Za polecajki zgarnij prezent na Mikołajki! Akcja zakończona 12.12.2023.

Ho! Ho! Ho! Polecaj Picodi swoim znajomym i wygrywaj! Do zdobycia nawet 1200 zł!

Za polecajki zgarnij prezent na Mikołajki!

Jak zdobywać punkty?

 1. Dołącz do akcji klikając Podejmuję wyzwanie.
 2. Przekierujemy Cię na stronę z indywidualnym linkiem polecającym. Skopiuj go.
 3. Wyślij ten link znajomym za pomocą komunikatora, e-maila lub udostępnij go w mediach społecznościowych.
 4. Otrzymasz punkty kiedy Twój znajomy:
  - utworzy konto użytkownika na Picodi - 1 pkt,
  - dokona pierwszego zakupu w dowolnym sklepie oferującym cashback mając zweryfikowany numer telefonu na swoim koncie - 100 punktów,
  - dokona pierwszego zakupu w dowolnym sklepie oferującym cashback bez zweryfikowanego numeru telefonu na swoim koncie - 10 punkt,
  - zainstaluje i zaloguje się po raz pierwszy w aplikacji mobilnej Picodi - 10 punktów,
  - zainstaluje i zaloguje się po raz pierwszy we wtyczce przeglądarkowej Picodi - 10 punktów.
Za polecajki zgarnij prezent na Mikołajki!

Dodatkowo za każdą osobę, która zarejestruje się używając Twojego linku i dokona potwierdzonych zakupów na łączną kwotę minimum 50 zł, otrzymasz 10 zł.

Regulamin akcji specjalnej

REGULAMIN AKCJI SPECJALNEJ “Za polecajki zgarnij prezent na Mikołajki!”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania oraz warunki i zasady uczestnictwa w akcji specjalnej o charakterze lojalnościowym i promocyjnym, o nazwie: “Za polecajki zgarnij prezent na Mikołajki!” (dalej jako ,,Akcja” lub ,,Akcja specjalna”).
 2. Akcja specjalna jest organizowana przez Picodi.com S.A. z siedzibą w Krakowie (31-701), ul. Przemysłowa 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000551741, wysokość kapitału zakładowego 157 089,00 zł (wpłacony w całości), NIP: 6762464586, REGON: 122849330, e-mail: cashback@picodi.com (dalej jako: ,,Organizator”).
 3. Akcja specjalna jest organizowana w ramach oraz w związku z prowadzonymi przez Organizatora Programem Cashback oraz prowadzonym w jego ramach Programem Poleceń i adresowana do osób będących ich Uczestnikami na zasadach określonych w regulaminie tego Programu (Regulamin Programu Cashback). Akcja jest adresowana wyłącznie do Uczestników zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Akcja specjalna jest czasową akcją, zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu.
 5. Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
  1. Regulamin – niniejszy dokument;
  2. Program Cashback – prowadzony przez Organizatora w Picodi program o charakterze promocyjnym, adresowany do użytkowników Picodi;
  3. Picodi – łączne określenie infrastruktury dostarczanej przez Organizatora, w ramach której udostępniany jest Program Cashback, w zależności od rynku może to być w szczególności serwis internetowy, aplikacja mobilna, wtyczki lub podobne narzędzia;
  4. Program Poleceń – prowadzony przez Organizatora w ramach Programu Cashback program poleceń, umożliwiający uzyskanie przez jego uczestników określonych w jego zasadach korzyści;
  5. Regulamin Programu Cashback - regulamin określający zasady uczestnictwa w Programie Cashback oraz Programie Poleceń, udostępniany przez Organizatora;
  6. Uczestnik – Uczestnik Akcji specjalnej;
  7. Link/Link referencyjny – udostępniany w ramach Programu Poleceń dedykowany link służący do dokonywania poleceń w ramach Programu Poleceń i. Link referencyjny jest indywidualny i przypisany do danego Uczestnika. W przypadku Uczestników Akcji specjalnej Link referencyjny będzie służył ich udziałowi w Akcji zgodnie z zapisami Regulaminu, w tym w szczególności identyfikacji takiego Uczestnika na potrzeby udziału w Akcji specjalnej.
 6. Inne niż wskazane w ppkt. 5 pojęcia mogą być definiowane również bezpośrednio w treści niniejszego Regulaminu. Dodatkowo, pozostałe pojęcia zapisane dużą literą mają znaczenia nadane im w regulaminie Programu Cashback.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają: Regulamin Programu Cashback oraz Regulamin świadczenia Usług w Picodi – udostępnianie przez Organizatora oraz przepisy obowiązującego prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy wskazanymi w zdaniu poprzednim regulacjami a niniejszym Regulaminem, pierwszeństwo ma niniejszy Regulamin.
 8. W ramach Akcji specjalnej Uczestnicy otrzymują specjalne punkty (dalej jako: ,,Punkty” lub ,,Punkty specjalne”), uczestnicząc w Akcji na zasadach rywalizacyjnych. Uczestnicy, którzy w ramach Akcji zdobędą największą liczbę Punktów specjalnych zostaną nagrodzeni przez Organizatora, zgodnie z dalszymi zapisami niniejszego Regulaminu.

II. CZAS I MIEJSCE AKCJI SPECJALNEJ

 1. Z zastrzeżeniem ppkt. 2 poniżej Akcja specjalna trwa od dnia: 28.11.2023 roku (od godziny 00:01 w tym dniu) do dnia 12.12.2023 roku (do godziny 23:59 w tym dniu) – co oznacza, że w tym czasie Uczestnicy Akcji mogą zbierać Punkty w ramach Akcji, z zastrzeżeniem jednak dalszych zapisów niniejszego Regulaminu.
 2. Organizator może przedłużyć okres trwania Akcji specjalnej, o czym poinformuje Uczestników za pośrednictwem komunikatów w Picodi.
 3. Akcja specjalna odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

III. ZASADY UCZESTNICTWA W AKCJI SPECJALNEJ

 1. Przystąpienie do Akcji specjalnej jest dobrowolne.
 2. W Akcji specjalnej biorą udział osoby które łącznie:
  1. Posiadają aktywne Konto w Picodi oraz są Uczestnikami Programu Cashback i Programu Poleceń oraz
  2. Przystąpiły do udziału w niniejszej Akcji wybierając dedykowaną funkcjonalność w Picodi – zgodnie z komunikatami wyświetlanymi przez Organizatora w Picodi.
 3. Osobom, które spełniły ww. warunki Organizator udostępnia możliwość uzyskiwania Punktów specjalnych za działania zgodnie z dalszymi zapisami Regulaminu - z wykorzystaniem Linku referencyjnego.
 4. W celu uczestnictwa w Akcji specjalnej Uczestnik udostępnia wybranym przez siebie osobom swój Link referencyjny stanowiący zaproszenie do zarejestrowania Konta w Picodi oraz Programie Cashback.
 5. W przypadku gdy osoba (dalej jako: ,,Klient Polecony”), której Uczestnik udostępnił swój Link referencyjny, przechodząc bezpośredniego z niego dokonana rejestracji w Picodi, Uczestnik Akcji będzie mógł otrzymywać Punkty w ramach Akcji za następujące aktywności tej osoby:
  1. Zrealizowanie pierwszego Zakupu w ramach Programu Cashback przez Poleconego Klienta, który nie dokonał weryfikacji numeru telefonu w Koncie w Picodi;
  2. Prawidłowe zarejestrowanie Konta w Picodi przez Poleconego Klienta, który nie dokonał weryfikacji numeru telefonu w Koncie w Picodi;
  3. Zrealizowanie pierwszego Zakupu w ramach Programu Cashback przez Poleconego Klienta, który dokonał weryfikacji numeru telefonu w Koncie w Picodi (weryfikacja zgodnie z komunikatami prezentowanymi w Picodi);
  4. Prawidłowe zarejestrowanie Konta w Picodi przez Poleconego Klienta, który dokonał weryfikacji numeru telefonu w Koncie w Picodi (weryfikacja zgodnie z komunikatami prezentowanymi w Picodi);
  5. Dokonanie instalacji oraz pierwszego logowania do Wtyczki Picodi przez Poleconego Klienta;
  6. Dokonanie instalacji oraz pierwszego logowania do Aplikacji przez Poleconego Klienta;
  7. Inne aktywności uprawniające do otrzymania Punktów specjalnych przez Uczestnika w ramach Akcji specjalnej mogą zostać wskazane przez Organizatora w Picodi.
 6. Liczba Punktów, które otrzyma Uczestnik za każdą z aktywności Poleconego Klienta, o których mowa w ppkt. 5 powyżej zostanie wskazana na dedykowanej podstronie (strona Akcji specjalnej) w ramach strony Serwisu internetowego (picodi.com).
 7. Uczestnik Akcji otrzymuje Punkty za działania Poleconego Klienta, o których mowa w ppkt. 5 powyżej w momencie ich pełnego i prawidłowego wykonania. W przypadku Punktów specjalnych przyznawanych w zamian za dokonanie Zakupu - warunkiem uzyskania Punktów specjalnych jest złożenie i opłacenie zamówienia przez Poleconego Klienta.
 8. Punkty w ramach Akcji specjalnej zostaną naliczone w saldzie uczestniczącym w Rankingu, o którym mowa dalej, w ciągu maksymalnie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia zrealizowania przez Poleconego Klienta aktywności uprawniającej Uczestnika do otrzymania Punktu lub Punktów.
 9. Punkty specjalne uznaje się za przyznane z chwilą ich zaewidencjonowania – zaliczenia na saldzie widocznym w ramach Konta Uczestnika w Picodi jako przyznane, od tego momentu Punkty specjalne zaliczają się na pozycje Uczestnika w Rankingu.
 10. Uczestnikowi przysługuje reklamacja za źle naliczone lub nienaliczone Punkty specjalne, zgodnie z dalszymi zapisami Regulaminu.
 11. Punkty specjalne nie podlegają wymianie na pieniądze. Punkty specjalne nie są pieniądzem elektronicznym.
 12. Punkty specjalne są przyporządkowane do danego Uczestnika przez ich przypisanie do jego Konta. Nie ma możliwości ich przenoszenia pomiędzy Kontami.
 13. Jeżeli nie dojdzie do pełnego wykonania działania, za którą zgodnie z powyższymi zapisami miały zostać przyznane Uczestnikowi – przykładowo w przypadku nadużyć Uczestnika lub błędnego zaksięgowania danej czynności, Punkty specjalne nie zostaną przyznane lub zostaną anulowane.
 14. O ile inaczej nie zastrzeżono w regulaminie danej Promocji Uczestnictwo w Akcji Specjalnej i nabycie w jej ramach Punktów specjalnych nie łączy się z Promocjami organizowanymi w Picodi.
 15. W celu usunięcia wątpliwości Uczestnik otrzymuje Punkty za działania danego Poleconego Klienta, o których mowa w ppkt. 5 – wyłącznie 1 (jeden) raz – przy pierwszej z aktywności takiego Poleconego Klienta.
 16. Polecony Klient nie staje się Uczestnikiem Akcji specjalnej przez sam fakt rejestracji w Picodi i Programie Cashback z wykorzystaniem Linku referencyjnego czy podjęcie innych aktywności w Picodi oraz Programie Cashback. Polecony Klient może jednak sam zostać Uczestnikiem Akcji, spełniając jej warunki, zgodnie z ppkt. 2 i n. powyżej.
 17. Link referencyjny stanowi ten sam Link referencyjny, który udostępniany jest w ramach Programu Poleceń. Uczestnik, który przystąpił do Akcji specjalnej i za daną aktywność Poleconego Klienta otrzymał Punkty specjalne nie otrzymuje już za tą samą aktywność zwykłych Punktów w ramach Programu Poleceń - chyba że wyraźnie wskazano inaczej w Picodi. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie do korzystania i dystrybuowania Linku referencyjnego zastosowanie znajdują regulacje dotyczące Linku referencyjnego wykorzystywanego w ramach Programu Poleceń w Programie Cashback - zgodnie z Regulaminem Programu Cashback.
 18. Punkty w ramach niniejszej Akcji specjalnej w czasie trwania tej akcji ewidencjonowane w ramach salda danego Uczestnika. Informacja o saldzie tych Punktów dostępna jest w Koncie każdego Uczestnika w Picodi.
 19. Organizator w swoim systemie prowadzi na potrzeby Akcji ranking Uczestników Akcji, w którym ewidencjonuje informacje o liczbie Punktów zebranych przez poszczególnych Uczestników Akcji w czasie jej trwania i tym samym wyniki rywalizacji Uczestników o Nagrody (zwany na potrzeby niniejszego Regulaminu ,,Rankingiem” lub ,,Rankingiem Akcji specjalnej”).
 20. Informacja Uczestnikach, którzy zajmują miejsca od 1 (pierwszego) do 10 (dziesiątego) w Rankingu Akcji specjalnej dostępna jest na dedykowanej podstronie (strona Akcji specjalnej) w ramach strony Serwisu internetowego (picodi.com).
 21. Uczestnik Akcji specjalnej może w każdej chwili zrezygnować z uczestnictwa w Akcji specjalnej poprzez kontakt z Organizatorem za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) pod adresem: cashback@picodi.com .
 22. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Programie Cashback jest równoznaczna z rezygnacją z udziału w Akcji.
 23. Uczestnik, który zrezygnował z uczestnictwa w Akcji specjalnej może w każdej chwili przystąpić do Akcji ponownie, przy czym w takim przypadku Punkty są naliczane za działania Poleconych Klientów, którym Link referencyjny został przekazany od momentu ponownego przystąpienia do Akcji. Punkty zdobyte przed dokonaniem rezygnacji z uczestnictwa w Akcji nie zostają przywrócone.
 24. Z ważnych powodów, Organizator może wypowiedzieć Uczestnikowi umowę w zakresie uczestnictwa w Akcji specjalnej z 14-dniowym terminem wypowiedzenia. Za ważne powody, o których mowa w zdaniu poprzednim, uznaje się naruszenie przez Uczestnika postanowień Regulaminu, Regulaminu Programu Cashback lub obowiązujących przepisów prawa w związku z Akcją. Wypowiedzenie przez Organizatora wymaga wskazania przyczyny wypowiedzenia.
 25. Organizator ma prawo do wykluczenia z udziału w Akcji – po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego – Uczestnika, który prowadzi działania, co do których zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że mogą one prowadzić do prób obejścia Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania Akcji.
 26. Uczestnik będący Konsumentem może odstąpić od umowy uczestnictwa w Akcji bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Uczestnik może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi Załącznik do Regulaminu. W przypadku odstąpienia umowa jest uważana jest za niezawartą a strony dokonują wzajemnych zwrotów, co oznacza, że przyznane Punkty zostają anulowane.

IV. NAGRODY

 1. Uczestnicy Akcji specjalnej, którzy w momencie jej zakończenia zgromadzą największą liczbę Punktów specjalnych otrzymają nagrodę (,,Nagroda”) – dalej jako ,,Laureaci” lub pojedynczo ,,Laureat”. Organizator nagrodzi w ten sposób 10 (dziesięć) pierwszych osób w Rankingu z największa liczbą Punktów specjalnych, z zastrzeżeniem jednak dalszych zapisów Regulaminu. W Rankingu uwzględniane są jedynie Punkty specjalne mające status przyznanych w momencie zakończenia Akcji. Zakończenie aktualizacji Rankingu zostanie przez Organizatora przeprowadzone w ciągu 3 (trzech) dni od dnia zakończenia Akcji, o którym mowa w pkt. II Regulaminu.
 2. Nagrody są przyznawane Uczestnikom, którzy zdobyli minimum 10 punktów i zostaną przyznane po pozytywnym zweryfikowaniu wszystkich poleconych nowych użytkowników. Proces weryfikacji ma na celu upewnienie się, że nowi użytkownicy nie są kontami założonymi przez samego Uczestnika w celu zwiększenia liczby jego punktów.
 3. Organizator przewidział w ramach Akcji Nagrody, które stanowią dodatkowy Cashback w ramach Programu Cashback, który zostanie przypisanych do ich Kont w Picodi, w zakładce "Mój cashback" dla pierwszych trzech miejsc i ,,Zadania i nagrody” dla pozostałych.
 4. Nagrody dla pierwszych trzech miejsc zostaną dodane do zakładki "Mój cashback" jako potwierdzony cashback i będą możliwe od razu do wypłaty. Nagrody za pozostałe miejsca zostaną przypisana do aktualnego salda Punktów Cashback Uczestnika w ramach Programu Cashback i możliwe będą do wykorzystania przez Uczestnika, który ją uzyskał dopiero po dokonaniu przez niego łącznych Zakupów na wymaganą kwotę w dowolnym sklepie Partnera Organizatora dostępnym w Picodi, zgodnie z dalszymi zapisami niniejszego Regulaminu.
 5. Bonus Cashback za zajęcie pierwszego miejsca w Rankingu wynosi 1 200 PLN i zostanie dodany do Konta Uczestnika po zakończeniu akcji specjalnej.
 6. Bonus Cashback za zajęcie drugiego miejsca w Rankingu wynosi 800 PLN i zostanie dodany do Konta Uczestnika po zakończeniu akcji specjalnej.
 7. Bonus Cashback za trzecie miejsce w rankingu wynosi 600 PLN i zostanie dodany do Konta Uczestnika po zakończeniu akcji specjalnej.
 8. Bonus Cashback za czwarte miejsce w rankingu wynosi 400 PLN i możliwy będzie do wypłaty po wykonaniu przez Uczestnika, który go uzyskał łącznych Zakupów w dowolnym sklepie Partnera Organizatora na kwotę 1 200 PLN. Zakupy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym muszą zostać zrealizowane nie wcześniej niż w dniu przypisania dodatkowego Cashbacku (Nagrody) na Koncie Uczestnika w Picodi i nie później niż w okresie 3 (trzech) miesięcy od dnia ich przypisania na tym Koncie.
 9. Bonus Cashback za piąte miejsce w rankingu wynosi 300 PLN i możliwy będzie do wypłaty po wykonaniu przez Uczestnika, który go uzyskał łącznych Zakupów w dowolnym sklepie Partnera Organizatora na kwotę 1 000 PLN. Zakupy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym muszą zostać zrealizowane nie wcześniej niż w dniu przypisania dodatkowego Cashbacku (Nagrody) na Koncie Uczestnika w Picodi i nie później niż w okresie 3 (trzech) miesięcy od dnia ich przypisania na tym Koncie.
 10. Bonus Cashback za szóste miejsce w rankingu wynosi 250 PLN i możliwy będzie do wypłaty po wykonaniu przez Uczestnika, który go uzyskał łącznych Zakupów w dowolnym sklepie Partnera Organizatora na kwotę 1 000 PLN. Zakupy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym muszą zostać zrealizowane nie wcześniej niż w dniu przypisania dodatkowego Cashbacku (Nagrody) na Koncie Uczestnika w Picodi i nie później niż w okresie 3 (trzech) miesięcy od dnia ich przypisania na tym Koncie.
 11. Bonus Cashback za siódme miejsce w rankingu wynosi 200 PLN i możliwy będzie do wypłaty po wykonaniu przez Uczestnika, który go uzyskał łącznych Zakupów w dowolnym sklepie Partnera Organizatora na kwotę 1 000 PLN. Zakupy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym muszą zostać zrealizowane nie wcześniej niż w dniu przypisania dodatkowego Cashbacku (Nagrody) na Koncie Uczestnika w Picodi i nie później niż w okresie 3 (trzech) miesięcy od dnia ich przypisania na tym Koncie.
 12. Bonus Cashback za ósme miejsce w rankingu wynosi 150 PLN i możliwy będzie do wypłaty po wykonaniu przez Uczestnika, który go uzyskał łącznych Zakupów w dowolnym sklepie Partnera Organizatora na kwotę 1 000 PLN. Zakupy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym muszą zostać zrealizowane nie wcześniej niż w dniu przypisania dodatkowego Cashbacku (Nagrody) na Koncie Uczestnika w Picodi i nie później niż w okresie 3 (trzech) miesięcy od dnia ich przypisania na tym Koncie.
 13. Bonus Cashback za dziewiąte miejsce w rankingu wynosi 100 PLN i możliwy będzie do wypłaty po wykonaniu przez Uczestnika, który go uzyskał łącznych Zakupów w dowolnym sklepie Partnera Organizatora na kwotę 1 000 PLN. Zakupy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym muszą zostać zrealizowane nie wcześniej niż w dniu przypisania dodatkowego Cashbacku (Nagrody) na Koncie Uczestnika w Picodi i nie później niż w okresie 3 (trzech) miesięcy od dnia ich przypisania na tym Koncie.
 14. Bonus Cashback za dziesiąte miejsce w rankingu wynosi 50 PLN i możliwy będzie do wypłaty po wykonaniu przez Uczestnika, który go uzyskał łącznych Zakupów w dowolnym sklepie Partnera Organizatora na kwotę 1 000 PLN. Zakupy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym muszą zostać zrealizowane nie wcześniej niż w dniu przypisania dodatkowego Cashbacku (Nagrody) na Koncie Uczestnika w Picodi i nie później niż w okresie 3 (trzech) miesięcy od dnia ich przypisania na tym Koncie.
 15. Nagrody, o których mowa w ppkt. 4-13 powyżej zostaną przyznane Uczestnikom w terminie do 50 dni od zakończenia Akcji oraz pod warunkiem spełnienia warunków określonych w ppkt. 4-13 powyżej. W przypadku braku spełnienia warunków, o których mowa w ppkt. 4-13 powyżej w terminach tam określonych dodatkowy Cashback (Nagroda) przepada. W przypadku gdy dwóch lub więcej Uczestników Akcji osiągnie taką samą liczbę Punktów specjalnych w ramach Rankingu – zajmują oni to samo miejsce w Rankingu – w takim przypadku Organizator może nagrodzić więcej niż 10 (dziesięć) osób, a lista nagród przypisanych do danego miejsca w Rankingu, zgodnie z zapisami w ppkt. 4-13 nie ulega zmianie.
 16. Informacja o otrzymaniu prawa do Nagrody zostanie przekazana Laureatowi poprzez komunikat w Koncie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zakończenia Akcji specjalnej.
 17. Organizator wskazuje, że otrzymanie określonej liczby Punktów specjalnych i związane z tym osiągnięcie określonej pozycji w Rankingu i tym samym uzyskanie prawa do Nagrody zależy wyłącznie od aktywności podejmowanych przez samego Uczestnika. Uczestnik biorąc udział w Akcji specjalnej potwierdza, że jest świadomy, iż o uzyskaniu Nagrody nie decyduje przypadek, lecz działanie Uczestnika.
 18. Nagrody nie podlegają wymianie na ich równowartość w pieniądzach, ani na Nagrody innego rodzaju. Laureaci nie mogą przenieść prawa do otrzymania Nagrody na inne osoby.
 19. Uczestnicy nie są uprawnieni do przeniesienia prawa do otrzymania Nagrody na osoby trzecie.
 20. Organizator może zwrócić się do Uczestnika o przekazanie jego danych niezbędnych do przyznania lub rozliczenia Nagrody oraz szczegółów jej odbioru. Uczestnik traci prawo do Nagrody w przypadku nieotrzymania przez Organizatora informacji, o których mowa w zdaniu poprzednim lub nieprzestrzegania warunków Regulaminu. W każdym z wymienionych przypadków Organizator powiadamia Uczestnika o fakcie utraty prawa do Nagrody.
 21. W przypadku utraty przez Uczestnika prawa do Nagrody, przechodzi ona na rzecz Organizatora.

V. REKLAMACJE I POZASĄDOWE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA SPORÓW

 1. Każdemu Uczestnikowi Akcji specjalnej przysługuje prawo wniesienia reklamacji, w szczególności w zakresie niezgodności przeprowadzenia Akcji specjalnej z niniejszym Regulaminem. Reklamacja taka może zostać złożona w formie wybranej przez Uczestnika, w szczególności na piśmie na adres Organizatora: ul. Przemysłowa 12, 31-701 Kraków lub w formie wiadomości e-mail na adres: cashback@picodi.com.
 2. Reklamacja powinna zawierać dokładne dane Uczestnika oraz powód reklamacji.
 3. Organizator ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni.
 4. Uczestnik może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z zasadami określonymi na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. W szczególności Uczestnik może:
  1. uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Uczestnikiem a Organizatorem, korzystając z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);
  2. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

VI. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych (dalej jako: ,,Administrator” lub ,,Administrator danych osobowych”) przetwarzanych w ramach Akcji jest Organizator, tj. spółka pod firmą: Picodi.com S.A. z siedzibą w Krakowie.
 2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: ,,RODO”.
 3. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w następujących celach i zakresie:
  1. uczestnictwa w Akcji specjalnej, w tym w zakresie niezbędnym do jego przeprowadzania zgodnie z niniejszym Regulaminem, wyłonienia zwycięzców, ogłoszenia zwycięzcy oraz przyznania Narody, jak również realizacji przez Administratora obowiązków prawnych nałożonych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności podatkowe/rachunkowe. W tym celu przetwarzane są dane takie jak: imię i nazwisko, e-mail, a w przypadku zwycięzcy dodatkowo dane podane w celu przyznania Nagrody - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz c) RODO;
  2. ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym i innym, w tym organami egzekucyjnymi. Przetwarzane są dane osobowe podane przez Uczestnika oraz inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia lub które wynikają z wymogu prawnego, nakazu sądowego lub innej procedury prawnej - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, gdzie prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora jest ustalenie i dochodzenie tych roszczeń oraz obrona przed roszczeniami;
  3. w celu rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków oraz odpowiedzi na pytania, przetwarzane są dane podane w reklamacjach skargach i wnioskach, jak również w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w innej formie, jak również dane dotyczące przypadków będące przyczyną reklamacji, skargi czy wniosku oraz dane zawarte w dokumentach dołączonych do reklamacji, skarg i wniosków – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) – realizacja umowy oraz f) RODO - tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, gdzie prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora jest konieczność zagwarantowania ciągłego, bezpiecznego i niezakłóconego prowadzenia przedsiębiorstwa.
 4. Administrator danych osobowych przetwarza następujące kategorie odnośnych danych osobowych:
  1. dane kontaktowe Uczestnika – m.in. imię, nazwisko, adres;
  2. dane dotyczące reklamacji, skarg i wniosków.
 5. Podanie przez Uczestnika wymaganych danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek stanowi warunek udziału w Akcji.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do uczestnictwa w Akcji, w tym wyłonienia zwycięzcy oraz przyznania Nagrody.
 7. Dane osobowe będą usunięte w następujących w przypadku, gdy Uczestnik, którego dane dotyczą zwróci się o ich usunięcie lub wycofa udzieloną zgodę.
 8. Niektóre dane w zakresie w szczególności: adres e-mail, imię i nazwisko, mogą być przechowywane przez przedawnienia wynikający z przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub okres wymagany odrębnymi przepisami (jak przykładowo rachunkowymi) – dane przetwarzane dla celów dowodowych, rozpatrywania reklamacji, skarg, roszczeń oraz w celach księgowych.
 9. Administrator przekazuje dane osobowe w szczególności następującym kategoriom podmiotów: organy państwowe takie jak Urzędy Skarbowe, prokuratura, Policja, Prezes UODO – o ile się do o to zwrócą do Administratora; biura księgowe, partnerzy, w tym personel Administratora, którym Administrator powierza dane osobowe w szczególności w celu realizacji Akcji oraz jej rozliczeń; dostawcom usług, z których korzysta Administrator, np. w celu komunikacji drogą elektroniczną. Szczegółowa lista dostawców jest na bieżąco uaktualniana przez Administratora, a do danych podmiotów, którym powierzane są dane w celu określonych powyżej Uczestnik może uzyskać dostęp poprzez kontakt z Administratorem.
 10. Ww. dostawcy mają siedzibę głównie w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Administrator danych osobowych może zlecić określone działania uznanym podwykonawcom działającym poza terytorium EOG. Dane osobowe przekazywane poza terytorium EOG będą zabezpieczone o odpowiednie zabezpieczenia prawne tak, aby otrzymujący je dostawcy dawali gwarancję wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub wiążących reguł korporacyjnych odpowiednio zatwierdzonych przez organ nadzorczy w rozumieniu RODO. Sposób zabezpieczenia danych jest zgodny z zasadami określonymi w Rozdziale V RODO. Uczestnik może zwrócić się do Administratora o przekazanie dodatkowych informacji na temat zastosowanych zabezpieczeń w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informacje o miejscu ich ujawnienia. Dodatkowo o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG Administrator poinformuje osoby, których dane dotyczą na etapie zbierania danych osobowych. W niektórych przypadkach przekazanie danych osobowych może być oparte również na stosownych decyzjach lub porozumieniach zawartych z właściwymi organami unijnymi.
 11. Uczestnik Akcji na podstawie przepisów RODO ma prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, żądania sprostowania swoich danych osobowych, żądania usunięcia swoich danych osobowych (tzw. “prawo do bycia zapomnianym”), żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, żądania przenoszenia danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin Akcji jest nieprzerwanie, nieodpłatnie udostępniony przez Organizatora w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 2. Publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Uczestników przez osoby nieuprawnione, dlatego Uczestnicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, a w szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
 3. Informacje dotyczące Akcji specjalnej będą przekazywane Uczestnikom za pomocą komunikatów w Picodi lub przesyłane w formie wiadomości e-mail na adres e-mail podany przez Uczestnika w Koncie.
 4. W sytuacji zmiany Regulaminu, o wszelkich zmianach Regulaminu Uczestnik zostanie poinformowany poprzez informacje w Picodi zawierającą zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 (czternaście) dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Uczestnik nie akceptuje nowej treści Regulaminu, obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Organizatora w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Organizatora o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem umowy ze skutkiem na dzień wejścia w życie zmian Regulaminu.