Picodi: Všechny slevy a cashback na jednom místě!Cashback, slevové kupóny a kódy od nejoblíbenějších obchodů a značek v České republice.

Podmínky používání - Cashback

DODATEK K PODMÍNKÁM SLUŽBY PICODI

PODMÍNKY SLUŽBY PROGRAMU CASHBACK

I.  OBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Tyto podmínky služby obsahují pravidla a podmínky účasti v programu CASHBACK (dále jen "program"/"program Cashback"), který organizuje společnost Picodi.com S.A., se sídlem v Krakově (31-701), Przemysłowa 12, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem pro Krakov-Śródmieście v Krakově, 11. obchodní oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem KRS: 0000551741, výše základního kapitálu: PLN (splaceno v plné výši), NIP: 157 089,00 PLN (zaplaceno v plné výši): (dále jen "Organizátor"), IČO: 6762464586, REGON: 122849330; e-mail: cashback@picodi.com.
 2. Pokud jde o všechny záležitosti, na které se nevztahují Podmínky služby, platí přiměřeně Pravidla a předpisy společnosti Picodi, které jsou k dispozici na Stránkách. V případě, že pro určitou zemi Organizátor zpřístupní další produkty umožňující používání Programu, zejména včetně takových produktů, jako je Aplikace, Zásuvný modul, jiný software nebo infrastruktura, mohou být tyto Podmínky služby dostupné i v těchto místech.
 3. Účast v programu je dobrovolná.
 4. Program je určen pouze pro fyzické osoby nepodnikatele. Program není určen pro podnikatele.
 5. Program umožňuje svým účastníkům získat určitý počet Cashback bodů za objednání produktu nebo služby u partnera uvedeného v Cashback akci (dále jen "nákup"), které lze následně směnit za hotovost podle pravidel stanovených v těchto Podmínkách služby.
 6. Pokud je to v Picodi uvedeno, může Organizátor udělit Cashback body i za jiné aktivity Účastníků než za Nákup, včetně provedení uvedených akcí jak v Picodi, tak u Partnerů nebo jinde. V takovém případě budou podmínky pro získání Bodů uvedeny přímo v Picodi a v rozsahu neuvedeném v Picodi se na získání Bodů za takovou (jinou než Nákupní) činnost vztahují tyto Podmínky služby a pravidla stanovená pro získání Bodů za Nákup.
 7. Veřejná povaha internetu a využívání služeb poskytovaných elektronickými prostředky může znamenat riziko, že neoprávněné osoby získají a změní údaje účastníků; účastníci by proto měli přijmout vhodná technická opatření k minimalizaci výše uvedených rizik, zejména používat antivirový program a software zaměřený na ochranu identity osob používajících internet.

DEFINICE

Výrazy psané velkými písmeny mají význam uvedený v Podmínkách služby Picodi, zatímco níže definované výrazy mají následující význam:

Podmínky služby - tento dokument;

Webová stránka/stránka - webová stránka dostupná na doméně picodi.com, jejímž vlastníkem a správcem je Organizátor, na které má Účastník přístup k programu Cashback;

Picodi - souhrnné označení pro poskytování Webových stránek, Aplikace, Zásuvného modulu a dalšího softwaru nebo infrastruktury ze strany Organizátora; pokud vám Poskytovatel v určité zemi umožňuje účastnit se programu Cashback pomocí takového softwaru - jak je uvedeno na Webových stránkách a v takovém produktu. V případě, že v zemi Účastníka není produkt od Organizátora k dispozici, odkazy na tento produkt se na daného Účastníka nevztahují;

Účastník - plnoletý a plně svéprávný uživatel Picodi, který se účastní programu Cashback podle těchto Podmínek služby;

Spotřebitel - Účastník, který je spotřebitelem ve smyslu příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů;

Body/Cashback Points - body, které účastník obdrží v rámci programu. Body mohou být rovněž označeny měnou Účastníka;

Partner/Partner Organizátora - subjekt nebo osoba uvedená v Picodi, která je podnikem nezávislým na Organizátorovi a u níž nákup opravňuje Účastníka k získání Cashback bodů podle pravidel uvedených v tomto dokumentu;

Akce/Propagace Cashback - propagační nebo podobný obsah prezentovaný v Picodi, který informuje o možnosti Účastníka získat Cashback body výměnou za to, že si Účastník zakoupí určité zboží nebo služby přímo u Partnera uvedeného v takové akci;

Doporučovací program/Referrals - propagační kampaň v rámci Cashbacku, při níž může účastník Cashbacku získat za určité akce v rámci programu body navíc.

OBECNÁ PRAVIDLA PRO ÚČAST V PROGRAMU, CASHBACK ÚČET

 1. Účast v programu je pro účastníka bezplatná a je možná za podmínky, že systém ICT, který účastník používá, splňuje následující minimální technické požadavky:
 1. Pokud používáte Program na Stránkách:
 1. Pokud používáte Program v jiných produktech Organizátora, jako je Aplikace, Zásuvný modul nebo jiný typ softwaru či infrastruktury (pokud jsou takové produkty ve vaší zemi dostupné):
 1. Účastníkem programu může být fyzická osoba, která splňuje všechny následující podmínky:
 1. věk nejméně 18 let a plná způsobilost k právním úkonům,
 2. status spotřebitele,
 3. žádné právní ani faktické překážky bránící jejich účasti v programu.
 1. Účastníkem programu nemůže být zaměstnanec nebo spolupracovník pořadatele, stejně jako zaměstnanci nebo spolupracovníci subjektů, které jsou stranou občanskoprávních smluv uzavřených s pořadatelem, nebo zaměstnanci nebo spolupracovníci subjektů závislých na pořadateli, stejně jako osoby blízké výše uvedeným osobám, za které se považují manželé, příbuzní v řadě přímé, potomci, sourozenci, příbuzní do druhého stupně, osoby v osvojitelském poměru nebo jejich manželé.
 2. Pro účast v Programu si musí Účastník zaregistrovat účet u společnosti Picodi a seznámit se s těmito Podmínkami služby.
 3. Tentýž účastník se může Programu účastnit pouze jednou, což znamená, že může mít pouze 1 (jeden) účet Picodi, na který se připisují Cashback body. Není-li v Picodi pro konkrétní zemi, kde Organizátor zpřístupňuje své produkty, uvedeno jinak, může se Účastník, který si zaregistroval účet Cashback pomocí Stránek nebo jiného produktu Picodi, přihlásit ke svému účtu na jiném produktu Picodi pomocí stejných přihlašovacích údajů.
 4. Není-li uvedeno jinak, účastník se připojí k programu, když úspěšně zaregistruje svůj účet u společnosti Picodi.
 5. Každý účastník je zejména povinen:
 1. neposkytovat ani nepřenášet obsah zakázaný zákonem, např. obsah, který propaguje násilí, někoho pomlouvá nebo porušuje jeho osobnostní práva a další práva třetích stran,
 2. používat účet, Picodi a samotný program nebo jejich prvky způsobem, který nenarušuje jejich fungování, zejména pomocí specifického softwaru nebo zařízení,
 3. používat účet, Picodi a samotný program nebo jejich prvky v souladu s platnými zákony, ustanoveními Podmínek služby a obecnými pravidly používání internetu.

IV. ZÍSKÁVÁNÍ CASHBACK BODŮ

 1. V rámci programu Cashback může účastník získat body za nákupy zboží nebo služeb uvedených v akci Cashback u partnerů pořadatele. Pokud je tak uvedeno v Picodi, může Organizátor udělit Cashback body i za jiné činnosti Účastníků než za Nákupy, a to v souladu s článkem I odst. 6 Podmínek služby. V takovém případě mohou být informace o těchto aktivitách uvedeny také v Cashback Akcích nebo jinde v Picodi.
 2. S výhradou výše uvedeného pododdílu 1 a dalších ustanovení těchto Podmínek služby opravňuje účastníka k získání bodů pouze nákup produktů nebo služeb uvedených v aktivních propagačních akcích prezentovaných v Picodi. Doba trvání konkrétní Akce cashback je pokaždé definována v samotné Akci.
 3. Informace o počtu bodů, které může účastník získat za provedení nákupu uvedeného v akci Cashback, jsou uvedeny v popisu každé akce. Informace o počtu bodů může být uvedena zejména jako procento z hodnoty ceny Nákupu nebo jako pevný počet bodů udělených za uskutečnění Nákupu, avšak v souladu s dalšími ustanoveními těchto Podmínek.
 4. Pro získání těchto bodů musí účastník:
 1. se musí přihlásit ke svému účtu Picodi,
 2. vybere aktivní akci Cashback, o kterou má zájem, ze seznamu zobrazeného v Picodi,
 3. přejde přímo na webové stránky partnera prostřednictvím odkazu umístěného v akci Cashback a přesměrování z této akce na webové stránky partnera,
 4. zakoupí přímo u partnera produkt nebo službu uvedenou v akci Cashback.
 1. Pravidla nákupu zboží nebo služeb uvedených v Akci u daného Partnera určuje vždy sám Partner.
 2. Při nákupu od partnera uzavírá účastník smlouvu o takovém nákupu přímo s tímto partnerem. Organizátor není účastníkem takového vztahu, zejména není prodejcem zboží nebo subjektem poskytujícím služby, které si Účastník objednal.
 3. Účastník je povinen se při nákupu seznámit s podmínkami služby Partnera přímo na jeho internetových stránkách, zejména se všeobecnými podmínkami služby, pravidly a předpisy Partnera nebo obdobnými dokumenty.
 4. Není-li partnerem nebo organizátorem stanoveno jinak, je použití programu v rámci určitého Nákupu u Partnera se nesčítá se slevami, akcemi, věrnostními programy nebo podobnými akcemi pořádanými jinými subjekty než Organizátorem, včetně samotného Partnera.
 5. Pro správné připsání bodů by měl účastník splnit také následující technické podmínky, které se týkají nutnosti přiřadit konkrétní nákup účastníka k nákupu v rámci programu provedenému v souladu s Akcí. Účastník by měl pokaždé:
 1. V zařízení používaném v rámci programu mějte povoleny soubory cookie a JavaScript;
 2. Přejděte na webové stránky partnera, kde provedou nákup výhradně prostřednictvím odkazu přesměrovaného na tyto webové stránky - k dispozici v rámci akce Cashback;
 3. nepoužívat mechanismy, programy nebo jinou infrastrukturu, které blokují nebo znemožňují přesměrování Účastníka z Akce Cashback přímo na webové stránky Partnera nebo znemožňují Organizátorovi sledovat přesměrování z odkazu v Akci na webové stránky Partnera;
 4. Použijte zprávy a pokyny zobrazené v aplikaci Picodi.
 1. Nesplnění podmínek uvedených v bodě 9 výše, zejména přerušení přesměrování, například zavřením nebo obnovením webových stránek partnera, přechodem na jiné stránky, použitím softwaru třetích stran nebo infrastruktury přerušující přesměrování, může mít za následek nesprávné nasbírání bodů nebo jeho úplné znemožnění, a to i v případě, že účastník splnil všechny ostatní podmínky pro získání těchto bodů, včetně nákupu.
 2. S výhradou podmínek pro získání bodů uvedených ve výše uvedených ustanoveních obdrží účastník Cashback body, pokud jsou splněny následující podmínky:
 1. Uskutečnění nákupu - znamená správné objednání zboží nebo služeb uvedených v akci Cashback u partnera, když přejdete na webové stránky partnera přímo prostřednictvím odkazu přesměrovaného na tuto stránku. Odkaz přesměrovávající z Akce Cashback na webové stránky Partnera je uveden vždy v rámci Akce;
 2. Platba za nákup - znamená, že na účet partnera je připsána celá platba za produkt nebo službu zakoupenou účastníkem spolu s náklady na dodání nebo jinými náklady souvisejícími s nákupem a v souladu s objednávkou učiněnou u partnera. Pokud Účastník zvolil jiný způsob platby než přímý převod na účet Partnera, zejména včetně platby na dobírku, považuje se za okamžik platby okamžik přijetí informace od Partnera, že Účastník provedl platbu od provozovatele, který přijímá nebo zpracovává platbu za nákup Účastníka;
 3. Nevyužití zákonného nebo smluvního práva účastníka odstoupit od smlouvy nebo jiné případy, kdy k nákupu zboží nebo služeb ve skutečnosti nedojde.
 1. Aby se předešlo jakýmkoli pochybnostem, organizátor uvádí, že pro získání bodů musí účastník řádně splnit všechny podmínky pro jejich získání uvedené v těchto podmínkách služby, zejména podmínky technického charakteru v pododdílu 9 a organizačního charakteru v pododdílu 11.
 2. Body, které účastník obdrží, jsou zaznamenány a viditelné jako zůstatek poté, co se účastník přihlásí ke svému účtu.
 3. Po Nákupu uskutečněném Účastníkem Organizátor potvrdí Partnerovi, že Účastník řádně splnil podmínky pro získání bodů, zejména včetně podmínek uvedených v pododdílu 11, a informuje o tom Účastníka formou přidělení těchto bodů na jeho zůstatek nebo přidělení konkrétního stavu k danému Nákupu nebo změny tohoto stavu v souladu s níže uvedenými ustanoveními. Změny statusů Nákupů se uskutečňují v termínech uvedených v Picodi.
 4. V rámci programu se body udělují samostatně - za každý správně provedený nákup.
 5. Účastník získá body, jakmile nákup, za který mají být body připsány, získá status "Schváleno". Stavy nákupů a bodů jsou viditelné na účtu účastníka.
 6. Nákupy mají následující stavy:
 1. "Čeká se na" - nákup, za který účastníkovi dosud nebyly přiděleny body z důvodu, že účastník nesplnil všechny výše uvedené podmínky pro jejich získání nebo partner dosud nepotvrdil, že účastník splnil všechny organizační podmínky (pododdíl 11) pro získání bodů;
 2. "Schválený" - tento status je Nákupu udělen poté, co Organizátor obdrží od Partnera potvrzení o splnění všech organizačních podmínek (Pododdíl 11) týkajících se výše uvedeného příjmu bodů a poté, co Organizátor ověří splnění ostatních podmínek ze strany Účastníka. Od okamžiku, kdy nákup obdrží status "schválen", jsou body náležející za tento nákup přiřazeny k jeho zůstatku a Účastník je může využít v souladu s dalšími ustanoveními Podmínek služby. Organizátor uvádí, že Nákup může získat status "Schválen" nejdříve po uplynutí zákonné lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy, a v případě, že Partner prodlouží zákonnou lhůtu pro odstoupení od smlouvy nebo zavede smluvní lhůtu pro odstoupení od smlouvy - nejdříve po uplynutí poslední z těchto lhůt a potvrzení Partnera, že Účastník nevyužil práva na odstoupení od smlouvy ve vztahu k zakoupenému zboží nebo službám;
 3. "Odmítnuto" - nákup, který byl dříve ve stavu "Čeká na vyřízení" a který nemůže být potvrzen a bodově ohodnocen z důvodu nesplnění všech požadavků programu.
 1. Účastník získá nárok na body, jakmile se změní stav nákupu, za který mu náleží, na "schválený". Pouze body za nákup se statusem "Schváleno" jsou přiřazeny k zůstatku Účastníka a představují body, které Účastník řádně získal a které lze vyměnit za hotovost v souladu s oddílem V Podmínek služby.
 2.  Body, které účastník obdrží v rámci programu, jsou platné 730 dní (což je období přibližně 2 let) ode dne, kdy jsou připsány na zůstatek účastníka poté, co nákup, za který byly uděleny, získal status "schválen" v souladu s pododdílem 18 výše. Tyto body lze vyměnit za hotovost v souladu s oddílem V Podmínek služby pouze během doby jejich platnosti. Účastník je vyzván k výměně bodů před uplynutím doby jejich platnosti. Po uplynutí doby platnosti body propadají bez možnosti opětovného navrácení.
 3. Informace o datu vypršení platnosti bodů za každý schválený nákup, za který byly přiděleny, jsou viditelné na účtu účastníka.
 4. Informace o bodech, které účastník vyměnil za hotovost, jsou viditelné na zůstatku účastníka se stavem "Zaplaceno".
 5. Účastník získá body v počtu uvedeném pokaždé v rámci akce Cashback. Pokud je v Akci uveden počet bodů v procentech z hodnoty Nákupu, pak není-li v samotné Akci výslovně uvedeno jinak, náleží body pouze z hodnoty čisté ceny zboží nebo služeb zahrnutých do Nákupu, bez ceny za doručení nebo dalších nákladů. Není-li uvedeno jinak, body se získávají z čisté ceny, kterou účastník za zboží nebo služby skutečně zaplatil. V případě, že Účastník využije slevové kódy, propagační akce, programy, slevy, které souvisejí s Programem, bude za základ pro výpočet stanoveného počtu těchto bodů brána cena, kterou Účastník skutečně zaplatil. Není-li uvedeno jinak, platí, že pokud Účastník platí za Nákup dárkovými kartami, body získanými ve věrnostních nebo partnerských programech, poukázkami a podobných mechanismů, nebudou Účastníkovi body za Nákup přiděleny. Pokud Účastník zaplatí pouze část ceny nákupu zboží nebo služeb pomocí takových mechanismů, jsou body uděleny pouze za tu část čisté ceny zboží nebo služeb, kterou Účastník zaplatil jinak než pomocí takových mechanismů, a to v souladu se standardními způsoby platby zpřístupněnými Partnerem.
 6. Body jsou v bilanci uvedeny na dvě desetinná místa.

V. VÝMĚNA CASHBACK BODŮ

 1. V rámci tohoto programu může účastník vyměnit body, které mu byly přiděleny v důsledku nákupu, jenž získal status "schválený", za hotovost.
 2. Účastník může vyměnit body za hotovost v poměru bodů k určité hodnotě vyjádřené v měně podle převodního kurzu uvedeného na účtu. .
 3. Účastník může vyměnit body, jakmile dosáhne minimální hranice bodů přidělených za nákupy, které získaly status "schváleno". Počet těchto bodů, který představuje minimální hranici pro získání nároku na platbu uvedenou v předchozí větě, je uveden v Picodi po přihlášení k účtu.
 4. Pro převod bodů na hotovost podá účastník příkaz k převodu bodů na hotovost a jejich výběru prostřednictvím formuláře, který je k dispozici po přihlášení k účtu. Za tímto účelem bude Účastník vyzván k uvedení údajů označených jako povinné, zejména včetně čísla svého bankovního účtu, na který má Organizátor poukázat vyplacené peněžní prostředky, a pokud Účastník zadá příkaz k platbě prostřednictvím externí služby zprostředkování plateb, bude vyzván k výběru tohoto systému z těch, které jsou v Picodi k dispozici.
 5. Organizátor vyplatí účastníkem určené finanční prostředky převodem na účastníkem uvedený bankovní účet nebo převodem prostřednictvím externí služby zprostředkování plateb, a to ve lhůtě nepřesahující 1 měsíc od data, kdy účastník obdržel finanční prostředky. čtrnácti (14 ) kalendářních dnů.
 6. Účastník je oprávněn vyměnit pouze celou částku bodů na svém účtu za hotovost a vybrat ji na základě ostatních ustanovení uvedených v Podmínkách služby. Částečná výměna bodů na Účtu Účastníka za hotovost a její výběr nebude možný.
 7. Účastník může získané body použít pouze k jejich výměně za hotovost a výplatu, jak je uvedeno výše.
 8. Účastník nemůže získané body převést na jiné osoby.
 9. Organizátor může odmítnout výměnu bodů za hotovost a jejich výplatu, jakož i zrušení bodů, které již byly připsány na zůstatek Účastníka, a to ze závažných důvodů, které jsou považovány za důvodné podezření z porušení obecných právních předpisů ze strany Účastníka, zejména včetně podezření na pokus o spáchání činu zakázaného zákonem s využitím Programu, Picodi nebo jeho prvků, pokus o obcházení mechanismů a pravidel Programu ze strany Účastníka, jakož i pochybnosti Organizátora o totožnosti Účastníka nebo jím poskytnutých údajů.
 10. S cílem poskytnout účastníkovi jistotu, pokud jde o podmínky programu, změny týkající se:
 1. Převodní kurz bodů na měnu uvedený v pododdíle 2 výše a
 2. Minimální bodová hranice pro výplatu uvedená v pododdíle 3 výše,

  - změny, které jsou Účastníkovi prezentovány v Picodi po přihlášení k účtu, se vždy uskuteční postupem platným pro změny Podmínek služby, tj. Organizátor bude Účastníky informovat prostřednictvím informací v Picodi o těchto změnách a datu jejich vstupu v platnost, které nebude kratší než 14 dní. Pokud Účastník změnu neakceptuje, je povinen o tom informovat Organizátora do 14 dnů ode dne informování o změně. Oznámení Organizátora o nepřijetí změny bude mít za následek ukončení smlouvy o účasti v Programu. V takovém případě je účastník povinen vyměnit své body za hotovost a vyplatit je v souladu s bodem V. V. Podmínek služby do 14 dnů ode dne ukončení smlouvy (neakceptování změny). Pokud Účastník nevymění body za hotovost a nevyplatí je ve lhůtě uvedené v předchozí větě, budou nevyužité body smazány - propadnou bez možnosti jejich obnovení.

VI. UKONČENÍ ÚČASTI NA PROGRAMU

 1. Účastník může kdykoli s okamžitou platností vypovědět smlouvu o účasti v programu, a to písemným prohlášením zaslaným na adresu sídla pořadatele nebo e-mailem na následující e-mailovou adresu: cashback@picodi.com.
 2. Zrušení účtu v Picodi se rovná ukončení dohody o účasti v programu ze strany účastníka uvedené v pododdíle 1.
 3. Pořadatel může ze závažných důvodů ukončit smlouvu s účastníkem, přičemž 14 dní předem. Za závažné důvody uvedené v předchozí větě se považují:
 1. porušení ustanovení Podmínek služby ze strany Účastníka,
 2. porušení platných zákonů ze strany účastníka v souvislosti s programem,
 3. jednání Účastníka, které představuje pokus o obejití Podmínek služby nebo ochranných opatření a pravidel Programu.
 1. V případě, že je smlouva vypovězena, organizátor sdělí účastníkovi důvody výpovědi.
 2. Ukončení účasti v Programu (včetně ukončení ze strany samotného Účastníka, jak je uvedeno v pododdílech 1 a 2, i ukončení ze strany Organizátora z důvodů uvedených v pododdíle 3 výše vede ke ztrátě možnosti výměny bodů za hotovost.
 3. Účastník, který má v úmyslu ukončit svou účast v Programu, by měl, pokud je to možné, nejprve převést své nasbírané body na hotovost a vybrat je podle těchto Podmínek služby. Pokud Účastník ukončí smlouvu bez předchozí výměny bodů za hotovost a bez jejich výběru, budou nevyužité body smazány - propadnou bez možnosti jejich obnovení.
 4. V případě výpovědi smlouvy ze strany pořadatele podle pododdílu 3 výše je účastník povinen převést nasbírané body na hotovost a zaplatit je ve výpovědní lhůtě uvedené v pododdílu 3. Pokud účastník nepřevede body na hotovost a nezaplatí je ve výpovědní lhůtě, nevyužité body se vymažou, neboť propadnou bez možnosti jejich obnovení.
 5. V případě výpovědi ze strany Organizátora Účastníkovi, jak je popsáno v pododdíle 3 výše, zůstane během výpovědní lhůty účet Účastníka a jeho účast v Programu pozastavena, což znamená, že Účastník neobdrží nové body za nákupy uskutečněné od data výpovědi.
 6. Organizátor může program ukončit. Účastníkům bude takové rozhodnutí oznámeno nejpozději 30 dní předem. Během této lhůty mohou Účastníci vyměnit body za hotovost a vyplatit je v souladu s podmínkami služby. Po skončení Programu budou body nevyužité Účastníkem vymazány, neboť jsou ztraceny bez možnosti jejich obnovení.
 7. Účastník může od dohody o účasti v programu odstoupit bez udání důvodu předložením příslušného prohlášení do 14 dnů ode dne uzavření dohody (přistoupení k programu). Pro dodržení této lhůty stačí zaslat prohlášení před jejím uplynutím. Účastník může prohlášení formulovat sám nebo použít vzorové prohlášení o odstoupení od programu, které je přílohou č. 1 podmínek služby.
 8. Čtrnáctidenní lhůta se počítá od data uzavření smlouvy.
 9. Po obdržení prohlášení účastníka o odstoupení od smlouvy zašle pořadatel potvrzení o přijetí prohlášení o odstoupení od smlouvy na e-mailovou adresu účastníka.
 10. Právo účastníka na odstoupení od smlouvy je vyloučeno v případě poskytnutí služby, pokud pořadatel provedl službu v plném rozsahu s výslovným souhlasem spotřebitele, který byl před provedením služby informován o tom, že po provedení služby ztrácí právo na odstoupení od smlouvy.

DOPORUČOVACÍ PROGRAM

 1. V rámci Programu Cashback může Organizátor poskytovat Doporučovací program, v jehož rámci může Účastník Cashbacku získat další Cashback body za určité aktivity v rámci Programu, zejména na základě doporučení nákupu u Partnerů Programu Cashback jiným uživatelům - Doporučovací program. Organizátor může poskytovat Doporučovací program dostupný v rámci Programu pouze na vybraných trzích (zemích), které budou vždy oznámeny v Picodi. V rámci Doporučovacího programu Organizátor poskytuje dočasné akce s proměnlivými podmínkami, které jsou pokaždé uvedeny v Picodi. Podrobné podmínky aktuálního Doporučovacího programu, včetně doby trvání akce nebo počtu bodů, které může Člen získat, jsou uvedeny pokaždé v Picodi, a pokud Organizátor nestanoví jinak, platí pro každý Doporučovací program obecné podmínky Doporučovacího programu uvedené v této části.
 2. V rámci programu doporučování používá každý účastník odkaz, který mu byl přidělen (dále jen: "Odkaz na doporučení"), což je individuální odkaz pro konkrétního Účastníka, pomocí kterého je identifikován v rámci Programu doporučení.
 3. Organizátor umístí na účet každého účastníka referenční odkaz.
 4. Účastník začíná využívat program doporučování v okamžiku prvního stažení odkazu na doporučování.
 5. Účastník může poskytnout svůj referenční odkaz libovolné osobě podle vlastního výběru. V případě, že osoba (dále jen "odkazovaný účastník"), které účastník poskytl svůj referenční odkaz, následuje tuto osobu do akce Cashback a provede nákup, získá účastník při tomto nákupu body Cashback.
 6. Pokud je to uvedeno v Picodi pro konkrétní akci v rámci programu Doporučení, může doporučený účastník, který provede nákup pomocí odkazu Doporučení, získat také další body v počtu uvedeném v Picodi. Zejména může Organizátor uvést v Picodi pro danou dočasnou akci:
 1. Účastník doporučovacího programu obdrží body za správné využití doporučovacího programu nejdříve po připsání bodů za konkrétní nákup pomocí doporučovacího odkazu doporučenému účastníkovi v souladu s pravidly programu Cashback.
 2. Cashback body, které účastník obdrží v rámci programu doporučení, podléhají stejným pravidlům jako ostatní Cashback body uvedené v těchto Podmínkách služby. Body, které Účastník obdrží v rámci Programu doporučení, lze použít pouze pro Cashback, tj. vyměnit je za hotovost a vyplatit v souladu s pravidly uvedenými v Podmínkách služby.
 3. Účastník doporučovacího programu může kdykoli zrušit svou účast v tomto doporučovacím programu tím, že přestane poskytovat doporučovací odkaz ostatním.
 4. Organizátor může z oprávněných důvodů odmítnout udělit Účastníkovi body za účast v Doporučovacím programu nebo Účastníka z účasti v Doporučovacím programu dokonce vyloučit. Za důležité důvody se považuje důvodné podezření na porušení obecně závazných právních předpisů ze strany Účastníka, zejména včetně podezření na pokus o spáchání zákonem zakázaného jednání s využitím Programu, Picodi nebo jejich prvků, pokus o obcházení mechanismů a pravidel Programu nebo Referral programu ze strany Účastníka, jakož i pochybnosti Organizátora o totožnosti Účastníka nebo jím poskytnutých údajů.
 5. Organizátor může ukončit program doporučení nebo konkrétní dočasnou akci v rámci programu doporučení. Účastníkům bude takové rozhodnutí oznámeno nejpozději 30 dnů předem.
 6. V případě vyloučení Účastníka z Doporučovacího programu a ukončení Programu, jak je uvedeno výše, přestane být Doporučovací odkaz na Účtu Účastníka aktivní a za jeho použití Doporučeným účastníkem nebudou uděleny žádné body.
 7. Účastník může od smlouvy o účasti v programu doporučení odstoupit bez udání důvodu předložením příslušného prohlášení do 14 dnů ode dne jejího uzavření.
 8. V rámci účasti v Referenčním programu každý Účastník poskytuje Referenční odkaz dalším osobám způsobem, který si sám zvolí, avšak s ohledem na ustanovení obecně platných právních předpisů a dobré mravy.
 9. Aby mohl Účastník získat body v Programu doporučování, musí se doporučený Účastník zapojit do Programu cashback a vstoupit do Akce cashback, která jej nasměruje k Nákupu přímo z aktivního Odkazu na doporučení, který Účastník poskytl, a provést správný Nákup, který jej opravňuje k získání bodů cashback v souladu s těmito Podmínkami služby.
 10. Doporučený zákazník by si měl pro použití odkazu přečíst tyto Podmínky služby a informace uvedené přímo na stránkách Picodi.
 11. Účastník je povinen účastnit se doporučovacího programu v souladu s platným právním řádem, dobrými mravy, ustanoveními těchto Podmínek služby, jakož i s veškerými právy k obsahu použitému při účasti v programu.
 12. Informace týkající se programu budou účastníkům poskytovány prostřednictvím zpráv v systému Picodi nebo zasílány e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou účastníkem v účtu.
 13. Je zakázáno provádět klamavé jednání, které je nekalou soutěží nebo nekalou tržní praktikou, a to zejména

VIII.  STÍŽNOSTI A MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

 1. Stížnosti týkající se programu je třeba zasílat organizátorovi písemně na adresu : Kraków (31-701), Przemysłowa 12, e-mailem na adresu: cashback@picodi.com nebo prostřednictvím kontaktního formuláře dostupného na Picodi.
 2. Stížnost by měla obsahovat: celý název, adresu subjektu, který stížnost podává, telefonní číslo a e-mailovou adresu, jakož i přesný popis a důvod stížnosti.
 3. Organizátor se bude stížností zabývat neprodleně, nejpozději do třiceti (30) dnů od jejího obdržení.
 4. Organizátor vyrozumí stěžovatele o vyřízení stížnosti ve výše uvedené lhůtě písemně nebo e-mailem na adresu uvedenou ve stížnosti.
 5. Účastník může využít mimosoudních postupů pro podávání stížností a zjednávání nápravy v souladu s pravidly uvedenými na www.uokik.gov.pl v záložce "Řešení spotřebitelských sporů". Účastník může zejména:
 1. je oprávněn obracet se na instituce, jako jsou: Evropská spotřebitelská centra, nevládní spotřebitelské organizace a další instituce na ochranu spotřebitelů, aby spor mezi účastníkem a pořadatelem ukončily smírnou cestou;
 2. mohou rovněž podat stížnost prostřednictvím online platformy EU ODR, která je k dispozici na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Informace o přístupu k těmto způsobům a postupům řešení sporů lze obvykle nalézt na internetových stránkách vnitrostátních orgánů pro ochranu spotřebitele.

IX. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Organizátor zpracovává osobní údaje účastníků v souladu s platnými právními předpisy a zásadami ochrany osobních údajů.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Informace týkající se programu budou účastníkům poskytovány prostřednictvím zpráv na webu picodi.com nebo zasílány na korespondenční adresu prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou účastníkem v účtu.
 2. V případě změn podmínek služby bude účastník o všech změnách informován prostřednictvím informací na internetových stránkách, které budou obsahovat souhrn změn a datum jejich účinnosti. Datum účinnosti těchto změn nebude kratší než 14 dní od data jejich zveřejnění. Pokud Účastník s novým obsahem Podmínek služby nesouhlasí, je povinen o této skutečnosti informovat Organizátora do 14 dnů ode dne informování o změně Podmínek služby. Oznámení Organizátora o neakceptování nového obsahu Podmínek služby bude mít za následek ukončení smlouvy o účasti v Programu. V takovém případě je Účastník povinen vyměnit své body za hotovost a vyplatit je v souladu s bodem V. V Podmínek služby do 14 dnů ode dne ukončení Smlouvy. Pokud Účastník nevymění body za hotovost a nevyplatí je ve lhůtě uvedené v předchozí větě, budou nevyužité body smazány - propadnou bez možnosti jejich obnovení.
 3. V případě, že Organizátor zpřístupní pro danou zemi možnost využívat Program i v jiných svých produktech, zejména včetně Aplikace, Zásuvného modulu, jiného softwaru nebo infrastruktury, mohou být informace o změnách Podmínek služby sděleny i v těchto produktech nebo jejich prostřednictvím.
 4. Nestanoví-li kogentní ustanovení zákona jinak, je rozhodným právem pro řešení sporů vyplývajících z těchto Podmínek služby právo státu České republiky.
 5. V případě, že kogentní ustanovení právních předpisů země obvyklého bydliště Účastníka nebo jiná ustanovení platná pro Spotřebitele stanoví pro Spotřebitele příznivější podmínky než ustanovení právních předpisů České republiky a ustanovení těchto Podmínek poskytování služeb, platí pro Spotřebitele příznivější ustanovení.
 6. Nestanoví-li kogentní ustanovení zákona jinak, veškeré spory vzniklé mezi organizátorem a účastníkem řeší příslušné soudy České republiky.

Picodi.com S.A.

Ulice Przemysłowa 12

31-701 Krakov

e-mail: cashback@picodi.com

, na

Celé jméno spotřebitele (spotřebitelů) :

Adresa spotřebitele (spotřebitelů)


Formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte a vraťte pouze v případě, že si přejete odstoupit od smlouvy)Odstupuji tímto od smlouvy o účasti v programu Cashback, který provádí společnost Picodi S.A. se sídlem v Krakově.

Datum uzavření dohody:

......................................................................................................................................................................


S pozdravem

.....................................