały dodane.
 9. Użytkownik ma możliwość wysyłania za pomocą odpowiedniego formularza kontaktowego wiadomości do Usługodawcy. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom kontakt z Usługodawcą jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą udzielenia odpowiedzi przez Usługodawcę. Jeśli inaczej nie wskazano bezpośrednio w Picodi, formularze dostępne w Picodi nie stanowią środków komunikacji online w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt. 3a Ustawy o prawach konsumenta.
 10. Usługa prowadzenia Konta dostępna jest po dokonaniu rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego w Picodi.
 11. Użytkownik ma możliwość rejestracji (utworzenia) Konta, a Użytkownik posiadający Konto również zalogowania się do Konta w Picodi z wykorzystaniem konta takiego Użytkownika w portalu Facebook.com oraz kontem Google (Google.com).
 12. Użytkownik, który rejestruje oraz loguje się przez konto, które posiada na portalu społecznościowym Facebook.com lub konto Google (Google.com) upublicznia w Picodi swoje imię i nazwisko wraz ze zdjęciem pobranym z Facebook lub Google. Dane te mogą być zapisywane w Serwisie.
 13. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Picodi zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika żądania usunięcia Konta lub samodzielnego usunięcie Konta (jeśli Usługodawca udostępnia taką możliwość w danym produkcie).
 14. W przypadku gdy w danym kraju Usługodawca umożliwia rejestracje i prowadzenie Konta w różnych udostępnianych przez siebie produktach (Serwis, Aplikacja, Wtyczka, inne oprogramowanie czy infrastruktura), o ile inaczej nie wskazano w tym produkcie, Użytkownik może być zarejestrowany tylko jeden raz w Picodi co oznacza, że ten sam Użytkownik może posiadać wyłącznie jedno Konto, przy czym o ile nie wskazano wyraźnie inaczej Kontem w jednym produkcie może zalogować się w innym produkcie Picodi – jest to to samo, wspólne Konto dla wszystkich produktów Picodi.
 15. Użytkownik nie może udostępniać swojego Konta osobom trzecim.
 16. Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku, zamieszczonego w ramach Konta.
 17. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Usługodawcę swojego wizerunku umieszczonego przez niego w Koncie i jego publiczne udostępnianie w celu i dostarczania funkcjonalności Konta oraz Picodi. 
 18. Uczestnik powyższej zgody udziela nieodpłatnie.
 19. Uczestnik w celu korzystania z Konta może zostać poproszony o dodatkową aktywacje swojego Konta z wykorzystaniem wskazanej przez niego poczty e-mail.
 20. Konto zawiera dane Uczestnika podane przez niego podczas rejestracji. W przypadku jakichkolwiek zmian danych umieszczonych w Koncie, Uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego ich zaktualizowania, wykorzystując do tego narzędzia dostępne w Koncie lub w przypadku danych, których aktualizacja nie jest możliwa samodzielnie przez Użytkownika – skontaktowania się z Usługodawcą. 
 21. Użytkownik ma możliwość otrzymywania od Usługodawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez niego adres poczty elektronicznej (usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w Picodi. Użytkownik w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach usługi Newsletter.
 22. Usługodawca może również w Picodi wyświetlać Użytkownikom powiadomienia, w tym powiadomienia push. Powiadomienia push są wyświetlane wyłącznie Użytkownikom, którzy wyrazili na to zgodę akceptując właściwy monit w Picodi lub wybierając odpowiednie opcje w ustawieniach swojego urządzenia lub przeglądarki.
 23. W przypadku gdy którakolwiek z Usług lub funkcjonalności udostępnianych w ramach Picodi mogłaby zostać uznana za Usługę cyfrową lub Treść cyfrową, w rozumieniu wskazanym w niniejszym Regulaminie, do Usługi czy funkcjonalności takiej zastosowanie będą miały wszystkie zapisy niniejszego Regulaminu oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa odnoszące się do Treści cyfrowych i Usług cyfrowych. 
 24. W pozostałym zakresie do Treści cyfrowych i Usług cyfrowych, w granicach powszechnie obowiązującego prawa znajdują zastosowanie wszystkie zapisy niniejszego Regulaminu dotyczące Usług – chyba że wyraźnie wskazano inaczej, w szczególności przewidując odrębne zapisy dla Treści i Usług cyfrowych.
 25. W przypadku gdy Usługodawca umożliwia uzyskanie przez Użytkownika dostępu do Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej (dostarczenie), informacja o sposobach oraz terminach ich dostarczenia Użytkownikowi zostaną wskazane w Picodi.
 26. W przypadku braku dostarczenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej Użytkownik może skorzystać z uprawnień przysługujących mu zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, a w szczególności w zależności od przypadku może wezwać Usługodawcę do ich dostarczenia albo bez takiego wezwania odstąpić od Umowy w przypadku zaistnienia przesłanek określonych tymi przepisami. 
 27. O ile Usługodawca i Użytkownik nie postanowią inaczej, Usługodawca dostarcza Treść cyfrową lub Usługę cyfrową w wersji dostępnej na dzień zawarcia Umowy – zgodnie ze wskazaniami Usługodawcy. 
 28. Z zachowaniem praw przysługujących Użytkownikowi na gruncie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, Usługodawca może dokonać zmiany Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, która nie jest niezbędna do zachowania jej zgodności z Umową z uzasadnionych przyczyn, przez które rozumie się: 
 1. Zmiany przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub ich interpretacji/wykładni wpływających na Treść cyfrową lub Usługę cyfrową czy też prawa i obowiązki Użytkownika lub Usługodawcy;
 2. Wydanie decyzji, orzeczenia lub innego podobnego aktu przez sądy, organy lub innego typu instytucje mające wpływ na Treść cyfrową lub Usługę cyfrową czy też prawa i obowiązki Użytkownika lub Usługodawcy jak również nałożenie określonych obowiązków przez takie sądy, urzędy czy innego typu instytucje;
 3. Zaistnienia konieczności zmian w Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej uzasadnionych względami organizacyjnymi, technologicznymi lub technicznymi, w tym w przypadku zmiany wymogów technicznych niezbędnych do korzystania z takiej Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej oraz zmiany w zakresie prowadzonej przez Usługodawcę działalności, jak również uzasadnionych względami bezpieczeństwa; 
 4. Konieczność usprawnienia Treści cyfrowej czy Usługi cyfrowej, wyeliminowaniu innych niesprawności, zapobieganie nadużyciom.
 1. Wprowadzenie zmian, o których mowa, w ppkt. 31 powyżej nie dotyczy Treści cyfrowych i Usług cyfrowych dostarczanych jednorazowo.
 2. Zmiany, o których mowa powyżej, nie będą wiązały się dla Użytkownika z żadnymi kosztami. 
 3. Usługodawca poinformuje Użytkownika zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta o dokonywanej zmianie oraz ewentualnych uprawnieniach z nią związanych. 
 4. W celu prawidłowego korzystania z Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych, Użytkownik powinien dokonywać aktualizacji, dostarczanych przez Usługodawcę (w przypadku gdy zostaną one dostarczone) oraz zgodnie z jego wytycznymi. 
 5. Użytkownik proszony jest o współdziałanie z Usługodawcą w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy, z zachowaniem jego praw i obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. W szczególności Użytkownik powinien współpracować z Usługodawcą w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego Użytkownika.

VI. REKLAMACJE

 1. Każdy Użytkownik może zgłaszać Usługodawcy reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Picodi, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania czy niezgodności z Umową.
 2. Usługodawca ponosi względem Użytkowników odpowiedzialność za brak zgodności z Umową dostarczanej Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej. 
 3. W razie braku zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową Użytkownikowi przysługują uprawnienia określone w Ustawie o prawach konsumenta, w tym żądania doprowadzenia do ich zgodności z Umową.
 4. Koszt doprowadzenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z Umową ponosi Usługodawca. 
 5. Reklamacje zgodnie z niniejszym punktem Użytkownik może składać w wybranej przez siebie formie, a w szczególności może kierować ją na adres Usługodawcy: Picodi.com S.A. ul. Przemysłowa 12, 31-701 Kraków lub na adres poczty elektronicznej (e-mail): cashback@picodi.com. 
 6. W reklamacji Użytkownik proszony jest o podanie w szczególności oznaczenia osoby zgłaszającej reklamację (imię i nazwisko bądź nazwę firmy, adres zamieszkania lub siedziby, adres e-mail) oraz opisu zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 7. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie w niezbędnym zakresie.
 8. Usługodawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamacji ustosunkuje się do niej.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zasady ochrony danych osobowych określa Polityka Prywatności.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Usługodawca nie jest organizatorem, współorganizatorem czy wykonawcą akcji promocyjnych, rabatowych i innych organizowanych przez podmioty trzecie.
 3. Za funkcjonowanie, ich zasady oraz korzystanie z poszczególnych akcji promocyjnych, rabatowych i innych odpowiedzialność ponoszą organizujące je osoby trzecie.
 4. Usługodawca prezentuje w Picodi informacje o akcjach promocyjnych, rabatowych i innych, przygotowane i dostarczone przez organizujące je i odpowiadające za nie podmioty trzecie.
 5. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
 6. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 7. W przypadku, gdy regulacje bezwzględnie obowiązującego prawa kraju zwykłego pobytu Użytkownika lub inne przepisy właściwe dla Użytkownika przewidują dla niego względniejsze (korzystniejsze) warunki niż przepisy prawa polskiego oraz zapisy niniejszego Regulaminu, zastosowanie znajdą te przepisy dla Użytkownika względniejsze (korzystniejsze).
 8. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, zostaje poddane właściwym sądom polskim.
 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 10. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie - Usługodawca może wprowadzać zmiany Regulaminu w procedurze, o której mowa poniżej oraz w następujących przypadkach: zmiany przepisów prawa mające bezpośredni lub pośredni wpływ na treść Regulaminu, nałożenie określonych obowiązków przez organy państwa, usprawnienie działania Picodi i obsługi Użytkowników, poprawa ochrony prywatności Użytkowników, zapobieganie nadużyciom, względy bezpieczeństwa, zmiany w zakresie świadczonych Usług/funkcjonalności/Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych czy innych usług, w tym wprowadzanie nowych, zmiany redakcyjne.
 11. O wszelkich zmianach każdy Użytkownik zostanie poinformowany poprzez informacje udostępniane w szczególności za pośrednictwem Serwisu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia.
 12. W razie, gdy Użytkownik posiadający Konto, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu, przesyłając stosowną informację na adres e-mail Usługodawcy. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem Umowy.

Załącznik do regulaminu: Regulamin Cashback