Picodi: Všechny slevy a cashback na jednom místě!Cashback, slevové kupóny a kódy od nejoblíbenějších obchodů a značek v České republice.

Podmínky používání

PODMÍNKY SLUŽBY PICODI.COM

I. OBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Tyto Podmínky poskytování služeb určují zásady poskytování služeb společností Picodi.com S.A. se sídlem v Krakově.
 2. Služby poskytované společností Picodi.com S.A. a dostupné funkce se mohou v jednotlivých zemích lišit. Informace o službách, funkcích, softwaru nebo jiné infrastruktuře zpřístupněné poskytovatelem služeb v jiné zemi lze nalézt na stránkách.
 3. Pokud určitá služba, funkce, software nebo jiná infrastruktura poskytovaná poskytovatelem služeb není v určité zemi dostupná, ustanovení týkající se těchto služeb v těchto podmínkách se na uživatele z této země nevztahují.
 4. Pro zjednodušení tohoto dokumentu se na podmínky poskytování služeb, které jsou společné pro všechny produkty a služby poskytované poskytovatelem služeb, zejména včetně stránek, aplikací, zásuvných modulů, jiného softwaru nebo typu infrastruktury a služeb nebo funkcí, které jsou v nich dostupné, bude souhrnně odkazovat jako na: "Picodi".
 5. Kontakt s poskytovatelem služeb je možný prostřednictvím kontaktního formuláře dostupného na Stránkách a prostřednictvím dalších komunikačních kanálů uvedených přímo na Stránkách.
 6. Tyto Podmínky poskytování služeb jsou Poskytovatelem služeb trvale a volně dostupné na Stránkách způsobem, který umožňuje Uživatelům kdykoli získat, reprodukovat a zaznamenat jejich obsah vytištěním nebo uložením na paměťové zařízení prostřednictvím počítačového systému Uživatele. V případě, že Poskytovatel služeb sdílí v určité zemi jiný software nebo infrastrukturu než Stránky, mohou být tyto Podmínky služby dostupné i na těchto místech.
 7. Není-li uvedeno jinak, veškerá práva k Picodi, včetně služeb, funkcí nebo jejich částí zpřístupněných poskytovatelem služeb, včetně majetkových autorských práv, práv duševního vlastnictví k jeho názvu, názvu domény, webové stránce, softwaru nebo jinému typu infrastruktury, jakož i k formulářům, logům a jinému obsahu zveřejněnému poskytovatelem služeb, náleží poskytovateli služeb a lze je používat pouze způsobem uvedeným v podmínkách služby a v souladu s nimi a obecně platnými právními předpisy.
 8. Bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele služby nesmíte kopírovat, reprodukovat, upravovat, reprodukovat ani distribuovat žádnou část Picodi, služby, funkcí nebo jejich prvků či částí, s výjimkou případů výslovně povolených příslušnými právními předpisy a podmínkami služby. Poskytovatel služby může podniknout kroky, včetně soudního řízení, k ochraně svých zájmů a zájmů uživatelů.
 9. Poskytovatel služeb může na Picodi zveřejnit nebo jinak zpřístupnit, zejména na webových stránkách, software, infrastrukturu, služby nebo funkce, reklamní obsah související s nabízenými službami, jakož i zboží a služby třetích stran, a to ve formách používaných na internetu. Využívání takových nabídek nebo služeb není součástí Picodi, Služeb nebo funkčnosti a jejich pravidla určují příslušné třetí strany.
 10. Podmínky poskytování dalších služeb, jakož i programů nebo kampaní organizovaných nebo zpřístupňovaných poskytovatelem služeb mohou být stanoveny v dalších pravidlech a předpisech, včetně dokumentů, které jsou přílohami těchto podmínek poskytování služeb.

II. DEFINICE

Pojmy použité v tomto dokumentu mají následující význam:

Poskytovatel služeb - Picodi.com S.A., se sídlem v Krakově (31-701), Przemysłowa 12, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem pro Krakov-Śródmieście v Krakově, 11. obchodní oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem KRS: 0000551741, výše základního kapitálu: PLN (splaceno v plné výši), NIP: 6762464586, REGON: 122849330 ;

Webová stránka/stránka - webová stránka dostupná na doméně picodi.com, kterou vlastní a spravuje Poskytovatel služeb a na které mohou Uživatelé využívat Služby a funkce nabízené Poskytovatelem služeb;

Aplikace/mobilní aplikace - software vyvinutý poskytovatelem služeb a zpřístupněný uživatelům prostřednictvím provozovatelů nebo poskytovatelů obchodů s mobilními aplikacemi a podobného softwaru, určený k instalaci a na mobilní zařízení, jehož prostřednictvím mohou uživatelé využívat služby nabízené poskytovatelem služeb;

Picodi Plugin / Plugin - software vytvořený poskytovatelem služeb a zpřístupněný uživateli prostřednictvím webových prohlížečů uvedených uživateli, určený k instalaci uživatelem;

Uživatel - fyzická osoba, která provádí činnosti, jež přímo nesouvisejí s její hospodářskou nebo profesní činností, a která může používat Picodi;

Služby - služby poskytované poskytovatelem služeb uživatelům elektronicky;

Slevový kód - posloupnost čísel, písmen nebo jiných znaků, která uživatele opravňuje k účasti na propagačních, slevových nebo jiných akcích pořádaných třetími stranami a za jimi stanovených podmínek;

Účet - část webu, aplikace nebo jiného typu softwaru či infrastruktury, kterou poskytovatel služeb zpřístupnil konkrétnímu uživateli podle informací uvedených na webu a prostřednictvím které může uživatel provádět určité akce v rámci Picodi;

Smlouva - smlouva o poskytování služeb;

Podmínky služby - tento dokument.

III. OBECNÉ PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ SLUŽBY PICODI

 1. Používání služby Picodi může probíhat pouze podle pravidel a v rozsahu uvedeném v Podmínkách služby a v souladu s ustanoveními obecně platných právních předpisů.
 2. Minimální technické požadavky pro používání Stránek:
 1. Minimální technické požadavky pro používání aplikace:
 1. Aby mohl uživatel aplikaci používat, měl by:
 1. Kromě toho může být pro využívání některých služeb nebo funkcí mobilní aplikace nutné povolit v používaném mobilním zařízení lokalizační služby a poskytnout aplikaci přístup k těmto službám.
 2. Minimální technické požadavky, které musí Uživatel splnit, aby mohl Plugin a jeho funkce používat, zahrnují:
 1. zařízení připojené k internetu,
 2. přístup k prohlížeči, pro který je zásuvný modul k dispozici - podle informací sdílených poskytovatelem služeb, zejména včetně informací na Stránkách.
 1. Pro použití Zásuvného modulu si Uživatel stáhne a nainstaluje Zásuvný modul podle pokynů Poskytovatele služby.
 2. Další požadavky na používání jiných než výše uvedených produktů, zejména včetně jiného softwaru poskytovaného poskytovatelem služeb, jiné infrastruktury, jakož i služeb nebo funkcí, které jsou v nich dostupné, mohou být uvedeny na stránkách nebo přímo v takovém produktu.
 3. V případě, že uživatel používá aplikaci, zásuvný modul nebo jakýkoli jiný software nebo podobnou infrastrukturu, představují ustanovení těchto podmínek používání také podmínky používání, pokud není výslovně uvedeno jinak. Není-li výslovně uvedeno jinak, smlouva o používání Aplikace, Pluginu, jiného softwaru nebo podobné infrastruktury se uzavírá na dobu neurčitou a zaniká po odinstalování ze zařízení, softwaru nebo prohlížeče Uživatele. Uživatel může kdykoli ukončit používání Aplikace, Pluginu, jiného softwaru nebo podobné infrastruktury zpřístupněné Poskytovatelem služeb, a to jejich odstraněním ze zařízení, prohlížeče nebo softwaru Uživatele standardním způsobem pro konkrétní verzi používaného systému nebo softwaru.
 4. Stažením aplikace, zásuvného modulu, jiného softwaru nebo podobné infrastruktury uživatelem uděluje poskytovatel služeb uživateli licenci k jejich používání. Licence je nevýhradní, nepřenosná a územně neomezená. Licence je bezplatná. Licence se uděluje na dobu neurčitou, nejdéle však na dobu používání Aplikace, Zásuvného modulu, jiného softwaru nebo podobné infrastruktury v rámci konkrétního zařízení, softwaru nebo prohlížeče. Licence opravňuje uživatele k jejich používání v rámci jeho zařízení, softwaru nebo prohlížeče bez práva na sublicenci, a to v následujících oblastech využití:
 1. Poskytovatel služeb může pro konkrétní zpřístupněný produkt nebo službu stanovit samostatná licenční pravidla. Pokud poskytovatel služeb pro daný produkt nestanovil samostatná pravidla, platí přiměřeně ustanovení těchto podmínek služby.
 2. Pokud uživatel poruší výše uvedené licenční podmínky, je poskytovatel služeb oprávněn smlouvu vypovědět po neúčinné výzvě k ukončení porušování.
 3. Poskytovatel služeb uvádí, že využívání elektronicky poskytovaných služeb může být pro každého uživatele internetu spojeno s rizikem, které může vést k instalaci škodlivého softwaru do systému ICT nebo do zařízení uživatele a k získání a úpravě jeho dat neoprávněnými osobami. Aby se uživatel vyhnul riziku výše uvedených hrozeb, měl by používat vhodné technické prostředky k minimalizaci jejich výskytu, zejména antivirový software a firewall.

IV.  PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELŮ

 1. Uživateli je zakázáno používat Picodi nebo služby či funkce způsobem, který porušuje zákon, dobré mravy, osobní zájmy třetích stran nebo oprávněné zájmy poskytovatele služeb, zejména poskytovat nezákonný obsah.
 2. Uživatel je povinen:
 1. používat Picodi způsobem, který je v souladu se zákonem, dobrými mravy a ustanoveními Podmínek služby, s ohledem na osobní práva a duševní vlastnictví třetích stran,
 2. zadávat v systému Picodi a používat věcně správné údaje a neprodleně oznámit poskytovateli služeb veškeré změny údajů, které mu poskytl,
 3. nepoužívat zařízení, software nebo metody, které by mohly narušovat Picodi,
 4. neposkytovat nezákonný obsah,
 1. Uživatel nesmí provádět činnosti směřující k přetížení schránek ostatních uživatelů nebo poskytovatele služeb, zejména není povoleno zasílání reklamních zpráv.
 2. Uživatel má právo odstoupit od smlouvy (poskytování služeb) uzavřené s poskytovatelem služeb do 14 dnů bez udání důvodu.
 3. Pro dodržení lhůty stačí prohlášení zaslat předem.
 4. Lhůta pro odstoupení od dohody se počítá ode dne jejího uzavření.
 5. Vzor prohlášení o odstoupení od smlouvy je uveden v Příloze 1 těchto Podmínek služby, ale uživatel není povinen jej použít.
 6. Uživatel má například následující možnosti využití mimosoudních postupů pro podávání stížností a reklamací:
 1. mohou se obracet na instituce, jako jsou: Evropská spotřebitelská centra, nevládní spotřebitelské organizace a další instituce na ochranu spotřebitelů, aby spor mezi uživatelem a poskytovatelem služeb ukončili smírnou cestou;
 2. mohou také podat stížnost prostřednictvím online platformy EU ODR, která je k dispozici na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Informace o přístupu k těmto postupům řešení sporů lze obvykle nalézt na internetových stránkách vnitrostátních orgánů pro ochranu spotřebitele.

V. SLUŽBY

 1. Služby poskytované Poskytovatelem služeb na Stránkách se mohou lišit od služeb a funkcí poskytovaných v rámci Aplikace, Zásuvného modulu nebo jiného softwaru či infrastruktury poskytované Poskytovatelem služeb.
 2. Další služby poskytované na Picodi se mohou řídit samostatnými pravidly a předpisy.
 3. S výhradou oddílu 4 zahrnuje standardní rozsah služeb poskytovaných prostřednictvím Picodi:
 1. sdílení informací a dalšího obsahu, včetně propagačních informací, s třetími stranami,
 2. sdílení slevového kódu,
 3. umožňující zveřejňovat a prezentovat názory,
 4. sdílení interaktivního formuláře, který slouží ke kontaktování poskytovatele služeb,
 5. vedení účtu,
 6. rozesílání Zpravodaje,
 7. zobrazování oznámení Uživatelům, včetně oznámení push.
 1. Poskytovatel služeb může ve vybraných zemích navíc zpřístupnit další služby a funkce, stejně jako je zpřístupnit v rámci aplikací, zásuvných modulů, jiného softwaru nebo infrastruktury. Informace o dostupných Službách, funkcích nebo konkrétních produktech dostupných na konkrétních trzích (zemích) budou vždy uvedeny na Stránkách.
 2. Rozsah jednotlivých Služeb a funkcí bude vždy uveden ve službě Picodi.
 3. Poskytovatel služeb ve službě Picodi může podle svého uvážení prezentovat informace a obsah, včetně informací o aktuálních akcích s prodejci produktů nebo služeb třetích stran, kteří v určitém období nabízejí slevy na produkty nebo služby, které nabízejí.
 4. Poskytovatel služeb může způsobem uvedeným ve výše uvedeném pododdíle zpřístupnit uživatelům také takové slevové kódy, které jim umožní snížit cenu výrobků nebo služeb nabízených třetími stranami, jakož i umožnit zobrazení a kopírování slevového kódu.
 5. Smlouva o poskytování Služby, která zahrnuje prohlížení informací o výhodných nabídkách a Slevových kódech, se uzavírá na dobu určitou a zaniká, když Uživatel ukončí Webové stránky, Aplikaci, Zásuvný modul nebo jiný software či podobnou infrastrukturu - způsobem, který je pro to vhodný.
 6. Uživatel může na Picodi zveřejňovat a prezentovat individuální a subjektivní názory týkající se například služeb Picodi nebo informací v nich prezentovaných. Smlouva o poskytování Služby zveřejňování a prezentace názorů se uzavírá na omezenou dobu a zaniká jejím odstraněním z Picodi.
 7. Přidáním názoru uživatel prohlašuje a zaručuje, že vlastní veškerá práva k tomuto obsahu, zejména autorská práva. Přidáním takového názoru uživatel souhlasí s jeho volným užitím a zveřejněním poskytovatelem služby na Picodi a dalších kanálech poskytovatele služby, jakož i s vytvořením díla ve smyslu příslušných ustanovení obecně platných právních předpisů.
 8. Obsah stanoviska by měl být v souladu s platnými právními předpisy a osvědčenými postupy.
 9. Uživatel může zasílat zprávy poskytovateli služeb prostřednictvím příslušného kontaktního formuláře. Smlouva o službě zahrnující poskytnutí interaktivního formuláře umožňujícího uživatelům kontaktovat poskytovatele služeb se uzavírá na dobu určitou a zaniká v okamžiku, kdy poskytovatel služeb odpoví.
 10. Služba Účet je k dispozici po registraci. Registrace probíhá vyplněním a přijetím registračního formuláře poskytnutého v Picodi.
 11. Uživatel si může zaregistrovat (vytvořit) účet a uživatel, který jej má, se může k účtu v Picodi přihlásit také z účtu uživatele na Facebook.com a Google (Google.com).
 12. Uživatel, který se zaregistruje a přihlásí pomocí účtu, který má na sociální síti Facebook.com nebo účtu Google (Google.com), zveřejní v Picodi své celé jméno spolu s fotografií staženou z Facebooku nebo Google. Tyto údaje mohou být uloženy na stránkách.
 13. Smlouva o poskytování služby spočívající ve vedení účtu v Picodi se uzavírá na dobu neurčitou a zaniká odesláním žádosti uživatele o smazání účtu nebo jeho smazáním z vlastního rozhodnutí (pokud poskytovatel služby takovou možnost v konkrétním produktu poskytuje).
 14. Pokud poskytovatel služeb v určité zemi umožňuje registraci a vedení účtu v různých produktech poskytovaných poskytovatelem služeb (Stránky, Aplikace, Zásuvný modul, jiný software nebo infrastruktura), může být Uživatel v Picodi registrován pouze jednou, což znamená, že tentýž Uživatel může mít pouze jeden Účet; pokud však není u Účtu v jednom produktu výslovně uvedeno jinak, může se Uživatel přihlásit v jiném produktu Picodi - stejný, společný Účet pro všechny produkty Picodi.
 15. Svůj účet nesmíte sdílet s třetími stranami.
 16. Uživatel souhlasí se šířením svého obrázku nahraného v rámci účtu.
 17. Uživatel souhlasí s tím, že poskytovatel služeb může použít jeho obrázek, který zveřejnil na účtu, a zpřístupnit jej veřejnosti pro účely a poskytování funkcí účtu a Picodi.
 18. Účastník uděluje tento souhlas bezplatně.
 19. Pro používání účtu může být účastník požádán o dodatečnou aktivaci svého účtu prostřednictvím jím uvedené e-mailové adresy.
 20. Účet obsahuje údaje účastníka, které uvedl při registraci. V případě jakýchkoli změn údajů na účtu je účastník povinen je neprodleně aktualizovat pomocí nástrojů dostupných na účtu.
 21. Uživatel může od poskytovatele služeb dostávat obchodní informace ve formě zpráv zasílaných na e-mailovou adresu, kterou uživatel uvedl (služba Newsletter). Za tímto účelem zadejte platnou e-mailovou adresu nebo aktivujte příslušné pole v Picodi. Uživatel může svůj souhlas se zasíláním obchodních informací kdykoli odvolat. Smlouva o poskytování služby Newsletter se uzavírá na dobu neurčitou a zaniká zasláním žádosti Uživatele o odstranění jeho e-mailové adresy ze služby odběru Newsletteru nebo odhlášením pomocí odkazu obsaženého ve zprávě zaslané v rámci služby Newsletter.
 22. Poskytovatel služeb může uživatelům Picodi zobrazovat také oznámení, včetně oznámení push. Push oznámení se zobrazují pouze těm Uživatelům, kteří s tím souhlasili přijetím příslušné výzvy v Picodi nebo výběrem příslušných možností v nastavení svého zařízení nebo prohlížeče.

VI. STÍŽNOSTI

 1. Uživatel může podávat stížnosti týkající se služeb poskytovaných v rámci Picodi, zejména jejich nefunkčnosti nebo nesprávného fungování.
 2. Stížnosti lze podávat písemně formou doporučeného dopisu na následující adresu: Przemysłowa 12, 31-701 Kraków, nebo zasláním e-mailu na následující adresu: support@picodi.com.
 3. Stížnost by měla obsahovat jméno stěžovatele (celé jméno nebo název společnosti, adresu bydliště nebo sídla, e-mailovou adresu) a popis události, která je důvodem stížnosti.
 4. Poskytovatel služeb se zavazuje posoudit každou stížnost do 30 dnů, a pokud to nebude možné, informovat uživatele v této lhůtě, kdy bude stížnost posouzena. V případě vad reklamace vyzve poskytovatel služby uživatele k jejímu doplnění v nezbytném rozsahu do 7 dnů ode dne doručení výzvy uživateli.

VII.  OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zásady ochrany osobních údajů jsou definovány v Zásadách ochrany osobních údajů.

VIII.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Zdrojem povinností poskytovatele služeb jsou tyto podmínky služby a závazná ustanovení zákona.
 2. Poskytovatel služeb není organizátorem, spoluorganizátorem ani vykonavatelem propagačních, slevových a jiných akcí pořádaných třetími stranami.
 3. Za jejich fungování, pravidla a využití jednotlivých propagačních, slevových a jiných akcí odpovídají třetí strany, které je pořádají.
 4. Poskytovatel služeb prezentuje v Picodi informace o propagačních, slevových a jiných akcích, které připravují a poskytují třetí strany, které je organizují a jsou za ně odpovědné.
 5. Podmínky služby jsou platné na území České republiky.
 6. Nestanoví-li kogentní ustanovení zákona jinak, je rozhodným právem pro řešení sporů vyplývajících z těchto Podmínek služby právo státu České republiky.
 7. V případě, že kogentní ustanovení právních předpisů země obvyklého bydliště Účastníka nebo jiná ustanovení vztahující se na Uživatele stanoví pro Uživatele příznivější podmínky než ustanovení právních předpisů České republiky a ustanovení těchto Podmínek služby, platí pro Spotřebitele příznivější ustanovení.
 8. Nestanoví-li kogentní ustanovení zákona jinak, veškeré spory vzniklé mezi poskytovatelem služeb a účastníkem řeší příslušné soudy České republiky.
 9. V záležitostech, které nejsou upraveny těmito Podmínkami služby, platí ustanovení obecně platných právních předpisů.
 10. Obsah těchto Podmínek poskytování služeb se může změnit. Jakékoli změny budou každému uživateli oznámeny prostřednictvím informací zpřístupněných zejména na webových stránkách, které budou obsahovat souhrn změn a datum jejich účinnosti. Datum účinnosti těchto změn nebude kratší než 14 dní od data jejich oznámení.
 11. Pokud uživatel účtu nesouhlasí s novým obsahem podmínek služby, je povinen o této skutečnosti informovat poskytovatele služby do 14 dnů ode dne oznámení o změně podmínek služby, a to zasláním příslušné informace na e-mailovou adresu poskytovatele služby. Neakceptování má za následek ukončení Smlouvy.

Dodatek k podmínkám: Cashback Podmínky používání - Cashback