Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO picodi.com

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego picodi.com (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”) przez Picodi.com S.A. z siedzibą w Krakowie zwaną dalej Usługodawcą.

 2. Kontakt z Usługodawcą odbywa się przez formularz kontaktowy dostępny pod adresem https://www.picodi.com/pl/kontakt .

 3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w witrynie internetowej picodi.com, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

 4. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów, i innych zamieszczonych przez Usługodawcę treści należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

 5. Zabronione jest kopiowanie, powielanie, modyfikowanie, zwielokrotnianie czy rozpowszechnianie jakiejkolwiek części Serwisu, Usługi lub jej elementów bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy, poza przypadkami wyraźnie dozwolonymi przez przepisy obowiązującego prawa i Regulaminu. Usługodawca może podjąć kroki, w tym na drodze postępowania sądowego, w celu ochrony interesów swoich i Użytkowników.

 6. Usługodawca może zamieszczać na stronie internetowej Serwisu treści reklamowe dotyczące oferowanych Usług, jak i towarów i Usług podmiotów trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet. Korzystanie z takich ofert lub usług nie jest elementem Serwisu, a ich zasady określają odpowiednie podmioty trzecie.

 7. Zasady świadczenia w ramach Serwisu innych Usług mogą określać dodatkowe regulaminy.

 8. Usługodawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.

§2 DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

Usługodawca – Picodi.com S.A. z siedzibą w Krakowie (31-701), Przemysłowa 12, NIP: 6762464586, REGON: 122849330, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000551741, wysokość kapitału zakładowego 121 044,00 zł (wpłacony w całości);

Serwis Internetowy/Serwis - serwis internetowy dostępny w domenie picodi.com, którego właścicielem i administratorem jest Usługodawca, w ramach którego Użytkownicy mogą korzystać z Usług oferowanych przez Usługodawcę;

Użytkownik – osoba fizyczna dokonująca czynności w sposób niezwiązany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, która może przeglądać informacje zamieszczone w Serwisie zgodnie z ich przeznaczeniem, jak też korzystać z innych Usług;

Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Kod rabatowy – ciąg cyfr, liter lub innych znaków, uprawniający do wzięcia udziału w akcjach promocyjnych, rabatowych lub innych organizowanych przez podmioty trzecie i na zasadach przez nie określonych;

Wtyczka Picodi/Wtyczka - oprogramowanie stworzone przez Usługodawcę i udostępniane Użytkownikowi za pośrednictwem przeglądarki internetowej Google Chrome lub Mozilla Firefox, przeznaczone do instalacji przez Użytkownika;

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi część Serwisu, za pomocą której może on dokonywać określonych działań w ramach Serwisu;

Regulamin – niniejszy dokument.

§3 ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Korzystanie z Serwisu może odbywać się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.

 2. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu:

  • urządzenie z dostępem do Internetu,

  • dostęp do poczty elektronicznej,

  • najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą JavaScript oraz plików Cookies,

  • program do odczytu i zapisywania plików formatu PDF.

 3. Zabronione jest korzystanie przez Użytkownika z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy, a w szczególności dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.

§4 PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

 1. Użytkownik jest zobowiązany do:

  1. korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami, a także postanowieniami Regulaminu, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich,

  2. wprowadzania w Serwisie danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz informowania niezwłocznie o jakichkolwiek zmianach dotyczących przekazanych Usługodawcy danych.

  3. niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie Serwisu,

  4. niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 2. Użytkownik nie może prowadzić działań zmierzających do obciążania skrzynek odbiorczych innych Użytkowników czy Usługodawcy, a w szczególności nie jest dopuszczalne wysyłanie wiadomości reklamowych.

 3. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Usługodawcę swojego wizerunku umieszczonego przez niego w Koncie i rozpowszechnianie w sieci Internet, w celu świadczenia Usług przez Usługodawcę i dostarczania funkcjonalności Serwisu.

 4. Użytkownik powyższej zgody udziela nieodpłatnie.

 5. Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia Usług zawartej z Usługodawcą w terminie 14 dni bez podawania przyczyny.

 6. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 7. Termin na odstąpienie od umowy liczony jest od dnia jej zawarcia.

 8. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy określa załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, przy czym Użytkownik nie jest zobowiązany do posługiwania się wzorem.

 9. Użytkownik posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń :

   1. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą.

   2. może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

  Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

  §5 USŁUGI

  1. Zakres Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu obejmuje:

   1. informację o promocjach u podmiotów trzecich,

   2. udostępnienie Kodu rabatowego,

   3. prowadzenie Konta,

   4. przesyłanie Newslettera,

   5. umożliwienie zamieszczania opinii,

   6. udostępnianie interaktywnego formularza umożliwiającego kontakt z Usługodawcą,

   7. udostępnienie Wtyczki Picodi.

  2. Usługodawca na stronach internetowych Serwisu prezentuje informację o aktualnie obowiązujących promocjach u podmiotów trzecich prowadzących sprzedaż produktów lub usług, oferujących w określonym czasie zniżki na oferowane przez siebie produkty lub usługi.

  3. Usługodawca na stronach internetowych Serwisu udostępnia Użytkownikom Kody rabatowe, umożliwiające obniżenie ceny produktów lub usług oferowanych przez podmioty trzecie, a także umożliwia wyświetlenie i skopiowanie Kodu rabatowego.

  4. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu informacji o promocjach oraz Kodu rabatowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.

  5. Usługa prowadzenia Konta w Serwisie Internetowym dostępna jest po dokonaniu rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego w Serwisie.

  6. W ramach Serwisu Użytkownik może zalogować się do Konta za pośrednictwem aktywnego konta na portalu społecznościowym Facebook lub w serwisie Google+.

  7. Użytkownik, który loguje się przez konto na portalu społecznościowym Facebook lub Google+ upublicznia w Serwisie swoje imię i nazwisko wraz ze zdjęciem pobranym z Facebook lub Google+. Te dane pozostają jednak wyłącznie na portalu Facebook lub Google+, nie są zapisywane w Serwisie.

  8. Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika żądania usunięcia Konta.

  9. Użytkownik ma możliwość otrzymywania od Usługodawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez niego adres poczty elektronicznej (usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole na stronach internetowych Serwisu. Użytkownik w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach usługi Newsletter.

  10. Użytkownik ma możliwość wysyłania za pomocą formularza kontaktowego wiadomości do Usługodawcy. Umowa o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom kontakt z Usługodawcą jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą udzielenia odpowiedzi przez Usługodawcę.

  11. Użytkownik ma możliwość zamieszczania w Serwisie indywidualnych i subiektywnych opinii odnoszących się m.in. do usług Serwisu czy prezentowanych w Serwisie informacji. Umowa o świadczenie usługi zamieszczania opinii zawierana jest na czas określony i ulega rozwiązaniu z chwilą jej dodania w Serwisie.

  12. Użytkownik dodając opinię oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe.

  13. Treść opinii powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami.

  §6 WTYCZKA PICODI

  1. Usługodawca umożliwia za pomocą Serwisu pobranie Wtyczki Picodi.

  2. Wtyczka Picodi stanowi oprogramowanie, za pomocą którego Użytkownik może uzyskać informacje o promocjach oraz Kodach rabatowych na odwiedzanych stronach internetowych należących do podmiotów trzecich.

  3. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Wtyczki i jej funkcjonalności przez Użytkownika obejmują:

   1. urządzenie z dostępem do Internetu,

   2. dostęp do przeglądarki Google Chrome lub Mozilla Firefox.

  1. W celu zainstalowania Wtyczki Picodi na urządzeniu Użytkownik pobiera oprogramowanie za pośrednictwem stron Serwisu oraz przeglądarki Google Chrome lub Mozilla Firefox, postępując zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie w trakcie instalacji.

  2. Umowa o korzystanie z Wtyczki Picodi jest zawierana w momencie instalacji Wtyczki. Umowa jest zawarta na czas nieokreślony i może być w każdej chwili rozwiązana poprzez usunięcie Wtyczki przez Użytkownika w sposób standardowy dla danej wersji systemu operacyjnego posiadanego na danym urządzeniu.

  3. Z chwilą zawarcia umowy o korzystanie z Wtyczki, Usługodawca udziela Użytkownikowi niewyłącznej, nieodpłatnej, nieprzenaszalnej i nieograniczonej terytorialnie licencji, bez prawa udzielenia sublicencji, na korzystanie z Wtyczki, na następujących polach eksploatacji:

   1. wprowadzenie do pamięci (w tym pamięci RAM) urządzenia,

   2. utrwalenie w pamięci urządzenia oraz wyświetlanie w tym urządzeniu,

   3. tymczasowe zwielokrotnienie w pamięci urządzenia, niezbędne do korzystania z Wtyczki,

   4. przystosowanie Wtyczki niezbędne do korzystania z niej za pośrednictwem urządzenia Użytkownika (konfiguracja sprzętowa i programowa).

  1. Licencja udzielana jest na czas nieoznaczony, nie dłuższy jednak niż okres obowiązywania umowy o korzystanie z Wtyczki.

  2. Naruszenie przez Użytkownika warunków licencji uprawnia Usługodawcę do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

  §7 REKLAMACJE

  1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania.

  2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres: Picodi.com S.A. ul. Przemysłowa 12, 31-701 Kraków, bądź poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail: support@picodi.com.

  3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię i nazwisko bądź nazwę firmy, adres zamieszkania lub siedziby, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

  4. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Użytkownika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Użytkownika.

  §8 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  Zasady ochrony danych osobowych określa Polityka Prywatności.

  §9 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

  1. Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

  2. Usługodawca nie jest organizatorem, współorganizatorem czy wykonawcą akcji promocyjnych, rabatowych i innych organizowanych przez podmioty trzecie.

  3. Za funkcjonowanie oraz korzystanie z poszczególnych akcji promocyjnych, rabatowych i innych wyłączną odpowiedzialność ponoszą organizujące je osoby trzecie.

  4. Usługodawca prezentuje na stronach Serwisu informacje o akcjach promocyjnych, rabatowych i innych przygotowane i dostarczone przez podmioty trzecie, a za ich treść odpowiedzialność ponoszą te podmioty.

  §10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Regulamin jest dostępny w języku polskim.

  2. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

  3. W przypadku, gdy regulacje bezwzględnie obowiązującego prawa kraju zwykłego pobytu Użytkownika przewidują dla konsumenta korzystniejsze warunki niż przepisy prawa polskiego oraz zapisy niniejszego Regulaminu, zastosowanie znajdą przepisy prawa kraju zwykłego pobytu Użytkownika.

  4. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, zostaje poddane właściwym sądom polskim.

  5. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Użytkownik zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Użytkownicy posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Użytkownik posiadający Konto, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu, przesyłając stosowną informację na adres e-mail Usługodawcy. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem Umowy.

  PLIKI

  1. Formularz reklamacji usług
  2. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy świadczenia usług
  3. Formularz odstąpienia od umowy świadczenia usług